1 BETERO 2

1Ma ngaia ae kam na kaaki taian nano n riribai, ma te uarao, ma te baka n raoiroi, ma taiani bakantang, ma taeka ni kammarakinano ni kabane, 2ao kam na tangira te miriki ae e itiaki ae e bwain te nano, n ai aroia merimeri aika a tibwa bungiaki, bwa kam aonga n ikawai iai ao kam kamaiuaki; 3N aron are e koreaki ni kaangai: Kam a tia ni kunea i bon iroumi bwa E atataiaomata te Uea. 4Kam na nakoina, nakon Teuare E kaanga ai aron te atiibu ae e maiu, ae e kaakiaki boonganana irouia aomata, ma E rineaki iroun te Atua bwa e kakaawaki. 5Ao ngkami naba kaanga ai aron atiibu aika a maiu aika a kaboonganaaki ibukini katean te umwantabu n taamnei, ike kam na mwakuri iai bwa ibonga aika ana aomata te Atua, n anga karea n taamnei iroun Iesu Kristo. 6Bwa e koreaki n te Baibara ae e kaangai: Noria, I kawenea te atiibu i Tion, ae te atiibu ae bouan te maninganinga ae e rineaki bwa e kakaawaki; ao ane e onimakinna ao e na bon aki kamaamaaeaki. 7Ma ngaia ae te atiibu aei, e kakaawaki nakoimi ngkami aika kam onimaki; ma nakoia akana a aki onimaki, E riki bwa bouan te maninganinga te atiibu are e kaakiaki bwa akea boonganana irouia taani kateitei. 8ao, Te atiibu are a na reke waeia iai aomata ao a tatanako, Te atiibu are a na bwaka iai. A tatanako ibukina bwa a aki ongeaaba nakon ana taeka te Atua; ao anne bon nanon te Atua ma ana baaire ma ngkoangkoa i bukiia. 9Ma ngkami bon te bootanaomata ae kam rineaki, ae ana ibonga te Uea, ae te bootanaomata ae e itiaki i matan te Atua, ae ana aomata te Atua, ae e rineaki bwa e na kaotioti ana mwakuri aika a kamiimii Teuare e weteingkami man te roo nakon ana oota ae e kamiimii. 10Tiaki ana bootanaomata te Atua ngkami ngkoa, ma ngkai kam a riki bwa ana bootanaomata; kam aki nanoangaaki ngkoa, ma ngkai kam a nanoangaaki. 11Ngkami akana kam tangiraki, I butingkami ngkai kaanga iruwa ngkami ao kaanga aomata aika a maeka n aki maan n te aonnaba aei, bwa a na aki tauaki aromi n iangon nanomi aika a bubuaka aika a aki toki ni buakana te maiu are kam anganaki. 12A na raoiroi aroaromi i buakoia aomata aika tiaki I-Iutaia; bwa ngkana a bukiningkami bwa kam karaoa ae e buaakaka, ao a noori ami mwakuri bwa a raraoi, ao a na neboa te Atua iai n te bong are E na roko iai. 13I bukin te Uea ao kam na ongeaaba nakon tuan taian tautaeka nako: bwa tao nakon te kiing 14ke nakoia akana iai nakoaia ni kairiiri n te tautaeka, aika a kanakoaki iroun te kiing bwa a na kareke kaiia akana a kaakaraoa ae e buaakaka, ao a na kamoamoaiia akana a karaoa ae e raoiroi. 15Bwa E tangiringkami te Atua bwa kam na katoki taeka n nano roo aika aia taeka aomata aika a nanobaba, ni karaoan ae e raoiroi iroumi. 16Kam na bwaina te maiu n inaomata; ma kam na tai bwaina inaomatami bwa aonami ngkana kam karaoa ae e buaakaka; ma kam na bwaina te maiu n toro ae maiuia aomata aika a tooro iroun te Atua. 17Kam na karineia aomata ni kabaneia, ao tangiriia raomi ni Kristian. Maaka te Atua. Karinea te kiing. 18Tooro, kam na aan-taeka irouia ami toka ma te maaku ae e bati; tiaki ti irouia tooka akana a raoiroi ma akana a nimamannei, ma irouia naba akana a buaakaka. 19E na kakabwaiaaki te aomata iroun te Atua ibukin aei: bwa e ataa nanon te Atua i mataniwiin nanona, ao e nanomwaaka iai ni kammarakaki n te aro ae e aki riai. 20Bwa tera kamoamoaami ae e na reke ngkana kam bure ma n oreaki iai, ao kam taotaon nanomi? Ma ngkana kam karaoa ae e raoiroi, ni kammarakaki iai, ao kam taotaon naba nanomi iai, ao kam na kakabwaiaaki iai iroun te Atua. 21Bwa kam weteaki nako iai: bwa E kammarakaki naba Kristo i bukimi, ao E katuka nakoimi te aro ae kam na kakairi iai, bwa kam aonga n tou mwiini mwanekana. 22Akea te bure ae E karaoia, ao E tuai n taekina te kewe. 23Ngke E taetaebuakaaki, ao E aki kabooa n te taetaebuaka naba; ngke E kammarakaki, ao E aki taetae bwa E na kareke kaiia ake a kammaraka; ma E kaaki taekana nakon Teuare e motiki raoi taeka. 24Ao E uoti ara bure n rabwatana i aon te kai, bwa ti na mate nakon ara bure ni kiitan, ao ti na kabane maiura ibukini karaoan nanon te Atua. Ao kam kamaiuaki n oreana. 25Bwa kam tiotio nako ngkoa n ai aroia tiibu; ma kam a oki ngkai nakon te Tia Kaawakini maiumi ma te Tia Tararuai.


Copyright
Learn More

will be added

X\