2 KORINTO 10

1Ngai ae Bwauro. I butingkami n nimamanneini Kristo ao n nanoraoina—ngai ae I atongaki bwa I nanorinano ngkana I mena i rarikimi, ma I ninikoria ngkana I raroa nako mai iroumi- 2I boni butingkami bwa kam na aki karaoa ae N na rangi ni matoatoa iai ngkana I roko iroum! Bwa I boni konaa ni matoatoa nakoia ake a taku bwa ti nakonako n te aro n rabwata. 3Bwa ti maiu n te aro n rabwata, ma ti aki buaka n ai aron nanon te rabwata; 4bwa ara bwai ni buaka aika ti kamanenaai n te buaka bon tiaki bwain aon te aba, ma bwai ni buaka aika a korakora iroun te Atua n uru taabo ni buaka aika a matoatoa. Ti uru taeka ni baka n rabakau, 5ma aaro ni kainikatonga nako aika tuutuuki man ataakin te Atua; ao ti kataenikai naano ni kabane bwa a na ongo irouni Kristo; 6ao ti tauraoi ni karekea kain te aki-ongeaaba ni kabane, ngkana e a roko raoi aromi n ongeaaba. 7Kam babaaire man taraan aron teini bwaai. Ngkana e koaua i nanona te aomata bwa ana bwai Kristo ngaia, ao ke e kauringnga bwa ngkai ana bwai Kristo ngaia, ao ngaira bon ana bwai naba Kristo. 8Bwa e boni ngae ngkana tao I kabatiaa kamoamoaau ibukini mwaakara are e anganiira te Uea ibukini kateimatoaami ma tiaki ibukini kabwakaami, ao I bon aki maamaa; 9ngkai I aki tangiringkami bwa kam na taraai bwa aongkoa I kataia ni kakamaakuingkami n au reta. 10Bwa iai ae e kaangai, A rawaawata ma ni matoatoa taekan ana reta Bwauro, ma ngkana e mena rabwatana i rarikira ao e mamaara n arona, ao a kaakeaaki boonganan ana taeka. 11Ke e ataia te aomata anne bwa te baere ti taekinna n te reta ngkai ti raroa, ao ti na boni karaoia ngkana ti mena iroumi. 12Bwa ti maaku n atongira bwa raoia te koraki ake a kamoamoai aroia, ke ni kabootauiia ma boni ngaiia, ao a nanobaba. 13Ma ti na aki kamoamoaira i aon are e baaireaki are E anganiira te Atua, ae te tia are kam reke naba i nanona. 14Ao ngkai kam reke i nanona, ao ti bon aki karakaira i aona ngke ti roko n uota taekan euangkerioni Kristo nakoimi. 15Ti aki kamoamoaira n aia mwakuri temwaangina are a karaoia i tinanikun te tia are E a tia te Atua ni baaireia nakoira; ma bon ara kaantaninga bwa ngkana e rikirake ami onimaki, ao ara mwakuri e na karaababaaki riki i buakomi n ai aroni baaireana. 16Ngkana e riki aei ao ti a konaa n tataekina te euangkerio n aaba ake i tinanikuni Korinto, n aki kamoamoaira n te mwakuri are e a kamani karaoaki iroun temanna n te tabo are e a tia ni baaireaki nakoina. 17Bwa e kaangai te Baibara, Ane e kamoamoa, ao ke e kamoamoa iroun te Uea. 18Bwa tiaki te aomata ae e taekina arona ni kamoamoaa ae e kakoauaaki bwa e raoiroi arona, ma te aomata ae e kamoamoaaki arona iroun te Uea.

will be added

X\