2 KORINTO 11

1Kam bia taon nanomi nakon nanobabau ae teutana; kam na bon taon nanomi nakoiu. 2Bwa e rangi ni korakora nanou n tauaninne iroumi n ai aroni korakoran nanon te Atua; ai aron te ateiaine ae e itiaki ngkami ae I kainroua ma te mwaane ae ti temanna, are boni Kristo. 3Ma I maaku bwa a kaawa n anaaki nanomi, n ai aron Nei Ewa ngke e mwaamwanaaki n nanowanawanan te naeta, ao kam kiitana aromi n reitaki ma Kristo ae e nako raoi ma n itiaki. 4Bwa ngkana e roko temanna iroumi n taekina Iesu riki temanna are tiaki Ngaia are ti taekinna, ke ngkana kam anganaki te Taamnei ae e kaokoro ae tiaki Ngaia are kam anganaki, ke te euangkerio are tiaki naba ngaia are kam anganaki, ao kam konamaki n taotaon nanomi nakoina. 5Bwa I taku bwa I bon aki mangori riki nakoia te koraki akana kam atongiia bwa taan tuatua aika akea n ai aroia. 6Bwa ngkana tao I bangabwai n te aro n taetae, ma I aki n te ataibwai, ti a tia n aaro nako ao ni bwaai ni kabane ni kaoti arora aikai nakoimi. 7Ke e bure are I karaoia n arou ni karinanoai bwa kam aonga ni karietaataaki ngke I taekina ana euangkerio te Atua n aki kabooa nakoimi? 8Kanga aron ae I kuribwaia ekaretia tabeua ngke I anaa bon au mwakuri mai irouia i bukimi. 9Ngke I mena iroumi ao I bon aki karawaawata temanna ngkana iai te bwai ae I kainnanoia: bwa te bae I kainnanoia e a reke mai irouia taari ake a nako mai Mwaketonia. I a tia ni kaawakinai bwa N na aki riki bwa te bwai ni karawaawata ngai nakoimi ni bwaai ni kabane, ao N na manga boni kaawakinai naba maiai. 10Ngkai iai irou te koaua are mai irouni Kristo, ao I kakoauaa bwa e na bon aki katokaki kamoamoaau aei mai irou n te aba are Akaia. 11Ao bwa e aera? I bukina bwa I aki tangiringkami? E ataia te Atua. 12Ma ae I karaoia ao N na boni karaoia naba, bwa I aonga ni katoki wiia te koraki ake a taku bwa n aia mwakuri are a kamoamoaia iai ao bon ti te bo aroia ni mwakuri ma arora. 13Bwa te koraki akanne bon taan tuatua ni kewe, aika taani mwaamwanaa-te-aba n aia mwakuri, ao a onikiia bwa aongkoa ana taan tuatua Kristo. 14Akea te bae e kamiimii iai, bwa aio naba aron Tatan: e konaa n onikia bwa aongkoa te anera ae e raneanea taraana. 15Ma ngaia ae tiaki te bwai ae e na iruwa te aba iai ngkana a onikiia naba taani mwakuri ibukin Tatan bwa kaanga taani mwakuri ibukini karaoan nanon te Atua; ao tokiia, a na karekea booni mwiin aia mwakuri. 16I kaoka are I a tia n taku, Ke e tai taku temanna bwa I baba; ao ngkana kam taku bwa I baba, ao kam na ongoraa irou ngkai kaanga I baba, bwa N na kamoamoaai naba teutana. 17Te bae I atongnga ao I aki atongnga n ai aron nanon te Uea, ma I atongnga bwa kaanga te taetae ni baba n te aro ni kamoamoa aei. 18Ngkai a kamoamoaiia aomata aika a bati ibukin nanoia n aomata ao ngai N na kamoamoaai naba. 19Bwa kam kukurei n taon nanomi nakoia akana a nanobaba, ngkai kam wanawana! 20Bwa kam taon nanomi ngkana e toroningkami temanna, ngkana e kuribwaingkami temanna, ngkana e kamwaneingkami temanna, ngkana e kaakeaa boonganami temanna, ao ngkana e oroubuingkami temanna. 21I maamaa n taekinna bwa ti a tia ni mamaara nakoni karaoani baikanne; ma ngkana iai te baene e ninikoria iai te aomata, I taetae ni baba, ao I ninikoria naba ngai. 22Ebera uaakekei? Ngai naba. Iteraera uaakekei? Ngai naba. Kanoan Aberaam uaakekei? Ngai naba. 23Ana taani mwakuri Kristo uaakekei? I taetae n ai aron ae e baba: i aoia riki ngai; bwa I mwakuri korakora riki nakoia, a bati riki au tai ni kabureaki, a bati riki au tai ni kataereaki, ao a bati riki au tai ae e kaani mateu iai. 24Nimaua te tai kataereau ni kaiu aika tenibwi ma ruaiwa irouia I-Iutaia; 25Tenua kataereau n taiani kai, teuana karebanaau n taian atiibu, tenua au tai are I toka iai i aoni kaibuke ao a uruaki ngke a koro, ao I kabanea teuana te bong ao teuana te ngaina ni mena i nanoni marawa. 26Ni mwamwanangau aika a bati ao I kaaitara ma kaangaanga aika a I kuri ni kabuanibwai iai, aika kaangaanga man taiani karaanga, mai irouia taani kamwarua, mai irouia au bootanaomata, mai irouia aomata aika a tiaki I-Iutaia, man te kaawa, i nanon te rereua, i marawa, mai irouia taari ni kewe; 27ao kaangaanga naba man te mwakuri ae e kakua, te aki-mamatuu n tairiki aika a bati, te baki ma te taka, te aki-mamatam i nanon taai aika a bati, te mariri, ao aki tauni mwaitini kunnikaiu i aou. 28Ao raoni bwaai aika a I aki kan taekin bon tabeaiangan nanou ae e korakora n te bong ae koraki i bukiia taian ekaretia ni kabaneia. 29Antai ae e mamaara, ao I aki mamaara? Antai ae e kabwakaaki nakon te bure, ao e aki maraki nanou iai? 30Ngkana e riai irou bwa N na kamoamoaai, ao N na kamoamoaai ni baika a na kaota mamaarau. 31E ataai bwa I aki kewe te Atua ae Taman ara Uea are Iesu, are ana bwai te neboaki n aki toki. 32I Taamateko, ao e kateiia temwaangina te tia tau-taeka are i aan te uea are Areta bwa a na tantani i rarikini mataroani kawai n rin n aia kaawa I-Taamateko, bwa a na tauai; 33ma I nnaaki rikaaki n te bwaene ni kaotinakoaki ri nanoni wintoon te nono, ao I a maiu mai irouna.

will be added

X\