1 IOANE 5

1Aomata nako aika a kakoauaa bwa Iesu bon te Kristo a bungiaki mai iroun te Atua; ao aomata nako aika a tangira Teuare e karikiia, ao a tangira naba Teuare e a bungiaki mai irouna. 2Ti ataira bwa ti tangiriia natin te Atua, n aei, ngkana ti tangira te Atua, ma n tauu ana tua. 3Bwa bon tangiran te Atua te baei, ae tauan ana tua iroura; ao a aki kaangaanga aroia n tauuaki. 4Bwa ane e bungiaki mai iroun te Atua ao e konaa ni kataea ana kai te aba: ara onimaki boni ngaia ae e anganiira te tokanikai i aona. 5Ao antai ae e kataea ana kai te aba, tiaki ane e kakoauaa bwa bon Natin te Atua Iesu? 6Boni Ngaia Teuare e nako mai n te raraa ma te ran, are Iesu Kristo. E nako mai, tiaki ti n te ran; ma n te ran ao n te raraa. Ao te Taamnei boni Ngaia te tia kaotiota koauan te baei; bwa te Taamnei bon te koaua. 7Bwa teniua taani kaotioti. 8Bwa te Taamnei, te ran ao te raraa; ao a booraoi n aia kaotioti. 9Ngkana ti kakoauaa aia kaotioti aomata, ao ti na boni kakoauaa ana kaotioti te Atua, bwa e kakannato riki. Bwa aio ana kaotioti te Atua: bwa E boni kaotioti ibukin Natina. 10Ane e onimakina Natin te Atua ao e kaawakini baike E a tia n taekin te Atua bwa a koaua. Ane e aki ira nanon ana taeka te Atua ao e riki ngaia bwa te tia kewe, bwa kioina ngke e aki kakoauaa ana kaotioti te Atua are E taekinna ibukin Natina. 11Ao aio te kaotioti: bwa E anganiira te Atua te maiu are e aki toki, ao e mena te maiu aei i nanon Natina. 12Ane iai te Nati irouna, ao iai naba te maiu arei irouna; ane akea Natin te Atua irouna; ao akea naba te maiu arei irouna. 13I koroi baikai nakoimi, bwa kam aonga n ataia bwa bon iai iroumi te maiu are e aki toki, ngkami akana kam onimakina aran Natin te Atua. 14Ao aio kakoauaana iroura, bwa ngkana ti tataro ni butiia te bwai teuana n ai aron nanona, ao E bon ongo iroura. 15Ao ngkai ti ataia bwa E ongo iroura n te bwai nako ae ti buubuti iai, ao ti ataia bwa a a tia n reke iroura baike ti bubutiia iai. 16Ngkana e noora tarina te aomata bwa e karaoa te bure ae e na aki mate iai, ao e na tataro ibukina, ao te Atua E na angan teuare e bure te maiu. E a kaeti aei nakoia ake a bure n te bure ae a na aki mate iai. Bon iai te bure ae e mate te aba iai: I aki taku bwa e na tataro ibukin aei. 17Te karaoi mwakuri ni kabane aika a buaakaka bon te bure; ao bon iai te bure ae e aki mate te aba iai. 18Ti ataia bwa ane e bungiaki mai iroun te Atua e aki bure; ma Teuare e bungiaki mai iroun te Atua E kaawakinna, ao akea te kabuanibwai ae e na riki nakoina mai iroun teuare e buaakaka. 19Ti ataira bwa mai iroun te Atua ngaira, ao aomata aika aomatan te aonnaba ae e buubure a mena i aani mwaakan teuare e buaakaka. 20Ao ti ataa Natin te Atua bwa E a roko, ao E anganiira te atatai, bwa ti na ataa Teuare e koaua; ao ti nim ma Teuare e koaua, ti reitaki ma Natina are Iesu Kristo. Bon aei te Atua ni koaua, ao te maiu are e aki toki. 21Ataei aika kam uarereke, kam na kaawakiningkami n taua raroami mani bouananti.

will be added

X\