1 BETERO 5

1Ma ngaia ae I kani kauungaia unimwaane akana a mena i buakomi, ngai ae bon te unimwaane naba, ao te tia noora Kristo n arona ni maraki, ao te tia buokanibwai n te neboaki are e nang kaotaki: 2kam na tararuaa raoi ana nanai te Atua ma ni kaawakinna raoi, tiaki n te aro ae kam kairoroaki iai; ma kam na kaawakinna ma te nano ni kukurei n ai aron nanon te Atua. Kam na kaawakinna naba, tiaki ibukin te kanibwaibwai n te aro ae e aki riai, ma ibukina bwa bon iai nanomi ae e korakora nako iai; 3ao tai tau-taekaniia akana a mena i aan ami tararua, ma kam na riki bwa banna ni kakairi nakon te nanai. 4Ao ngkana E a manga oki te Tia Kaawakin-tiibu are te Mataniwi, ao e na reke iroumi te bau are te neboaki are e aki konaa n rai. 5Ao i bukimi ngkami aika kam ataei riki: kam na aan-taeka irouia unimwaane. Ao kam na bwaina te nanorinano n aromi n i torotoro iroumi; bwa e kaangai te Baibara: Bwa E ekiia nako akana a kainikatonga te Atua, ao E akoiia akana a nanorinano. 6Ma ngaia ae kam na kananoorinanoingkami i aani bain te Atua ae e baina ae mwaaka, bwa E aonga ni karietaataingkami n te tai ae e riai. 7Kam na kaaki i aona baika kam raraomaeakin, bwa E tabeakiningkami. 8Kam na kamarurungingkami, ao bwaina te tatauraoi. Bwa e aiwa ami i are te riaaboro n ai aron te raian ae e bekorara, n ukoukora konana bwa e na oongnga. 9Kam na raarawa nakoina, ao kam na teimatoa n te onimaki, ngkai kam ataia bwa raomi n onimaki i aon aaba nako a taonaki naba ni maraki aika ti te bo aroia ma akana kam taonaki iai. 10Ao te Atua are mai irouna te aakoi ni kabane, ae E weteingkami nakon neboakina ae e aki toki ngkai kam reitaki ma Kristo, E na karaoingkami bwa a na nako raoi aromi i mwiini marakimi n te tai ae e aki maan, ao E na kateimatoaingkami ma ni kakorakoraingkami ma ni kamatoatoaingkami 11Ana bwai te tau-taeka n aki tootoki. Amene. 12E korea te reta ae e kimototo Tirouano i bukiu, ae te tari ae I taku bwa e kakaonimaki. I kani kauungaingkami ma ni kaotiota te aakoi aei bwa te 476,1 BETERO 5 aakoi ni koaua ae mai iroun te Atua: kam na tei matoa iai. 13E kamauringkami neiei, ae e mena i Bwaburon ae neie e rineaki naba ma ngkami; ao e kamauringkami naba Mareko ae natiu. 14Kam na i kamauringkami n ai aroia taari ni kamauri. E na mena te rau iroumi ni kabaneingkami akana kam reitaki ma Kristo.


Copyright
Learn More

will be added

X\