1 TIMOTEO 5

1Ko na tai boaa ane e a unimwaane, ma ko na anganna am taeka ni buokia bwa kaanga tamam. Ko na reitaki ma rorobuaka bwa kaanga tarim, 2ao unaine bwa kaanga tinam; ao ko na reitaki n te aro ae e itiaki ma ateiaine bwa kaanga mwaanem. 3Ko na karineia n akoiia aine aika a boni kananoanga ni koaua ngkai a mate buia. 4Ma ngkana iai natin ke tibun te aine ae e kananoanga ae e mate buuna, ao a na reireiaki moa aroia ni karaoi tabeia aika a aanaki n ana kaantaninga te Atua nakoia oin aia utu, ma ni kabooa aakoakiia irouia aia karo ma tibuia: bwa e riai aei i matan te Atua. 5Ao te aine ae e kananoanga ni koaua, ngkae e mate buuna ao e tiku n ti ngaia, e mwiokoa te Atua ni maiuna, ao e botumwaaka n taatataro ni buubuti n te bong ao n te ngaina. 6Ma te aine ae ti te kani kakukukureia rabwatana, e boni ngae ngke e maiu, ma e mate. 7Ko na tuangiia baikai, bwa a aonga n aki kabuaakakaaki. 8Ma ngkana e aki karekei baika a riai te aomata i bukiia ana koraki, ao ai moa ra riki ibukin oin ana utu, ao kaotana bwa e a kaaki taekan te onimaki, ao e a buaakaka riki nakon are tiaki te tia onimaki. 9E na koreaki aran te aine ae e mate buuna i buakon araia aine aika a mate buia ngkana e a koro onongaun ana ririki, ao te aine ngaia ae ti teuana ana tai ni mareaki; 10ao e kakoauaaki bwa te aine ngaia ae e kaakaraoi mwakuri aika a raraoi, n arona ni kaikawaiia natina, n akoiia iruwa, n teboki waeia raona ni Kristian, ni buokiia aika a rawaawata, ao n arona ni botumwaaka ni karaoi mwakuri aika a raraoi ni kabane. 11Ma ko na tai korei araia ateiaine aika a mate buia i buakon araia aine aika a mate buia; bwa n te tai are e roko iai nanoia ae e korakora ni kan iein, ao ane a na rairaki nako mai irouni Kristo; 12ao a reke kabuaakakaaia iai, ibukina ngkai a urua aia taeka ni bau nakoni Kristo. 13I rarikin anne, ao a reireiia naba te aro ni kabane tai n aroia ni kawara te auti teuana ma teuana; ao a aki ti kabane tai n aroia anne, ma a bon riki naba bwa taan ua-taeka, ao taani katabetabea te aba, n aroia n tataekini baika a aki riai n taekin. 14Ma ngaia ae I tangiriia riki ateiaine aika a mate buia bwa a na iein, a na karikiia natiia, a na tararuaia aia utu, ao a na aki karekea te anga are e na kabuaakakaira iai te kairiribai; 15bwa a a tia tabemwaang i buakoia ateiaine aika a mate buia n rairaki nako n ira Tatan. 16Ma ngkana iai aine aika a mate buia i buakoia ana utu te aine ae te Kristian, ao e riai neienne ni buokiia. E na aki karawaawata te ekaretia, bwa e aonga n tabeakiniia aine aika a kananoanga ni koaua ngkai a mate buia. 17A riai unimwaane aika a raoiroi aia kairiiri n iangoaki bwa e riai ni kataboroakiooia, ai moa ra riki nakoia te koraki aika a korakora aia mwakuri ni kabwarabwara ma n reirei; 18bwa e kaangai te Baibara: Ko na tai kabaea wiin te kao ngkana e tabe n toutoua te uiita ni kaaki kunna, ao, E riai bwa e na anganaki te tia mwakuri boon ana mwakuri. 19Ko na tai butimwaaea taekani bukinan te unimwaane, ma ti ngkana iai uoman ke teniman taani kakoaua bukinana. 20Ko na boaiia akana a bure i mataia aomata ni kabaneia, bwa a aonga ni maaku naba raoia. 21I tuangko i matan te Atua, ma Kristo Iesu, ma ana anera te Atua, bwa ko na tou mwiini baikai ma te nano ae e eti ae e aki nanonano. 22Ko na tai kuukuri ni katokaa baim i aon temanna ni katabua nakon nakoana ibukin te Uea. Ko na tai buokanibwai n aia bure tabemwaang; ko na bwaina te maiu ae e itiaki. 23Ko na tai mooi n te ran n ti ngaia, ma ko na mooi n te wain teutana ibukini birotom ma aorakim aika a ituutuuko. 24Akea te kaangaanga n aia bure tabemwaang bwa a teretere aroia, ao a ri moaia nakon te motiki-taeka; ma aia bure temwaangina a tibwa kaoti rimwi. 25Ao ai arona naba, bwa akea te kaangaanga ni mwakuri aika a raraoi bwa a teretere aroia, ao ake a aki bati n teretere a aki konaa n raba.


Copyright
Learn More

will be added

X\