1 IOANE 1

1Te baere iai ma ngke a tuai ni karikaki bwaai, are ti ongo, are ti nooria ni matara, are ti tarataraia, are a riingnga naba baira, ae 484 taekan te Taeka are te maiu, 2aote maiu arei e a tia ni kaotaki, ao ti a tia n nooria, ao ti kaotioti ibukina; ao ti taekina nakoimi taekan te maiu are e aki toki, are e mena iroun te Tama, ao are e kaotaki nako ira; 3are ti a tia n nooria ma n ongo, ao ti taekinna naba nakoimi; bwa kam aonga n uaia ni buokanibwai iai ma ngaira, n ai aron are ti buokanibwai iai ngaira ma te Tama ao Natina are Iesu Kristo. 4Ao ti koroi baikai bwa a aonga ni kororaoi ara kimwaareirei. 5Ao aio te taeka are ti ongo mai irouna, ae ti taekinna nakoimi: bwa te Atua bon te oota, ao bon akea te roo teutana i nanona. 6Ngkana ti taku bwa ti i raorao ma Ngaia, ao ngkana ti bon nakonako n te roo, ao ti kewe iai, ao ti aki karaoa ae e koaua; 7ma ngkana ti nakonako n te oota n ai arona ngkae E mena n te oota, ao ti i raorao iroura, ao e kaitiakira raraan Iesu are Natina man te buaakaka ni kabane. 8Ngkana ti taku bwa akea ara bure, ao ti burebureira, ao e aki mena te koaua i nanora. 9Ngkana ti kaoti ara bure, ao E kakaonimaki bwa E na boni kabwarai ara bure ma ni kaitiakira man te buaakaka ni kabanea ngkai E atataiaomata. 10Ngkana ti taku bwa ti tuai ni bure, ao ti arana te Atua bwa te tia kewe, ao e aki mena i nanora ana taeka.


Copyright
Learn More

will be added

X\