1 TETARONIKE 4

1Te kabanea ngkanne: taari, ti butingkami ma ni kauungaingkami iroun te Uea are Iesu, bwa ngkai kam a tia n reirei mai iroura aromi ni maiu ae e riai ae e kakukureia te Atua, n aron ae kam bwainna ngkai ni maiumi, ao kam na kabatiaa riki karaoana ni maiumi. 2Kam bon atai taian tua ake ti anganingkami ake mai iroun te Uea are Iesu. 3Bwa aio nanon te Atua ibukini katabuani maiumi bwa ana bwai: kam na rawa nakon te wene ni bure; 4kam na atai aromi ngkami mwaane n tatabemaningkami nako, ni maeka ma buumi n te aro ae e itiaki ao n te aro ni karinerine, 5ma tiaki n te aro ni kaitaataan ni kaibwabwaru n ai aron ae e nooraki irouia aomata aika tiaki I-Iutaia aika a aki ataa te Atua. 6E na aki bure temanna nakon raona ke ni baabakanikawaia ni baika a kaeti ma aron te mwaane nakon te aine bwa te Uea boni Ngaia te tia kareke-kai ibukini baikai ni kabane, n ai aron are ti tuangkami rimoa, ma ni kaotiotia naba. 7Bwa E aki weteira te Atua nakon te maiu ni kammaira, ma E weteira bwa ti na bwaina te maiu ae e itiaki. 8Ma ngaia are te aomata ae e rawa nakon te taeka n reirei aei, ao e aki rawa nakon te aomata, ma e rawa nakon te Atua, are e anganingkami Taamneina are e Raoiroi. 9Akea kainnanoan te koroboki nakoimi ibukin aromi n tangiriia raomi ni Kristian: bwa kam a bon tia n reireiaki iroun te Atua bwa kam na i tangitangiri; 10bwa kam bon tangiriia taari ni kabaneia ake a mena i Mwaketonia ni kabutaa. Ma ti kauungaingkami, taari, bwa kam na kabatiaa riki karaoana. 11Kam na kataa ae kam konaa bwa kam na rau, ao kam na karaoi oin tabemi; kam na mwakuri ni baimi, n ai aron are ti tuangkami. 12Ao n te aro aei kam na kamoamoaaki iai irouia aomata ake tiaki kaain te ekaretia, ao a na akea te bae kam na kainnanoia. 13Ti aki tangiringkami taari, bwa kam na aki atai aroia aika a mate, bwa kam aonga n aki nanokaawaki, n ai aroia tabemwaang akana akea aia kaantaninga. 14Bwa ngkana ti kakoauaa bwa E mate Iesu ao E a manga maiu, ao ti boni kakoauaa naba bwa te Atua E na kairiia bwa raon Iesu te koraki ni kabaneia ake a tia ni mate ake a onimakina Iesu. 15Bwa ae ti tuangkami aei bon ana taeka te Uea: ngaira aika ti maiu aika ti tiku ni karokoa rokon te Uea ti na bon aki nako n rimoaia ake a tia ni mate. 16Bwa ane E na ruo te Uea mai karawa ma te bwanaa ae takaarua n taetae, ma bwanaan te anera ae e kakannato, ma tangin ana buu te Atua. Ao a na manga maiu moa ake a mate ake a onimakina Kristo, 17ao ngaira aika ti maiu n te tai anne ti na uotaki rake ma ngaiia nakon te tabo are a mena iai naang, ao ti na kaaitibo ma te Uea i aani karawa; ao n te aro aei ti na meemena n taai nako iroun te Uea. 18Ma ngaia ae kam na i karau nanomi n taeka aikai.


Copyright
Learn More

will be added

X\