1 IOANE 3

1Nora aroni mwaitin te tangira are E tangiriira iai te Atua, bwa ti aonga n atongaki bwa natin te Atua: ao bon natina ngaira. Ma ngaia ae a aki ataira kaain aon te aba, ibukina bwa a aki ataa te Atua. 2Ngkami aika kam tangiraki, bon natin te Atua ngaira ngkai; ao e tuai ni kaotaki bwa teraana arorarimwi. Ti ataia, bwa ngkana E a manga oki Kristo, ao ti na katootoonga arona, ibukina bwa ti na noora arona ni koaua. 3Ao aomata nako aika iai irouia te kaantaninga aei, ae kaantaningaan Teuarei, a kaawakiniia bwa a na itiaki ni maiuia, n ai aroni Kristo ngkae E itiaki ni maiuna. 4Ane e karaoa ae e bure ao e eekaanako te tua; ao te bure bon te eekaanako te tua. 5Ao kam bon ataia bwa E karokoaki Teuarei bwa E na uoti nako buure; ao bon akea te bure i nanona. 6Ane e nim ma Ngaia ao e aki bure; ane e bure ao e tuai n oota raoi n aroni Kristo, ke e tuai n ataia. 7Ataei aika a uarereke, e na tai mwaamwanaaingkami temanna: bwa ane e bwaabwaina te atataiaomata, ao e bon atataiaomata; 8Ane e karaoa ae e bure ao boni mai iroun te riaaboro, bwa e a kamani buubure te riaaboro ma ngke a moa n riki bwaai. E karokoaki Natin te Atua ibukin aei, bwa E aonga n uru ana mwakuri nako te riaaboro. 9Ane e bungiaki mai iroun te Atua ao e aki karaoa ae bure, bwa e meemena anuan te Atua i nanona; ao e aki konaa ni bure, bwa e bungiaki mai iroun te Atua. 10A kaotaki natin nako te Atua ma natin nako te riaaboro n aei: ane e aki karaoa nanon te Atua ao tiaki mai iroun te Atua, ao ai uana naba ma ane e aki tangira tarina. 11Bwa aio te taeka are kam ongo ma ngke kam moa n riki bwa Kristian, bwa ti na i tangitangiri; 12ao ti na aki katootoonga aroni Kain are mai iroun teuare e buaakaka, ngke e kamatea tarina. Ao e aera ngke e kamatea? Bwa kioina ngke a bubuaka ana mwakuri, ao a raraoi ana mwakuri tarina. 13Taari, kam na tai miimii ngkana a ribaingkami kaain aon te aba ae e buubure. 14Ti ataira bwa ti a tia ni buutaki nako man te mate nako nanon te maiu, ngkai ti tangiriia taari. Ane e akea te tangira irouna, ao e maeka n te mate. 15Ane e ribaa tarina ao ai aron te tia tiri-aomata; ao kam ataia bwa bon akea te tia tiri-aomata ae e reke irouna te maiu are e aki toki. 16Ti ataa te tangira n aei, ngke E anga maiuna i bukira; ma ngaia ae e riai bwa ti na anga maiura i bukiia taari. 17Ma ane iai ana bwai aika bwain te maiu aei, ao ngkana e noora tarina bwa iai kain nanona, ma e aki nanoangaia, ao e na kangaa n taku bwa e mena i nanona tangiran te Atua? 18Au ataei aika a uarereke, ti na tai i tangitangiri n ti te taeka ao n te newe, ma a na nooraki arora n i tangitangiri n te mwakuri ao n te koaua. 19Ane ti na konaa n ataira iai bwa ana bwai te koaua ngaira, ao bwa a na reke raun nanora ngkana ti tei i matana; 20bwa ngkana a kabuaakakaira nanora, ao E matairiki riki te Atua nakon nanora, ao E atai bwaai ni kabane. 21Ngkami aika kam tangiraki, ngkana a aki kabuaakakaira nanora, ao ti aki maaku i matan te Atua; 22ao ane ti buubuti ao ti anganaki irouna, bwa kioina ngkai ti tauu ana tua, ao ti karaoi baika a kakukurei i matana. 23Ao aio ana tua, bwa ti na onimakina aran Natina are Iesu Kristo, ao ti na i tangitangiri, n ai aron taekan te tua are E anganiira te Atua. 24Ao ane e tauu ana tua ao e nim ma te Atua, ao te Atua E nim ma ngaia. Ao ti ataia bwa E nim ma ngaira n aei, ibukin te Taamnei are E anganiira.


Copyright
Learn More

will be added

X\