1 TETARONIKE 5

1Kam aki kainnanoa koreakin taekan taai ma boong aika a na riki iai baikai. 2Bwa kam bon ataa ana bong te Uea, bwa e na roko n ai aron rokon te tia iraa n te bong. 3Ngkana a kaangai aomata, E a rau te aba ao aakea te kakiriwe; ao ane e na roko ni karina te kabuanibwai nakoia, kaanga ai aron rokon te ariri ni maraki iroun te aine ae e nangi bung; ao a na bon aki konaa ni kamaiuiia maiai. 4Ma ngkami, taari, kam aki mena i nanon te roo; ma ngaia ae e na aki kakubanakoingkami te bong arei n ai aron te tia ira; 5bwa natin te oota ngkami ni kabaneingkami, ao natin naba te ngaina. Tiaki ana bwai te bong ma te roo ngaira. 6Ma ngaia ae ti na tai nimatuutuu n ai aroia tabemwaang; ma ti na kauti matara, ao ti na kamarurungira. 7Bwa a matuuaomata n te bong, ao a manging n te bong naba. 8Ma ngaira, aika a ana bwai te ngaina, ti na tauu baangira; ti na karina te tanga are te onimaki ma te tangira, ao te barengaru are kaantaningaan te maiu. 9Bwa tiaki ana kaantaninga te Atua bwa E na kareke kaira, ma ana kaantaninga bwa ti na karekea te maiu iroun ara Uea are Iesu Kristo, 10are e mate i bukira, bwa ti na uaia ni maiu ma Ngaia ngkana tao ti maiu ke ti mate. 11Ma ngaia ae kam na i karau nanomi, ao kam na i kateimatoaingkami, n ai aron ae kam kaakaraoia. 12Ma ti butingkami, taari, bwa kam na ataiia akana a kakorakoraia ni mwamwakuri i buakomi, akana a kairingkami ma n reireingkami n aromi ni maiu n reitaki ma te Uea. 13Kam na anganiia karineaia ae e bati ma tangiraia ibukin aia mwakuri. Kam na bwaina te raoi i buakomi. 14Ao ti kauungaingkami, taari, bwa kam na reireiia akana a rawa ni mwakuri, kam na kauungai nanoia akana a kai toki nanoia, kam na buokiia akana a mamaara, ao kam na taotaon nanomi nakoia aomata ni kabaneia. 15Kam na taraia bwa akea temanna ae e na karaoa ae e buaakaka nakon temanna ibukina ngke te aomata arei e a tia ni karaoa ae e buaakaka nakoina; ma kam na ukoukora ae e raoiroi i bukimi n taai nako, ao i bukiia naba aomata ni kabaneia. 16Kam na kimwaareirei n taai nako; 17Kam na tataro n taai nako; 18kam na katituaraoi ni bwaai ni kabane: bwa bon aei nanon te Atua i bukimi ngkai kam reitaki ma Kristo Iesu. 19Kam na tai tuuka te Taamnei are e Raoiroi; 20kam na tai kaakeai boonganan taetae ni buraabeti; 21ma kam na katai bwaai ni kabane bwa ua ra; kam na taua ae e raoiroi, 22ao kam na rawa nakoni karaoan te buaakaka ni kabane. 23Ao Atuan te raoiroi E na karaoingkami bwa kam na riki n ai arona n aromi nako; ao a na kaawakinaki taamneimi, ma maiumi, ma rabwatami, bwa a na aki konaaki ni kabuaakakaaki i matan ara Uea are Iesu Kristo. 24E kakaonimaki Teuare e weteingkami, ao E na boni karaoia. 25Taari, kam na tataro naba i bukira. 26Kam na kamauriia taari ni kabaneia n ai aroia taari n inga. 27I tuangkami iroun te Uea bwa e na warekaki te reta aei nakoia taari ni kabaneia. 28E na mena iroumi ana aakoi ara Uea are Iesu Kristo.


Copyright
Learn More

will be added

X\