1 TIMOTEO 4

1E taetae te Taamnei ni kaotia raoi bwa ni boong aika kabanea ni boong, ao bon iai temwaangina aika a na kaaka taekan te onimaki; ao ane a na iri nanoia taamnei aika a bureburea te aba, ma aia reirei taimonio, 2aika nako mai irouia taani kewe aika a mwaamwanaa a te aba, aika a mate mataniwiin nanoia bwa kaanga mwiini kabuokaia n te biti ae e kabuebue; 3a tuangiia aomata bwa a na tai iein, ao a na tai kang amwarake nako, aika E kariki te Atua bwa a na kakanaki ma te katituaraoi irouia aika a onimaki ma n ataa te koaua. 4Bwa a bane n raraoi baika a karikaki iroun te Atua, ao akea te bwai teuana ae e na kaakiaki, ngkana e anaaki ni katituaraoaki te Atua iai, 5ibukina bwa e a katabuaki n ana taeka te Atua ao n te tataro. 6Ngkana ko anga taeka n reirei aikai nakoia taari, ao ko riki iai bwa a na tia mwakuri ae e raoiroi Kristo Iesu, ae ko nabeaki n taekan te onimaki ma taekan reirei aika a raraoi, aika ko tou mwiia. 7Ma ko na tai mutiakini karaki aika a aki koaua aika a bo buaka ma kanoan te euangkerio, aika karaki aika akea nanoia. Kataneiako bwa ko aonga n rangi n reitaki ma nanon te Atua ni maium. 8Bwa bon iai teutana boonganani kataneiaan te rabwata bwa e na marurung, ma te maiu n reitaki ma te Atua e boongana ibukini bwaai ni kabane, ngkai iai taekana n akoi, ae iai te kabwaia iai ibukin te maiu aei, ao ibukin te maiu ae e na roko. 9E koaua te taeka aei, ao e riai bwa e na kaakiaki i nanoia aomata ni kabaneia: 10Bwa ti kakorakoraira ni mwakuri ao ti kekeiaki mwaaka ibukina ngkai ti onimakina te Atua ae e maiu, ae aia Tia Kamaiu aomata ni kabaneia, ai moara riki te koraki aika a onimaki. 11Ko na tuangiia kaain te ekaretia baikai, ao reireiia iai. 12E na tai kaakeaa boonganam temanna ngkai te rorobuaka n ataei ngkoe; ma ko na riki bwa te banna ni kakairi nakoia aika a onimaki, n am taeka, n te bae ko karaoia, n arom n tangira, n am onimaki, ma te aro ni maiu ae e itiaki. 13Ko na tabe ma warekan te Baibara, te kabwarabwara, ao te reireiia aomata ni karokoa rokou. 14Ko na tai kaaki taekan te bwai n tituaraoi ane iroum, are ko anganaki n te tai are a taetae ni buraabeti iai buraabeti ao a katokai baiia i aom unimwaanen te ekaretia. 15Ko na kaakaraoi baikai, ao kakaonimaki nako iai, bwa e aonga n nooraki tamaaroan am waaki irouia aomata ni kabaneia. 16Ko na tarataraiko n arom ni maium, ao tarataraa kanoan am reirei. Ko na kaakaraoi baikai; bwa ngkana ko karaoa aei, ao ko na kamaiuaki iai ma ake a ongo iroum.


Copyright
Learn More

will be added

X\