2 KORINTO 12

1I bon riai ni kamoamoaai, e ngae ngkana akea te bae e na reke iai; ma N na taekini baika kaanga ai aron te mii ma baika a kaotaki iroun te Uea. 2I ataa te aomata ae e onimakina Kristo ae e uotaki rake nakon te katenua n karawa, tengauni ma a ririki n nako. E uotaki rake ngke tao e mena n rabwatana, I aki ataia; ke ngke tao e aki, I aki ataia naba; ma E ataia te Atua. 3Ao I ataa te aomata anne—ngke tao e mena i nanon rabwatana, ke ngke tao e aki, I aki ataia, ma E ataia te Atua 4bwa e uotaki rake nako Bwaretaiti, ao e ongo taeka aika aki konaaki n taekinaki, aika aki riai bwa a na atongaki iroun te aomata. 5N na tei ibukin te aomata anne ni kamoamoaa, ma N aki tei i bukiu ni kamoamoaai, ma ti ibukini mamaarau. 6Bwa ngkana tao I kani kamoamoaai, ao I aki baba iai, bwa te bae N na taekinna bon te koaua. Ma I aki karaoia bwa e kaawa n raka aron iangoau iroun te aomata i aon are e nooria irou ao are e ongo mai irou, 7ao ibukini kaotioti aika a kamiimii aroia ake I noori. Ma ngaia aei, ibukina bwa I kaawa n rangi ni kamoamoaai, ao I a anganaki te bae e maraki iai rabwatau, are e mwakuri bwa ana anera Tatan ibukin oreau ao tukau bwa N na aki rangi ni kamoamoa. 8Tenua au tai ni butiia te Uea ibukin te baei bwa e na nako mai irou. 9Ao E kaangai nakoiu, E tau i bukim au akoi, bwa e oti aroni mwaakau bwa e korakora n te mamaara. Ma ngaia ae moan te kukurei ngai ni kamoamoaai ni mamaarau, bwa e aonga ni meemena mwaakani Kristo i aou. 10Ma ngaia ae I kukurei n taiani mamaara, ma taetae n iowawa, ma kai-n-nano, ma bwainikiriinaki, ma kaangaanga ibukini Kristo; bwa ngkana I mamaara, ao I a korakora iai. 11I a tia n riki ni baba; kam karika aei nakoiu. I bon riai ni kamoamoaaki iroumi. Bwa I bon aki mangori riki nakoia taan tuatua ake kam atongiia bwa akea n ai aroia, e boni ngae ngke akea boonganau. 12A a tia ni karaoaki i buakomi n te aro n taotaonaki n nano ni kabanea taiani kanikina, ma baika a kamiimii, ma mwakuri aika a mwaaka, aika e na kinaaki iai te tia tuatua. 13Bwa tera te bae I a tia ni karaoia nakoia ekaretia nako ae I tuai ni karaoia nakoimi? Ma ti aei, bwa I aki karawaawataingkami. Kabwara au bure n te kaairua aei. 14Noria, I a tauraoi ngkai ni kawaringkami te katenua n tai, ao N na aki karawaawataingkami; bwa I aki ukoukori ami bwai, ma I ukoukoriingkami: bwa e aki riai bwa a na kaiko bwaai naati i bukiia kaaro, ma a na kaiko bwaai kaaro ibukia naati. 15Ma moan te kukurei ngai bwa N na kabane au bwai, ma n anga boni ngai, ibukini maiumi. E na karako tangirau iroumi ibukina ngkai I rangi n tangiringkami? 16Ma n arona, I bon aki karawaawataingkami; ma a taku tabemwaang bwa ibukin arou ni bwaati n rabakauakina aron te aomata, ao I a tia ni kamwaneingkami iai. 17Iai i buakoia ake I kanakoia nakoimi ae I kaboo-nganaia bwa kawaiu ni burebureingkami n anai ami bwai mai iroumi? 18I butiia Tito bwa e na nakoimi, ao I kanakoa te taari temanna ma ngaia. E burebureingkami Tito n anai ami bwai? Tiaki ti te bo aron nanora ni baika ti karaoi? Tiaki ti te bo arora? 19Kam a tia ni kaman iangoia i nanomi bwa ti karekei aonara nakoimi. Ti taetae i matan te Atua i nanoni Kristo, bwa a karaoaki bwaai ni kabane ibukini kateimatoaami, raou aika kam tangiraki. 20Bwa I maaku, bwa I kaawa n roko ao I nooringkami bwa tiaki aron ae I tangiria, ao ngkami kam noorai bwa tiaki naba aron ae kam tangiria; bwa a kaawa n nooraki iroumi taiani kauntaeka, ma te bakantang, ma uun, ma unra i marenaia ami bootaki nako, ma taeka ni kammaraki nano ma winanti, ma aaro ni kainikatonga, ma mwebuaka. 21Ao I maaku naba, bwa I kaawa ngkana I roko riki ao N na karinanoaki iroun Atuau i matami, ao N na kaatuumaua te tang i bukiia te koraki ake a tia ni bure ao a tuai men rairi nanoia man te kammaira, ma te wene ni bure, ma te tamware.

will be added

X\