2 KORINTO 13

1Aio ngkai kateniuan au tai ae N na nakoimi iai. N aron are e koreaki n te Baibara: A kamatoaaki taeka ni bukibuki ni kabane ngkana a kakoauaaki n aia taeka taani kakoaua aika uoman ke teniman. 2I a kaman tia n taetae nakoia te koraki ake a bure ngkoa ao I a manga taetae naba ngkai, ngkai I raroa mai iroumi: ngkana I a manga roko riki iroumi, ao bon akea irouia ae N na aki kaota arou ni matoatoa nakoina, 3ngkai kam ukoukora te bwai ae e na kakoauaaki iai bwa E taetae Kristo irou. E aki mamaara Kristo nakoimi, ma E mwaaka i buakomi. 4Bwa E tauraki n te kaibangaki ibukini mamaarana, ma E a manga maiu ni mwaakan te Atua. Bwa ti mamaara n ai aroni Kristo, ma n reitakira ma ngkami ao ti na maiu ma Ngaia ni mwaakan te Atua. 5Kam na kataingkami ao kakoauaingkami bwa kam bon onimaki ni koaua. Kam aki ataia bwa E mena Iesu Kristo i nanomi?—ma E aki mena i nanomi ngkana kam a tia ni kataingkami ao kam kakoauaa bwa kam aki onimaki ni koaua. 6Ma bon au kaantaninga bwa kam na ataira bwa ti a tia ni kataaki ao ti kakoauaaki bwa bon taan tuatua ni koaua ngaira. 7Ti tataro nakon te Atua bwa kam na aki karaoa te bwai teuana ae e buaakaka; ti aki tataro bwa ti aonga n nooraki bwa a nako raoi arora ngke ti kataaki, ma ti butiia bwa kam aonga ni karaoa ae e raoiroi, e boni ngae ngke ti taraa n aki kakoauaaki ni kataakira bwa bon taan tuatua ni koaua ngaira. 8Bwa akea te bae ti konaa ni karaoia n eekaanako te koaua iai, ma ti ti konaa ni buokia. 9Bwa ti kukurei ngkana ti mamaara, ao ngkami kam korakora; ao bon ara tataro naba aei i bukimi bwa kam na nako raoi n aromi. 10Ma ngaia ae I koroi baikai, ngkai I aki mena iroumi, bwa e aonga n ae ngkana I roko ao N na aki matoatoa nakoimi n arou ni kamanenaa te mwaaka are E a tia n anganai te Uea, are te mwaaka ni kateimatoa, ma tiaki n uruuru. 11Te kabanea, taari, kam na kakatonga, kam na kanako raoi aromi, kam na karau nanomi, kam na bwaina te nano ae ti te arona, kam na raoi; ao E na mena iroumi te Atua are e reke mai irouna te tangira ma te raoi. 12Kam na i kamauringkami, temanna nakon temanna, n ai aroia taari n inga. A bane ni kamauringkami Kristian aikai. 13E na mena iroumi ni kabaneingkami ana aakoi te Uea are Iesu Kristo, ma ana tangira te Atua, ma ana raorao te Taamnei are e Raoiroi.

will be added

X\