1 TIMOTEO 3

1E koaua te taeka ae e kaangai: Ngkana e kan riki te aomata bwa te mataniwi n te ekaretia, ao e rinea te mwakuri ae e raoiroi. 2E riai iroun te mataniwi n te ekaretia bwa a na akea arona ae na kabuaakakaaki iai; e riai n ti temanna buuna, e na taua baangina, e na bwaina te nanowanawana, e na rabakau te aroaro, e na akoiia iruwa, ao e na rabakau n reireiia aomata; 3e na aki riki bwa te tia manging, ke te tia oro; ma e na taotaona nanona n aki un,ao e na tai baki-tianti. 4E na riai n rabakau n tauu aroia oin ana utu n te aro ae riai, ao e riai n taraiia natina bwa a na aan-taeka ma te aro ni karinerine n aaro nako. 5Bwa ngkana e babanga te aomata n tauu aroia kaain oin ana utu, ao e na kangaa ni kaawakina ana ekaretia te Atua? 6E riai n ikawai i nanon te onimaki, bwa e kaawa ni kaonaki nanona n te kainikatonga ao e motikaki taekana ni karawaawataaki, n aron te riaaboro. 7E riai n te aomata ngaia ae e karineaki irouia aomata aika tiaki kaain te ekaretia, bwa e kaawa ni kamangoraki arona ao e bwaka i nanon ana bwai ni kamwaamwane te riaaboro. 8Ao ai aroia naba taani buobuoki, a na taua ma nanoia, a na taekina te koaua, a na tai manging, ao a na tai kani bwaibwai n te aro ae e aki riai! 9A na teimatoa n onimakina te baere e raba are bwain te onimaki ma mataniwiin nanoia ae e itiaki. 10A riai naba ni kakoauaaki moa, ao ngkana a nooraki bwa a tau, ao a na mwakuri. 11Ao ai aroia naba aine aika taani buobuoki a na aki bwaina te bakanrerei, a na tai winanti, a na tauu baangiia, a na kakaonimaki nakoni bwaai ni kabane. 12A riai ni kaka temanna buia taani buobuoki ao a na rabakau n tauu aroia natiia ma oin aia utu n te aro ae e riai. 13Bwa taani buobuoki aika a karaoa raoi aia mwakuri a karekei nneia aika a raraoi, ao a konaa n taekina taekan onimakinan Kristo Iesu irouia ma te ninikoria. 14Ngkai I koroi baikai nakoim, ao I kaantaninga bwa N na roko iroum i nanon te tai ae e aki maan. 15Ma ngkana I waeremwe, ao baika I koroi a na tuangko te aroaro ae e riai ni bwainaki i buakoia ana utu te Atua, ae ana ekaretia te Atua ae e maiu, ae te ekaretia ae e taua te koaua mai aana bwa bouana ao aana. 16Ao ti kaotia bwa e kakannato te baere e raba are bwain te Aro ni Kristian: E kaoti n rabwata, E kakoauaaki iroun te Taamnei bwa e eti arona, E nooraki irouia anera, E tataekinaki nakoia aomata ni kabaneia; E onimakinaki irouia aomata nako i aonnaba, E uotaki rake ni mimitong.


Copyright
Learn More

will be added

X\