2 KORINTO 1

1Mai irouni Bwauro, ae ana tia tuatua Kristo Iesu n nanon te Atua, ao mai iroun Timoteo ae tarira, nakon ana ekaretia te Atua i Korinto, ao nakoia ake a itiaki ni kabaneia ake a mena i Akaia ni kabutaa: 2Ami bwai te aakoaki ma te raoi mai iroun te Atua are Tamara ma ara Uea are Iesu Kristo. 3E na karaoiroaki te Atua, ae Taman ara Uea are Iesu Kristo, ao Taman te nanoanga ni kabane, ao Atuan aaro ni karau-nano ni kabane, 4are E anganiira karauan nanora n rawaawatara ni kabane, bwa ti aonga ni karau nanoia akana a taonaki n rawaawata nako, n te aro ni karau-nano are e a tia ni karauaki nanora iai iroun te Atua. 5Bwa ngkai a bati kammarakara aika kammarakani Kristo, ao ai arona naba bwa a bati karauan nanora irouni Kristo. 6Ngkanati karawaawataaki, ao bon ibukini karauan nanomi ao kamaiuami; ao ngkana a karauaki nanora ao bon ibukin naba karauan nanomi are kam konaa iai n taotaon nanomi nakoni maraki ake ti maraki naba iai. 7E teimatoa ara kaantaninga i bukimi; bwa ti ataingkami bwa ngkai raora ni kammarakaki ngkami, ao bon raora naba ngkami ni karauaki nanora. 8Bwa ti aki tangiringkami, taari, bwa kam na aki ataa rawaawatara are e roko iroura i Atia: bwa ti bati n taonaki iai i aon are ti kona, ao akea ara kaantaninga bwa ti na maiu maiai; 9ti aki nanokokoraki bwa ti taku bwa ti nangi boni mate. Ma e riki aei bwa ti aonga n aki onimakinira, ma ti na onimakina te Atua are a manga maiu maate irouna; 10are ti kamaiuaki irouna man te mate are moan te kakamaaku, ao E na boni manga kamaiuira naba maiai; ti a tia ni kawenea ara kaantaninga irouna bwa E na boni manga kamaiuira naba, 11ngkai kam buokira n tataro i bukira, bwa a aonga n tataro ni katituaraoi i bukira aomata aika a bati ibukin te kabwaia are ti anganaki bwa kaekaan taian tataro aika a bati. 12Bwa aio kamoamoaara, ao ana kaotioti mataniwiin nanora: bwa n arora ni maiu n te aonnaba aei, ao ai moa ra riki n arora nakoimi, ao ti a tia ni bwaina te maiu ae e tabu ae e itiaki are mai iroun te Atua, tiaki n te rabakau n aon te aba, ma n ana aakoi te Atua. 13Bwa akea riki baika ti koroi taekaia nakoimi, bwa ti baike kam wareki ao kam atai nanoia; ao bon au kaantaninga bwa kam na bon atai raoi, 14n ai aron naba are kam a tia n ataia teutana mai iroura. Ao ngkana E roko ara Uea are Iesu, ao kam na kamoamoaingkami i bukira ao ngaira i bukimi. 15I aki nanokokoraki teutana n aei, ma ngaia are I kataua n te moa n tai bwa N na kawaringkami bwa kam aonga ni manga aakoaki kaua: 16bwa I kani kawaringkami i aoni kawaiu nako Mwaketonia, ao ni kawaringkami naba ngkana I oki maiai, bwa kam aonga ni bakaborauai nako Iutaia. 17I nano tiotio iai ngke I karaoa au iango aei? Ke I karaoi au iango ma te nano n aomata are e tauraoi n atonga ae e kaangai, Eng, eng, ao Tiaki, tiaki, n te tai ae ti teuana? 18Ma ngkae E kakaonimaki te Atua, ao ara taeka nakoimi bon tiaki Eng ao Tiaki, n te tai ae ti teuana. 19Bwa Natin te Atua, are Iesu Kristo, are e tataekinaki nakoimi iroura irou ma Tirouano ma Timoteo, E aki nano tiotio i marenan te Eng ao te Tiaki, ma bon ti te Eng irouna. 20Bwa boni Ngaia te Eng nakon ana taeka n aakoi ni kabane te Atua; ao irouna naba te Amene, are ti neboa iai te Atua. 21Ma te Atua boni Ngaia ae E kateimatoaira ma ngkami i nanoni Kristo, ao E kabiriira, 22are E kanikinaaira bwa ana bwai, ao E anganiira te Taamnei i nanora bwa te kakoaua ibukini baika a kaawakinaki i bukira. 23I atonga te Atua bwa au Tia Kakoaua are E na karekea kaiu ngkana I kewe; bwa I aki roko i Korinto ibukina bwa I aki kani karawaawataingkami. 24Tiaki nanora bwa ti kan tautaekaningkami, n tuangkami aromi n onimaki; ma bon raao ngaira ni mwakuri ibukin ami kimwaareirei, ngkai kam teimatoa n te onimaki.

will be added

X\