1 KORINTO 9

1I aki inaomata? Tiaki te tia tuatua ngai? I tuai noora Iesu are ara Uea? Ao tiaki ngkami kanoani mwiin au mwakuri ibukin te Uea? 2Ngkana a aki kinai tema’ngina bwa te tia tuatua ngai, ma kam boni kinai bwa te tia tuatua ngai nakoimi; bwa boni kakoauaan nakoau ngkami bwa te tia tuatua ngai ibukin te Uea. 3Ao aio au taeka nakoia akana nenera arou: 4Akea ara riai bwa ti na amwaamwarake ma ni momooi? 5Akea ara riai bwa ti na kaiririia buura aika Kristian, n ai aroia taan tuatua ake tabemwaang, ma tarin nako te Uea, ma Keebwa? 6Ke ti ngai ma Bwarenaba aika ti na mwakuri ni karekei baika ti kainnanoi ibukini maiura? 7Antai te tautia ae boni kabwakai booni mwiin ana kabane mwane i nanon ana tai ni mwakuri n tautia? Antai ae e uniki kureebe ni nneia ae e na aki kang uaana? Antai te tia kaawakin-tiibu ae e aki karekea nimana n rannimammaia tiibu? 8I aki taekini baikai man te iango n aomata. Tiaki bwa aei naba ae e taekinna te Tua? 9Bwa e koreaki ae e kaangai n ana Tua Mote: Ko na tai kabaea wiin te kkao ngkana e toutoua te uiitani kaaki kunna; 10ke tiaki ana taeka anne i bukira? E boni koreaki i bukira: bwa te aomata ae e katauraoa raoi tanon ana tabo n unuuniki e mwakuri ma kaantaningaan reken tibwangana man uaan arokana; ao te aomata are e kaaki kunin uaan uiita e kaantaninga naba reken tibwangana man uaan uiita. 11Ngkana ti a tia ni kamaae n uniki koraa i nanomi ni baika a reitaki ma ana kaantaninga te Atua, ao e na iai te nako-buaka iroumi ngkana ti karekei mai iroumi uaani mwiin ara mwakuri, aika bwain te maiu aei? 12Ngkana iai aia riai temwaangina ni karekei tibwangaia n ami bwai, ao tiaki e a moamoa riki ara riai ni karekei tibwangara n ami bwai? Ma e boni ngae n anne, ma ti a tia n aki bwaina arora aei nakoimi; ma ti taotaon nanora nakoni bwaai nako bwa ti aonga n aki tuutuuka kawain te euangkerio. 13Kam aki ataiia ake a kaakarao taromauri n te umwantabu bwa a karekei kanaia man te umwantabu, ao te koraki ake a karao taromauri n angakarea bwa iai tibwangaia ni baike a kareanaki? 14Ao ai arona naba nakoia te koraki ake a tataekina te euangkerio, bwa E tua te Uea bwa a riai ni kareke baika a kainnanoi ibukini maiuia man aia mwakuri n tataekina te euangkerio. 15Ma I tuai mani bwaina teuana mani baikai, ao I aki koroi naba taeka aikai bwa a aonga n reke nakoiu. E raoiroi riki i bukiu bwa N na mate nakon ae e anaaki mai irouu iroun temanna te bwai ae I kakatonga iai. 16Bwa ngkana I tataekina te euangkerio, ao bon akea bukin ae N na kamoamoa iai, bwa I katabeaki iai bwa I bon riai n tataekinna. E na reke kaiu ngkana I aki tataekina te euangkerio! 17Bwa ngkana I karaoa aei ibukin ae I boni kani karaoia, ao e na reke iai boon au mwakuri; ma ngkana I karaoia ibukina bwa tiaki oin nanou, ao I karaoia bwa bon au mwakuri ae I anganaki bwa N na karaoia. 18Tera ngkanne kaniwangau iai? Bon te tataekina te euangkerio n akea boona, ao te aki bwaini baike a bon riai n reke nakoiu n au mwakuri ibukin te euangkerio. 19Bwa e ngae ngke I inaomata bwa akea ae I toro irouna, ma I karikai bwa te toro ngai nakoia aomata ni kabaneia bwa N na kabatiaia konau. 20Ngkana I mwakuri i buakoia I-Iutaia, ao I riki n ai aroia I-Iutaia, bwa a aonga n riki ni Kristian; ao e boni ngae ngkana I aki mena i aan te Tua, ma I riki n ai aron ae I mena i aan te Tua, bwa a aonga n riki ni Kristian te koraki ake a mena i aan te Tua. 21Ao ngkana I mwakuri i buakoia aomata ake aki tautaekanaki n te tua, ao I riki n ai aroia n aki tautaekanaki n te tua, bwa a aonga n riki bwa Kristian; ma tiaki nanona bwa aongkoa akea ana tua te Atua irou, bwa I boni mena i aan ana tua Kristo. 22Ao ngkana I mwakuri i buakoia aika a mamaara n te onimaki, ao I riki n ai aroia ni mamaara, bwa a aonga n riki ni Kristian. I a tia n riki n aekaia aomata nako n aroia nako, ao I karaoi bwaai ni kabane aika I konai, bwa a aonga ni kamaiuaki temwaangina mai buakoia irou. 23I bane ni karaoi baikai ibukin te euangkerio, bwa e aonga n reke irouu tibwangau mani kabwaia ake iai. 24Kam aki ataia bwa mai buakoia aomata ni kabaneia ake a ira te kaboo biri mwaaka n te tabo ni biri, ao bon ti temanna ae e na reke irouna te kaniwanga? Kam na biri bwa e aonga n reke iroumi. 25Aomata ni kabaneia aika a na ira te kaboo n te takaakaro a rangi n tabutabui aroia nakoni bwaai nako. A karaoa aei bwa e aonga n reke irouia te bau ae e kai mka, ma ngaira te bau ae e aki konaa ni mka. 26Ma ngaia ae I aki biri n aki akaka, ao I aki itau n ai aron temanna ae e orea te akea; 27ma I kataneiaia rabwatau n te aro bwa e aonga ni matoatoa, ao I taua taekan arou bwa kaanga te toro, bwa e kaawa n aki reke arou i mwiin tataekinan te euangkerio nakoia temwaangina.

will be added

X\