1 TETARONIKE 3

1Ma ngaia arei, ngke ti aki konaa ni kamaaniira riki n taon nanora, ao ti a kukurei bwa ti na kiitanaki i Atenai n ti ngaira; 2ao ti kanakoa Timoteo, ae tarira, ae raora ni mwakuri ibukin te Atua, n tataekinan euangkerioni Kristo, bwa e na kateimatoaingkami ma ni kaungaingkami n ami onimaki; 3bwa e na tai riki n aki rau nanon temanna n taian rawaawata aikai. Bwa kam bon ataia bwa boni katauara bwa ti na ri nanon te rawaawata. 4Bwa ngke ti mena iroumi, ao ti tuangkami bwa ti na karawaawataaki. Ti taekina aei i mwaain rikina; ao n aron ae kam ataia, bwa e bon riki. 5Ma ngaia arei, ngke I aki konaa ni kamaanai riki n taona nanou, ao I kanakoa Timoteo nakoimi bwa I aonga n ataa aron ami onimaki; bwa I raraoma ngkana tao kam a tia ni kairaki iroun te tia kariirii, ao a matebuaka ara mwakuri. 6Ma ngkae e a roko Timoteo iroura i mwiin okina mai iroumi, ao e kaongoraaeira n taeka aika a raraoi aika taekan ami onimaki ma ami tangira; ao e tuangiira naba bwa kam aki toki n ururingira ma te kukurei, ao kam rangi ni kan noorira, n ai arora naba ngkai ti rangi ni kan nooringkami. 7Ma ngaia aei, taari, i buakoni kain nanora ma rawaawatara ni bane ao a karauaki nanora iroumi n ami onimaki: 8bwa e a manga karekea te maiu ae e boou nakoira aromi n teimatoa n reitaki ma te Uea. 9Bwa tera katituaraoan te Atua ae ti konaa n anganna i bukimi, ibukin te kimwaareirei ni kabanea ae ti kimwaareirei iai i bukimi i matan te Atua? 10Ti tataro ni buubuti ma nanora n te ngaina ao n te bong bwa ti na noori matami, ma ni karokoraoa ae e aki roko raoi n ami onimaki. 11E na kairiira nakoimi te Atua ae Tamara ma ara Uea are Iesu; 12ao te Uea E na kabatiaa ni karakaa ami i-tangitangiri ma tangiraia aomata ni kabaneia iroumi, n ai aron arora nakoimi; 13bwa E na kateimatoai nanomi, bwa a aonga n itiaki ma n akea kabuaakakaakiia i matan Atuara ae Tamara, ngkana E roko ara Uea are Iesu ma ana aomata aika a itiaki ni kabaneia.

will be added

X\