1 BETERO 3

1Ao i bukimi ainenumwa: kam na aan-taeka irouia oini bumi; bwa e aonga n are ngkana a aki ira nanon ana taeka te Atua mwaanenumwa, ao a na anaaki nanoiia n aroaroia buuiia. E na aki kainnanoaki ami taeka, 2ibukina bwa ane a na noori aroaromi aika a itiaki ma ni karinerine. 3Ao katamaaroaami ae e riai, tiaki katamaaroaan tinanikumi ae biran iran atuum i, ao karinani bwaai aika koora, ke kunnikai ake kam kunnikaingkami iai aika a bobuaka; 4ma katamaaroaami ae e riai, bon te aomata ae raba ae e bwain te nano, ae katamaaroaami ae e aki konaa ni mka, ae te nano ae e nimamannei ae e rau, ae e kakaawaki i matan te Atua. 5Bwa ai ngaia anne aroia aine ngkoangkoa ake a tataromauriia te Atua ma ni mwiokoia, ngke a katamaaroaia n aroia n iriiri nanoia oini buia: 6n ai aron Nei Tara ngke e iriira nanon Aberaam, ao e atoatongnga bwa ana toka. Ao kam a riki bwa natina ngkami, ngkana kam kaakaraoa ae raoiroi, ma n aki mamaaku n te bwai teuana. 7Ao i bukimi mwaanenumwa: kam na maeka ma buumi ma te atatai bwa ngaiia ai aron te mwangko ae e mamaara riki, ngkai te aine. Kam na karineia, ibukina bwa a na uaia ni bwaibwai ma ngkami n te bwai n tituaraoi ae te maiu; bwa a aonga ni kaekaaki ami tataro. 8Kabanean au taeka ngkanne: kam na bane ni bwaina te nano ae ti te arona, ma te namakin ae ti te arona; kam na tangiriia raomi ni Kristian, kam na nanoanga, ao kam na nanorinano. 9Kam na tai kabooa te buaakaka n te buaakaka, ao te taetaebuaka n te taetaebuaka; ma kam na taetae ni kakabwaiaia aomata; bwa kam weteaki nakon aei, bwa kam aonga ni karekea te kakabwaiaaki. 10Bwa e kaangai te Baibara, Ane e kani maiu ni kukurei Ma ni kan noori boong aika a raraoi, e na kaawakina newena man te taetae ae e buaakaka, ao riana man taekinan te kewe. 11E na kiitana te buaakaka, ao e na kaakaraoa ae e raoiroi; E na ukoukora te raoi, ao e na kekeiaki mwaaka nako iai. 12Bwa E tarataraiia akana a raoiroi te Uea, ao E ongo aia tataro, ma E ekiia nako akana a karaoa ae e buaakaka. 13Ao antai ae e na kaikoakiingkami ngkana a korakora nanomi ni kani karaoa ae e raoiroi? 14Ma ngkana kam boni maraki ibukini karaoan nanon te Atua, ao kam a kabwaia. Kam na tai maakuia, ao a na tai kakiriweeaki nanomi. 15Ma kam na tabua Kristo i nanomi bwa te Uea; ao kam na tauraoi n te bong ae koraki bwa kam aonga ni konaa ni kaeka te aomata ae e titirakiningkami ibukin te kaantaninga ae e mena i nanomi; 16ma kam na kaeka ma te nimamannei ao te maaku; kaawakini mataniwiin nanomi bwa a na itiaki; ao n te aro aei a na mamaa iai te koraki ake a taetae ni kabuaakakai aroaromi aika a raraoi ngkai kam reitaki ma Kristo. 17Bwa e raoiroi riki marakimi ibukini karaoan ae e raoiroi, ngkana anne nanon te Atua, nakoni marakimi ibukini karaoan ae e buaakaka. 18Bwa e mate Kristo ibukini buure ti te taina ao akea riki—te aomata ae e raoiroi i bukiia aika a buaakaka—bwa E aonga ni kairingkami nakon te Atua. E boni kamateaki n te aro n rabwata, ma E kamaiuaki n te aro n taamnei; 19are E nako n arona aei ni kabwarabwara nakoia taamnei ake n te karabuuti: 20ake te koraki n aki ongeaaba nakon te Atua ngke E tataningaa ma te taotaonaki n nano ni boong ake e kabaa iai ana kaibuke Nooa; are a kamaiuaki i nanona ti tabeman te aomata, aika waniman, n te ran. 21Ao te bwabetito, are aekan te ran arei, e kamaiungkami ngkai, tiaki ni kaitiakan te baareka man te rabwata, ma n te kaeka nakon te Atua mani mataniwiin te nano ae e itiaki. E kamaiungkami ni manga-maiun Iesu Kristo; 22are e nako karawa, ao E mena i angaatain te Atua, n tautaeka i aoia anera ma ake iai mwaakaia ma aroia n tautaeka.


Copyright
Learn More

will be added

X\