1 IOANE 4

1Ngkami aika kam tangiraki, kam na tai iri nanoiataamnei ni kabaneia, ma kam na neneri aroia ni kakoauai bwa tao mai iroun te Atua ke tiaki: bwa a bati buraabeti ni kewe aika a tia ni waakin aia mwakuri i aonnaba, ao ae a boni waaki naba ngkai. 2Kam konaa n ataa te aomata bwa iai irouna Taamnein te Atua n te aro aei:taamnei n tatabemaniia nako aika a kaotiia n aia onimaki bwa E roko Iesu Kristo bwa te aomata Ngaia, ao boni mai iroun te Atua; 3aotaamnei n tatabemaniia nako aika a aki kaotiia bwa a onimakina Iesu, ao tiaki mai iroun te Atua. Te aeka ntaamnei aei bon taamnein ana kairiribai Kristo, are kam a tia n ongo taekana bwa e nangi roko; ao bon ae i aon te aba ngkai. 4Ataei aika a uarereke, boni mai iroun te Atua ngkami, ao kam a tia ni katae aia kai buraabeti ni kewe: bwa E mwaaka riki Teuare e mena i nanomi nakon teuare e mena i nanoia kaain aon te aba. 5Boni man te aonnaba ae e buubure te koraki arei; ma ngaia ae a taekini bwain te aonnaba ae e buubure, ao a ongo kaaina irouia. 6Mai iroun te Atua ngaira: ane e ataa te Atua ao e ongo iroura; ane tiaki mai iroun te Atua, ao e aki ongo iroura. Ti konaa n ataa te kaokoro i marenan taamnein te koaua ao taamnein te mwaamwanaa-te-aba. 7Ngkami aika kam tangiraki, ti na i tangitangiri: bwa mai iroun te Atua te tangira; ao ane iai te tangira irouna, ao e bungiaki mai iroun te Atua, ao e ataa te Atua. 8Ane akea te tangira irouna, ao e aki ataa te Atua, bwa te Atua bon te tangira. 9E kaotaki tangirara iroun te Atua n aei: bwa E kanakomaia Natina are te rikitemanna nako aon te aba te Atua bwa ti aonga ni maiu irouna. 10Aio te tangira, tiaki ngke ti tangira te Atua; ma E tangiriira, ao E kanakomaia Natina bwa te kareanraoi ibukin ara bure. 11Ngkami aika kam tangiraki, ngkae E tangiriira te Atua n te aro aei, ao e riai naba bwa ti na i tangitangiri. 12Akea te aomata ae a tia n noora te Atua; ngkana ti i tangitangiri, ao E nim ma ngaira te Atua, ao e kakoroaki raoi tangirana i nanora. 13Ti ataia bwa ti nim ma Ngaia ao Ngaia E nim ma ngaira, n aei, bwa kioina ngkae E a tia n anganiira Taamneina. 14Ti a tia n nooria, ao ti tataekinna naba bwa E a tia te Tama ni kanakomaia te Nati bwa te Tia Kamaiuia kaain aonnaba. 15Ane e kaotia n ana taeka bwa e onimakina Iesu bwa bon Natin te Atua, ao E nim te Atua ma ngaia, ao ngaia e nim ma te Atua. 16Ao ti ataa te tangira are E tangiriira iai te Atua, ao ti kakoauaa. Te Atua bon te tangira; ao ane e bwaabwaina te tangira, ao e nim ma te Atua, ao te Atua E nim ma ngaia. 17N te aro aei ao e kakororaoaki raoi iai te tangira iroura, bwa ti aonga n aki maaku n te bongi ni motiki-taeka: bwa kioina ngkai ti te bo aroni Kristo ma arora i aon te aba aei. 18Akea te maaku i nanon te tangira; ma te tangira ae e kororaoi e kaaki te maaku. Bwa iai rekereken te maaku ma te motiki-taeka ni karawaawata; ao ane e mamaaku ao e tuai ni kakoroaki raoi n te tangira. 19Ti bwaina te tangira, ibukina bwa E tangiriira moa. 20Ngkana e kaangai temanna, I tangira te Atua, ao ngkana e ribaa tarina, ao bon te tia kewe ngaia; bwa ane e aki tangira tarina ae e a tia n nooria, ao e aki konaa n tangira te Atua ae e tuai nooria. 21Ao aei te tua ae ti anganaki mai irouna: bwa ane e tangira te Atua, ao e na tangira naba tarina.

will be added

X\