1 IOANE 2

1Au ataei aika a uarereke, I koroi baikai nakoimi, bwa kam aonga n aki bure. Ao ngkana e bure temanna, ao bon iai te Tia Tei i bukira are Iesu Kristo ae e atataiaomata, are e mena iroun te Tama: 2boni Ngaia te kareanraoi ibukin ara bure; ao tiaki ti ara bure, ma aia bure naba kaain aonnaba ni kabaneia. 3Ao aio te aro ae ti ataira iai bwa ti bon ataa te Atua: ngkai ti tauu ana tua nako. 4Ane e kaangai, I ataa te Atua; ma e aki tauu ana tua, ao bon te tia kewe, ao e aki mena te koaua i nanona; 5ma ane e taua ana taeka, ao nanona bwa iai kororaoin tangiran te Atua i nanona. Ao n te aro aei, ti a ataia raoi iai bwa ti nim ma Ngaia. 6Ane e taku bwa E nim te Atua ma ngaia, ao e riai n nakonako n te aro are E nakonako naba iai Kristo. 7Ngkami aika kam tangiraki, te tua ae I koroia ngkai nakoimi bon tiaki te bwai ae e boou, ma bon te tua nikawai ae iai iroumi ma ngke kam moa n riki bwa Kristian, are bon te taeka are kam a tia n ongo. 8Ma e boni ngae n anne, ao I a korea ngkai te tua ae e boou nakoimi, ae iai koauana ni maiun Iesu ao ni maiumi naba; bwa e tabe ni mauna te roo, ao te oota ni koaua e a tia n oota nako. 9Ane e taku bwa e mena n te oota, ma e ribaa tarina, ao e mena n te roo ni karokoa ngkai. 10Ane e tangira tarina ao e maeka n te oota, ao akea te bae e na reke waena iai n tatanako. 11Ma ane e ribaa tarina ao e mena n te roo, ao e nakonako n te roo n aki ataa ike e nako iai, bwa e kamatakii matana te roo. 12Ataei aika kam uarereke, I koroboki nakoimi, ngkai a a tia ni kabwaraaki ami bure ibukin arani Kristo. 13Taama, I koroboki nakoimi, ngkai kam ataa Teuare bon iai ma ngke a tuai ni karikaki bwaai. Rorobuaka, I koroboki nakoimi, ngkai kam a tia n tokanikai i aon teuare e buaakaka. 14Ataei, I koroboki nakoimi, ngkai kam ataa te Tama. Rorobuaka, I koroboki nakoimi, ngkai kam korakora; e meemena ana taeka te Atua i nanomi, ao kam a tia n tokanikai i aon teuare e buaakaka. 15Kam na tai tangira te aonnaba ae e buubure, ao tai tangiri naba bwaina nako. Ngkana e tangira aonnaba ae e buubure te aomata, ao akea i nanona tangiran te Tama. 16Bwa bwaai ni kabane aika a mena i aonnaba, ae kaibwabwarun te rabwata, ma aia kaibwabwaru maata, ma kainikatongan te maiu aei, a aki riki mai iroun te Tama, ma a riki man te aonnaba ae e buubure. 17E tabe ngkai ni mauna te aonnaba ae e buubure ma kaibwabwaruna; ma ane e kaakaraoa nanon te Atua, ao e na maiu n aki toki. 18Ataei, aei te kabanea n aoa; ao n aron are kam ongo bwa e nangi roko ana kairiribai Kristo, ao bon iai ngkai ana kairiribai Kristo aika a bati aika a kaoti. Ma ngaia ae ti ataia iai bwa aei te kabanea n aoa. 19Kairiribai aikai a nako mai buakora, ma bon tiaki raora; bwa ngke arona bwa raora, ao a na bon tiku iroura. Ma a nako mai buakora, bwa a na kaotaki bwa tiaki raora ngaiia ni kabaneia. 20Kam a tia ni kabiraki iroun Teuare Moan te Tabu, ao kam atai bwaai ni kabane. 21N na aki koroboki nakoimi ngke kam aki ataa te koaua; ma I koroboki bwa kioina ngkai kam ataa te koaua, ao ngkai bon akea te kewe n te koaua. 22Bwa antai te tia kewe ma bon te aomata ae e taku bwa Iesu bon tiaki te Kristo? Te aomata anne bon ana kairiribai Kristo—e kaakeaa te Tama ma te Nati. 23Ane e kaakeaa te Nati, ao akea te Tama irouna; ane e kaota onimakinan te Nati irouna, ao bon iai naba te Tama irouna. 24Ao ngkami, e na mena i nanomi te baere kam ongo ma ngke kam moa n riki bwa Kristian. Ngkana e meemena i nanomi te baere kam ongo ngke kam moa n riki bwa Kristian, ao ane kam na nim ma te Nati ao te Tama naba. 25Ao aio te taeka n aakoi are E tuangiira: bwa ti na maiu n aki toki. 26I koroi baikai nakoimi i bukiia akana a kataia ni mwaamwanaingkami. 27Ao ngkami, ngkai kam a tia ni kabiraki ngkai e teimatoa aromi anne irouna, a aki kai nanomi ngkana kam aki reireiaki iroun temanna; ma ngkai kam reireiaki bwaai ni bane ni kabirakimi irouna, ao ngkae koaua ao tiaki te kewe, ao kam na nim ma Ngaia n ai aron are E reireingkami iai 28Ma ngaia aei, ngkami aika ataei aika kam uarereke, kam na nim ma Ngaia; bwa ngkana E a manga oki Kristo, ao ti na aki maaku ma ni kaota ae ti rangi ni maamaa irouna i matana. 29Ngkana kam ataia bwa E kaakaraoa nanon te Atua, ao kam ataiia naba akana a kaakaraoa nanon te Atua bwa a bane ni bungiaki mai irouna.

will be added

X\