1 BETERO 4

1Ma ngaia ae ngkae E a tia ni maraki Kristo n rabwatana ao kam na tauraoi naba ni bwaina te nano ae ti te arona ma nanona; bwa ane e a tia ni maraki n rabwatana ao e a tia n aki tau-taekanaki maiuna n te bure. 2Bwa kam na aki kabane ami bongi ni maiu n rabwatami n iri nanoni iango n aomata aika a naano ni kaibwabwaru, ma kam na ira nanon te Atua. 3Kam riai n aki manga karaoi baika kam karaoi ngkoa ngke kam iri nanoia aomata ake tiaki Kristian, ni maiu ni kaitataan ma ni kaibwabwaru, ma ni manging, ma ni bobootaki ni manging ni kukurei ni kammaira, ma n iri taromauriiani bouananti aika a taromauri aika a bati n ribaaki. 4A miimii ngkai kam aki raoniia n aroia ni kabatiaa te maiu-buaka n aron are a kaakaraoia; ao a taetaebuakaingkami. 5Ane a na taekin aroia nakon Teuare e tauraoi ni motiki-taekaia akana a maiu ma akana a mate. 6Bwa anne bukin ae e taekinaki naba te euangkerio nakoia akana a mate, bwa a aonga ni motiki-taekaia n ai aroia aomata aika a maiu n rabwataia, ao bwa a aonga ni maiu ni maiuia n taamnei n ai aron te Atua. 7E a kaan tokini bwaai ni kabane, ma ngaia ae kam na nanowanawana ma n tatauraoi n tataro. 8Ma e a moamoa i aoni bwaai ni kabane bwa kam na kabatiaa te i-tangitangiri; bwa e rabuni buure aika a rangi ni bati te tangira. 9Kam na i aakoakoi n aki bwangantaeka. 10Ngkai kam anganaki bwaai n tituaraoi n tatabemaningkami nako, ao kam na kamanenaai ibukin temanna ma temanna, n ai aroia touati aika a raraoi n ana bwai n aakoi aika a kakaokoro te Atua: 11ngkana e taetae temanna, ao e na taetae n atoong ana taeka te Atua; ngkanae aakoa te aba temanna, ao e na karaoi n ai aron te konaa ae E anganna te Atua; bwa E aonga n neboaki te Atua ni bwaai ni kabane ibukin Iesu Kristo, are ana bwai te neboaki ma te tau-taeka n aki toki. Amene. 12Ngkami aika kam tangiraki, kam na tai miimii n te bwainikiriinaki ae e korakora ae kam taonaki iai ma ni kataaki iai, bwa aongkoa te bwai ni kamiimii ae e riki nakoimi; 13ma ngkai kam buokanibwai ni marakini Kristo, ao kam na kimwaareirei; bwa aonga ni kabatiaaki ami kimwaareirei ngkana e kaotaki arona ni mimitong. 14Ngkana kam tataebuakaki ibukin arani Kristo, ao kam a kabwaia; bwa E mena iroumi te Taamnei ae e kamiimii arona, ae Taamnein te Atua. 15Ngkana e maraki temanna i buakomi, ao e na tai atongaki iai bwa te tia tiritiri, ke te tia ira, ke te tia karaoa ae e buaakaka, ke te tia kanrabakauakin aia bwai aomata tabemwaang n te aro ae e aki riai. 16Ma ngkana e maraki temanna ngkai te Kristian, ao e na aki maamaa, ma e na neboa te Atua ngkai e ingoana arani Kristo. 17Bwa e a roko te tai ae e na moanaki iai te motiki-taeka mai irouia ana aomata te Atua; ao ngkana e moanaki mai iroura, ao e na tera mwiina nakoia akana a aki ira nanon ana euangkerio te Atua? 18N ai aron are e atongaki ni kaangai n te Baibara: Ngkana e kuri ni kaangaanga kamaiuan te aomata ae e kaakaraoa nanon te Atua, Ao tera ngkanne ae e na riki nakon te aomata ae te tia bure ae akea reitakina ma te Atua? 19Ma ngaia aei, bwa akana maraki, ngkai bon nanon te Atua i bukiia, ao a na mwiokoi maiuia n aroia ni karaoa ae e raoiroi iroun te Tia Karikiia ae e kakaonimaki.

will be added

X\