1 BETERO 1

1Mai irouni Betero, ae ana tia tuatua Iesu Kristo, nakoia akana a rineaki akana iruwa akana a uamaae i Bonto, ao i Karatia, ao i Kabatokia, ao i Atia, ao i Bitunia, 2akana rineaki n ai aron nanon ma ana baaire ma ngkoangkoa te Atua ae te Tama, ao a katabuaki maiuia iroun 469 te Taamnei bwa ana bwai te Atua, bwa kam na ongeaaba iroun Iesu Kristo ma ni kaitiakaki n raraana. A na kabatiaaki nakoimi te aakoi ma te raoi. 3E na karaoiroaki te Atua ae Taman ara Uea are Iesu Kristo, bwa man ana nanoanga ae e bati ao ti a anganaki te maiu ae e boou ma te kaantaninga ae e nene ni manga-maiun Iesu Kristo man te mate; 4bwa a aonga n reke bwaai aika a kaawakinaki i bukira, aika a bwaai aika aki konaa ni mka, aika aki kamwaraa, aika aki konaa n rai, aika a kaawakinaki i karawa i bukimi, 5ngkami aika a kam kaawakinaki ni mwaakan te Atua n te onimaki, ibukin te kamaiuaki ae e tauraoi ni kaotaki n te kabanea n tai. 6Kam na kimwaareirei n te baei, e boni ngae n riai iroumi bwa kam na rawaawata i nanon tabeua te tai ibukini kataakimi aika a bati aroia; 7bwa e aonga n riki kataan ami onimaki—ae e kakaawaki riki nakon te koora ae e kai mauna are e boni kataaki naba n te ai bwa ua ra—bwa kamoamoaami ma neboami ma karineami ngkana E a manga oki Iesu Kristo, 8are kam tuai n nooria, ma kam tangiria naba; are kam aki nooria ngkai, ma kam onimakinna naba, ao kam kimwaareirei n te kimwaareirei ae e rangi ni bati ae e aki konaaki ni kabwaraaki arona n taian taeka; 9ao e reke iroumi mwiin ami onimaki, ae kamaiuani maiumi. 10Ao buraabeti ake a taetae ni buraabeti ibukin te aakoi are e na riki bwa ami bwai a kakorakoraia n ukoukora ma n nenera aron te kamaiu aei. 11A kataia ni kakaaea bwa antai te aomata, ao te tai ra ake a kaotaki iroun Taamnein Kristo are e mena i nanoia ngke E taekini baikai i mwaain rikiia, aika marakini Kristo ake E na taonaki iai, ao te neboaki are E na bwainna i mwiini maraki akanne. 12E kaotaki nakoia buraabeti akanne bwa a aki taekini baikai i bukiia, ma a taekin i bukimi, aika baika a taekinaki ngkai nakoimi irouia ake a tuangkami te euangkerio iroun te Taamnei are e Raoiroi are e kanakomaiakaki mai karawa; aika baika a kan atai naba anera. 13Ma ngaia ae kam na tatauraoi n ami iango nako; kam na kamarurungingkami, ao kam na teimatoa ni kaantaninga te aakoi are e na uotaki nakoimi ngkana E a manga oki Iesu Kristo. 14Ngkai naati aika a ongeaaba ngkami, ao a na tai kairaki maiumi n iangon nanomi aika a bubuaka ake iai iroumi ngkoa ngke kam roo n nano; 15ma kam na itiaki n aroaromi ni maeka ni kabane i matan te Atua, ni kakairi iroun Teuare e itiaki are e weteingkami. 16Bwa e koreaki ae e kaangai, Kam na itiaki bwa I itiaki Ngai. 17Ao ngkana kam atonga Teuare e motiki-taekaia aomata nako bwa Tamami n ami tataro, are Teuare E aki nanonano bwa E motika taekan te aomata ni kaeti ma aron te baere e karaoia, ao kam na kabane ami bongi ni maiu i aon te aba aei ni maaku. 18Kam ataingkami bwa kam aki kainaomataaki ni baika a kai mauna, ae te tirewa ma te koora, man aromi nikawai ae akea manenana, ae kam anganaki mai irouia ami bakatibu; 19ma kam kainaomataaki n te raraa ae e kakaawaki ae raraani Kristo, are e kaanga ai aron te tiibuteteei ae akea buaakakana ao akea baarekana. 20E a kaman rineaki n ai aron nanon ma ana baaire ma ngkoangkoa te Atua ngke a tuai ni karikaki bwaai, ma E a kaotaki ni boong aikai aika kabaneani boong i bukimi, 21ngkami akana kam onimakina te Atua irouna, ae E a manga kamaiua mai buakoia maate, ao E anganna te neboaki; bwa a aonga n tiku ami onimaki ma ami kaantaninga iroun te Atua. 22Ngkai kam a tia ni kaitiaki maiumi n ami ongeaaba nakon te koaua, ao kam a tia ni bwaina te tangira ni koaua i bukiia raomi ni Kristian, ao kam na kakorakoraingkami n i tangitangiri ma nanomi ni koaua. 23Bwa n ana taeka te Atua, ae te taeka ae e maiu ae e teimatoa, ao ai aron ae kam a manga bungiaki, tiaki mai iroun te karo ae e maamate, ma mai iroun te karo ae e aki maamate. 24Bwa e kaangai te Baibara: Kanga te uteute aomata ni kabaneia, ao tamaaroaia ni bane kaanga ai aron ueen te uteute. E rai te uteute, ao e bwaka te ue; 25ma ana taeka te Uea e teimatoa n aki toki. Ao te taeka aei bon te euangkerio ae e tataekinaki nakoimi.


Copyright
Learn More

will be added

X\