2 KORINTO 2

1Ma e a tia i nanou bwa a na akea riki rokou iroumi ae e na karika te rawaawata n nano. 2Bwa ngkana I karawaawataingkami, ao antai ae e na kakukureiai ma ti te aomata are I a tia ni karawaawataa? 3Ao I korea au reta aei, bwa e kaawa n reke irou te rawaawata mai irouia te koraki akana a na kakukureiai ngkana I nako wati; ao I aki nanokokoraki iroumi ni kabane bwa kakatongau boni kakatongami ni kabane. 4Bwa I koroboki nakoimi ma nanou ae e taonaki n te rawaawata ma te korakai ae e bati, ma rannimatau aika a bati; tiaki bwa kam aonga ni karawaawataaki iai, ma kam aonga n ataia bwa e bati tangirami irou. 5Ma ngkana iai ane e karika te rawaawata, ao e aki karaoia nakoiu, ma e karaoia nakoimi; tao tiaki nakoimi ni kabaneingkami, ma nakoia tabemwaang i buakomi—ao I atonga aei bwa I aki kani karawaawata au taeka n ekia nako. 6E bon tau te rekenikai anne ibukin teuanne mai irouia mwaitin ami koraki; 7ma ngaia ae kam bon riai ni kabwaraa ana bure ma ni karaua nanona, bwa e kaawa teuanne ni bwara nanona n rawaawatana ae e bati. 8Ma ngaia ae I butingkami bwa kam na kaotia nakoina bwa bon iai tangirana iroumi. 9Bwa bon aei bukin are I koroboki iai ngkoa, bwa I aonga n atai baika kam na kakoauaaki iai bwa kam ongeaaba ni bwaai ni kabane. 10Ma ane kam kabwaraa ana bure, ao Ngai I kaabwaraa naba; bwa ane I a tiani kabwara, ngkana tao iai, ao I boni kabwaraa i bukimi i matani Kristo, 11bwa e aonga n aki reke ana tai Tatan ni mwaaka i aora; bwa ti atai aron ana iango nako. 12Ma ngke I roko i Teroa ibukin tataekinan euangkerioni Kristo, ao E a tia ni kauka te kawai nakoiu te Uea ibukin au mwakuri ikekei; 13ma e aki rau taamneiu ngke e aki reke irou Tito are tariu. Ma ngaia are I kaboo ma ngaiia ao I nako Mwaketonia. 14Ma e na katituaraoaki te Atua, are Ngaia ae e aki toki ni kairiira irouni Kristo n te mwaati n tokanikai; ao E kaboonganaira ngaira aika taani kabuta ataakini Kristo nakon taabo nako bwa kaanga ai aron te boi ae e boiarara. 15I bukini Kristo ao ti a riki nakon te Atua bwa te boi ae e boiarara, ae e kiakia nako boina i buakoia aika a nang kamaiuaki, ao i buakoia naba aika a nangi mate; 16bon te boi ae e kamaamate ae e tiritiri nakoia aika a nangi mate, ao te boi ae e kamaiu ae e uota te maiu nakoia aika a nang kamaiuaki. Ao ai antai ae e tau ibukini baikai? 17Bwa tiaki aroia aomata aika a bati ngaira, ake a bwaini-bobwaia ana taeka te Atua bwa a aonga ni kaubwai iai; ma ti kanakoaki iroun te Atua, ao ti taetae i matana ma te nano ae e itiaki ibukini Kristo.

will be added

X\