1 TIMOTEO 1

1Mai irouni Bwauro ae ana tia tuatua Kristo Iesu n ana taeka te Atua ae ara Tia Kamaiu, ma Kristo Iesu ae e mena irouna ara mwioko; 2nakon Timoteo, ae natiu ni koaua i nanon te onimaki: am bwai te aakoaki, ma te nanoangaaki, ma te raoi, mai iroun te Atua ae te Tama ma Kristo Iesu are ara Uea. 3Ko na tiku i Ebeto, n ai aron are I tuangko ngkoa ngke I nako Mwaketonia; ao tuangiia aomata tabemwaang ikekei bwa a na tai reireia te aba te koaua ae e kaokoro, 4ao a na tai kabanebuakai aia tai ni karaki nikawai aika a oteaki ma taiani kateiriki aika a rangi n ananau, aika a kariki taiani kauntaeka, ao a aki buoka ana kaantaninga te Atua are e ataaki n te onimaki. 5Te kaantaninga ibukin te bae ti tuangko iai, bwa e na reke irouia te tangira ae e bwebwe rake man te nano ae e itiaki ao mani mataniwiin te nano ae e raoiroi ma te onimaki ni koaua. 6Aomata aika a bwaoua nako kawaia mani baikanne a rairaki nakon te kauntaeka ae akea manenana. 7A kan riki bwa taan reirei ibukin te Tua. Ma a aki ataa te baere a taekinna, ma baike a kawimatoaia iai. 8Ma ti ataa te Tua bwa e raoiroi, ngkana e bwainaki iroun te aomata n te aro ae e riai, 9ngkae e ataa te Tua bwa e aki karaoaki ibukin te aomata ae e raoiroi, ma e karaoaki i bukiia aomata aika a akiako ma aika a aki ongeaaba, ao i bukiia aika a aki itiaki ma aika a eekaanako nanon te Atua ma taan bure, ao i bukiia aika akea karinean te Atua irouia ma taani kamwaraaei ana bwai te Atua, ao i bukiia taan tiringiia tamaia ma taan tiringiia tinaia, ma taan tiringiia aomata, 10ao i bukiia taani wene ni bure ma nikiranroro, ma mwaane aika a karaoi mwakuri ni kammaira ma raoia ni mwaane, ma taan iraeia aomata, ao i bukiia taani kewe ma taan tuea ni kewe, ao ibukini bwaai ni kabane, ngkana tao iai, aika a eekaanako te reirei ni koaua, 11are e nako man te euangkerio ae e mimitong are I mwiokoaki iai bwa N na taekinna, are te euangkerio mai iroun te Atua ae e riai ni karaoiroaki. 12I katituaraoa Teuare e kakorakoraai, are Kristo Iesu are ara Uea, bwa E atongai bwa I kakaonimaki, ngkae E rineai bwa te tia mwakuri ibukina. 13Bon te tia taetaebuaka ngai ngkoa, te tia bwainikiriina te aba, ao te tia iowawa; ma I nanoangaaki, ibukina ngke I karaoi arou akanne ma te roo n nano bwa I tuai n onimaki. 14Ma E rangi n aakoi te Uea nakoiu, ngke E anganai te onimaki ma te tangira ae ti bwainna ngkai ti reitaki ma Ngaia. 15E koaua te taeka aei, ao e riai ni kaakiaki i nanoia aomata ni kabaneia, ae te taeka ae e kaangai, E roko Kristo Iesu i aon te aba bwa E na kamaiuiia taani bure. Ngai te kabanea ni buaakaka; 16ma I nanoangaaki ibukin aei, bwa E na kaota taotaonan nanona Kristo Iesu irou, ngai ae te kabanea ni buaakaka i buakoia aomata, bwa te banna ni kakairi nakoia akana a nang onimakinna ao a na karekea te maiu are e aki toki. 17Ana bwai te Uea ae akea tokina, ae e aki maamate, ae e aki noonooraki, ae te Atua ae ti temanna, te karineaki ma te neboaki n aki tootoki. Amene. 18I anganiko te taeka aei, natiuae Timoteo, n ai aron taian taeka ni buraabeti ake a rimoa n taekiniko, bwa ko na kamanenaai bwa am bwai ni buaka bwa e aonga n nako raoi arom ni buaka, 19ao kaawakina am onimaki ma mataniwiin nanom ae e raoiroi. Iai tabemwaang aika a rawa n ongo ni bwanaan mataniwiin nanoia ae e raoiroi ao a karika te kabuanibwai nakon aia onimaki, kaanga ai aron te kaibuke ae e koro ao e uruaki; 20i buakoia te koraki aei bon Umenaio ma Arekantero, are I katikuia nakon Tatan, bwa a aonga n reireiaki bwa a na tai taetaebuakaa te Atua.

will be added

X\