1 TIMOTEO 6

1Aomata aika tooro aika a mena i aan te amo n toronaki a riai n iangoiia oin aia toka bwa a riai ni kabatiaaki karineaia, bwa e aonga n taekinaki ni kamoamoaaki te Atua ma ara reirei. 2Ao tooro aika Kristian aia toka, a na tai kaakeai boonganaia ibukina ngkai raoia ni Kristian; ma a na kabatiaa riki te kan toro irouia, bwa kioina ngkai te koraki akanne akana a kabwaia n aia mwakuri n toro bon taan onimaki aika a tangiraki. 3Ngkana iai temanna ae e reireiia aomata te koaua ae e kaokoro, ao e aki booraoi nanona ma taeka ni koaua aika ana taeka ara Uea are Iesu Kristo, ao e aki booraoi naba ma koauan te Aro ni Kristian, 4ao bon te aomata ngaia ae e kainikatonga ao e nano roo. E babaaeakina te kan tititiraki ma te kauntaeka, aika e riki maiai te bakantang, ma te unra, ma taetaebuaka, ma iango ni katautau aika a aki raraoi, 5ma aia meremere n tai nako aomata aika a babanga n iango, aika akea irouia te koaua. A taku n aia iango bwa tauan te Aro boni ngaia ae e reke maiai te kaubwai. 6Ma bon iai te kaubwai ae e bati n tauan te Aro iroun te aomata, ngkana e rauaki nanona n are e reke irouna. 7Bwa bon akea te bae ti uotia nako aon te aba, ao bon akea te bae ti na uotia nako mai aon te aba; 8ma ngkana iai karara ma kunnikaira, ao a na rau nanora iai. 9Ma akana a kan riki ni kaubwai a bwaka nako nanon te kariiriiaki, a mwane n te bwai ni kamwaamwane, ao a reke n naano aika a baba ma ni kammaraki aika a taonaki ni kabwabwaaki iai n tiringaki ma ni kamateaki. 10Bwa te baki-tianti boni ngaia ae a nako maiai aaro nako aika a buaakaka. Iai tabemwaang aika a rangi ni baki-tianti n te aro are a kiitana iai te onimaki, ao a uruaki nanoia n te aro ae a rawaawata iai. 11Ao ngkoe, ae ana aomata te Atua, ko na kararoako mani baikai, ao ko na kataa ae ko kona, ni karaoa nanon te Atua, ni maiu n reitaki ma Ngaia, ni bwaina te kakaonimaki ma te maiu n tangira, ma te taotaonaki n nano, ma te nimamannei. 12Ko na kekeiaki mwaaka n te kaboo biri mwaaka ae bwain te onimaki, ao karekea te maiu are e aki toki bwa kaniwangam; bwa ngaia aei te maiu are E weteiko nako iai te Atua ngke ko moani kaota iai am onimaki i mataia taani kakoaua aika a bati. 13I tuangko i matan te Atua, ae e anga te maiu nakoni bwaai ni kabane, ao i matani Kristo Iesu, are e kaota tauanibukin te koaua are e raoiroi i matani Bontio Birato, 14bwa ko na rangi n ongotaeka nakoni baike ko a tia n tuangaki, ma ni kakaonimaki nako iai ni karokoa rokon ara Uea are Iesu Kristo; 15are e na kaotaki rokona n te tai ae e riai iroun te Tia Tautaeka ae e karaoiroaki ae ti temanna, ae aia Kiing kiing, ao aia Uea ueea; 16ae ti Ngaia ae e aki maamate, ae e maeka n te oota are e aki konaaki ni kawaraki; akea te aomata ae a tia n nooria, ao akea ae e konaa n nooria. Ana bwai te karineaki ma te mwaaka ae e aki tootoki. Amene. 17Ko na tuangiia akana a kaubwai ni bwain te maiu aei, bwa a na tai kainikatonga ao a na tai onimakina te kaubwai ae e aki teimatoa; ma a na onimakina te Atua, ae e kabane bwaai ni kabatiai n anganiira bwa ti na kukurei iai. 18A na kaakaraoa ae e raoiroi, a na kabatii mwakuri aika a riai, a na maiu n tituaraoi, ao a na tauraoi ni buokanibwai n aia bwai; 19ao n te aro aei a kaiko iai kaubwaia ae e na riki bwa aaia ae e raoiroi ibukini boong aika a na roko, bwa e aonga n reke irouia te maiu ni koaua. 20Timoteo, ko na kaawakina te baere ko mwiokoaki iai. Ko na tannako mani bwarantiko aika akea nanoia aika a aki itiaki, ao man iango ni kauntaba aika kanoan te baere e aki tau n aranaki bwa te Rabakau; 21are a kaotatauanibukina tabemwaang, ao a riki ni bua iai aia onimaki. E na mena iroumi te aakoaki.

will be added

X\