1 TETARONIKE 2

1Bwa kam bon ataa rinra i buakomi, taari, bwa e aki matebuaka; 2ao n aron ae kam ataia, ti a tia ni kammarakaki ma ni bwainikiriinaki i Biribi, ma ti ninikoria iroun Atuara n taekina ana euangkerio nakoimi ma te kekeiaki ae e bati. 3Bwa arora ni kauungai nanomi e aki nako man te nano ae e aki eti, ke man te nano ae e kammaira, ma ni kani mwaamwanaa te aba: 4ma ngkai ti a tia ni kakoauaaki iroun te Atua i mwiini kataakira irouna bwa ti riai ni mwiokoaki ibukin tataekinan te euangkerio, ao ti bon riai n taetae, n aki kakukureia aomata, ma ti na kakukureia te Atua are Ngaia ae e katai nanora bwa ua ra. 5Bwa ti bon aki taetae ni karangingkami, n ai aron ae kam ataia: ao ti aki taetae ma nanora ni kani bwaibwai ae e raba—ara tia kakoaua te Atua. 6Ti aki ukoukora kamoamoaara mai irouia aomata, ke mai iroumi, ke mai irouia tabemwaang. 7E boni ngae ngke iai ara konaa n tangiri bwaai i bukira mai iroumi, ngkai ana tia tuatua Kristo ngaira; ma ti nimamannei i buakomi, n ai aron te tia tobwa ngkana e akoiia oin natina. 8Ma ngaia ae ngkai ti rangi n tangiringkami, ao ti aki kan anganingkami ti ana euangkerio te Atua, ma ti kan anganingkami naba maiura, ngkai kam a riki ni bati n tangiraki iroura. 9Taari, kam bon uringa ara mwakuri bwa e kakua ao e kaangaanga; ngke ti mwakuri n te bong ao n te ngaina, bwa ti aonga n aki karawaawata temanna i buakomi n ara tai n tataekina ana euangkerio te Atua nakoimi. 10Ara taani kakoaua ngkami ma te Atua naba, n arora ake ti bwain nakoimi, ngkami aika kam onimaki; bwa ti bwaina te maiu ae e itiaki ae e karaoa nanon te Atua ao ae akea kabuaakakaana. 11Ao kam bon atai naba arora nakoimi bwa kaanga aron te tama nakoia oin natina. 12Ni kauungaingkami, ma ni kabeebeteingkami, ma n tuatuangkami bwa kam na bwaina te maiu ae e booraoi ma nanon te Atua, ae e weteingkami nako nanon ueana ma neboakina. 13Ao aei naba bukin te bae ti aki toki ni katituaraoa iai te Atua: bwa ngke kam butimwaaea ana taeka te Atua mai iroura, ao kam kaaki i nanomi bwa tiaki aia taeka aomata, ma n etina ni koaua, bon ana taeka te Atua ane e mwamwakuri i nanomi ngkami akana kam onimaki. 14Taari, kam riki ni katootoongiia ana ekaretia te Atua i I-Iutaia, aika ana aomata Kristo Iesu, ibukina bwa kam a tia ni bwainikiriinaki naba irouia ami aomata ni baika ti te bo aroia ma ake a bwainikiriinaki iai irouia I-Iutaia; 15ake a kamatea te Uea are Iesu ma taiani buraabeti, ao a kakioira nako naba. A aki kakukureia te Atua, ao a ekiia nako aomata ni kabaneia; 16ao a kataia n tukira bwa ti na aki taetae nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia, n taeka aika a na kamaiuaki iai. 17Ma ngaira, taari, ngkai ti raure ma ngkami n rabwatara, ma tiaki n nanora, n te tai ae e aki maan, ao a rangi ni korakora nanora ma n ingainga ni kan noori matami, ngkai ti rangi n tangiringkami. 18Ma ngaia ae ti a kan nakoimi. Ngai ae Bwauro, I kataia moa n te taina, ao manga te taina riki i mwiina; ma e tukira Tatan. 19Bwa tera ara kaantaninga, ao ara kimwaareirei, ao te baunuea ae ti na kamoamoaira iai? Tiaki boni ngkami i matan ara Uea are Iesu n rokona? 20Bwa kamoamoaara ngkami ao ara kimwaareirei.

will be added

X\