1 KORINTO 7

1Ti na noori ngkai taekani baike kam koroi nakoiu: E raoiroi bwa e na aki wene n taanga te mwaane ma te aine. 2Ma ibukina ngkai e bati te wene ni bure, ao a na bane mwaane ni karekeia buia, ao a na bane naba aine ni karekeia buia. 3E riai te mwaane n angani buuna te baere e riai bwa e na anganaki n te aro n taanga, ao ai aron naba te aine nakoni buuna. 4Bwa e aki tau-taeka te aine i aon rabwatana, ma e tau-taeka buuna; ao ai aron naba te mwaane: bwa e aki tau-taeka i aon rabwatana, ma e tau-taeka buuna. 5Akea ae e na rawa iroumi ni wene n taanga, ma ti ngkana kam a tia ni booraraoi bwa kam na aki karaoia moa i nanon taina are kam baaireia, bwa kam aonga ni kaboonganaa ami tai anne n taatataro iai; ma i mwiin anne ao kam bon riai ni manga okiri aromi n reitaki bwa taanga ngkami, bwa kam kaawa ni kariiriiaki iroun Tatan ngkai kam babanga n taotaon nanomi. 6Aei bon ti au taeka ni kariaia te aro aei, ma tiaki te tua. 7Ai bia arou aomata ni kabaneia! Ma a bane aomata nako n toa ma te bwai n tituaraoi mai iroun te Atua: e anganaki temanna te aeka teuana, ao temanna te aeka teuana. 8Ao ngkanne au taeka nakoia aika a tuai ni mareaki ao nakoia aine aika a mate buia: bwa e raoiroi irouia ngkana a tiku n akea buia, n ai arou. 9Ma ngkana a babanga n taotaon nanoia, ao a na mareaki; bwa e raoiroi riki ae a mareaki nakon ae a tiku ma nanoia ae e kiriwe ibukin tangiran te mwaane ke te aine. 10Ma nakoia ake a a tia ni mareaki, ao aio au taeka—tiaki au taeka bwa ana taeka te Uea—bwa e na tai raure ma buuna te aine; 11ma ngkana e karaoa anne, ao e riai n tiku n akea buuna, ke e na oki nakoni buuna: ao te mwaane e na aki kanakoa buuna. 12Aio ngkanne au taeka nakoia temwaangina i buakomi—ma tiaki ana taeka te Uea—bwa ngkana iai i buakomi raomi n onimaki ae buuna te aine ae tiaki te tia onimaki ae e kariaia bwa e na tekateka ma teuanne, ao ke e tai kiitana neienne; 13ao te aine ae buuna te mwaane ae tiaki te tia onimaki ae e kariaia bwa e na tekateka ma neienne, ao ke e tai kiitana teuanne. 14I taekina aei ibukina bwa te mwaane ae e aki onimaki e a warekaki bwa temanna ngaia i buakoia ana aomata te Atua ibukin arona ni katiteuanaaki ma buuna; ao te aine ae e aki onimaki e a riki bwa temanna ngaia i buakoia ana aomata te Atua ibukini buuna ngkae e onimaki. Bwa ngkana tiaki arona aei, ao natiia a na katootoong aroia ataei aika natiia beekan; ma ngkana arona aei, ao a butimwaaeaki natiia iroun te Atua. 15Ma ngkana bon nanon te aomata ae e aki onimaki bwa e na kiitana buuna are e onimaki, ao ke e karaoia; ngkana e reke aei, ao akea te bae e na kabaeaki iai n te maiu n taanga te mwaane ke te aine are te buu are e onimaki. Bwa E a tia te Atua ni weteira nakon te maiu n raoi. 16Ko aki ataia ngkoe ae te ainenumwa ae ko onimaki, bwa ngaia e na kamaiuaki buum iroum? Ao ngkoe ae te mwaanenumwa ae ko onimaki, ko aki ataia bwa ngaia e na kamaiuaki buum iroum? 17Ma ae e kakaawaki bwa a na kaotiia aomata nako ni maiuia bwa iai katauaia are a anganaki mai iroun te Uea ngke a weteaki iroun te Atua. Ao bon aei naba au taeka are I tuangiia ekaretia ni kabaneia. 18E a tia ni koroberoaki temanna ngke e weteaki? Ke e tai kamauna mwiini koreana. E tuai ni koroberoaki temanna ngke e weteaki? Ke e kaaki taekan te koroberoaki. 19Akea manen te koroberoaki, ao akea naba manen te aki-koroberoaki; ma bon iai maneni kaawakinan ana tua te Atua. 20Ke e tiku n arona te aomata are e mena iai ngke e weteaki. 21Ko weteaki ngke te toro ngkoe? Tai tabe ma arom n toro; ma ngkana iai te anga ae ko na konaa iai ni kainaomatako, ao kaboonganaa. 22Bwa te toro ae e weteaki iroun te Uea, bon ana aomata te Uea, ae e kainaomataaki; ao ai aron naba te aomata ae e inaomata, ae e weteaki, bwa bon ana toro te Uea. 23Kam kabooaki ao e a tia ni bwaka boomi; kam na tai riki bwa aia toro aomata. 24Taari, kam na maiu n reitaki ma te Atua n aromi are kam mena iai ngke kam weteaki. 25I bukiia ngkanne ateiaine: akea ana taeka te Uea irouu i bukiia, ma N na kaota au iango n ai aron temanna ae e nanoangaaki iroun te Uea, ao e onimakinaki. 26Ngkai a kaangaanga boong aikai ao I taku bwa e raoiroi riki iroun te aomata bwa e na tiku n arona ae e mena iai. 27Ko a tia ni mare? Ko na tiku n arom anne. Ko tuai ni mare? Tai iangoa ae ko na mare. 28Ma ngkana ko mare, ao ko aki bure iai; ao ngkana e mare te aine ae te ateiaine, ao e aki bure naba iai. Ma e na reke irouia aika a tia ni mare rawaawatan te maiu aei, are I aki tangiria bwa e na reke irouia. 29Ae I nanonna, taari, bwa e a rikirake ni kimototo ngkai te tai, ma ngaia ae a riai mwaanenuma, ni moa ma ngkai, ni maiu n ai aron ae aongkoa akea buia; 30ao te koraki ake a kaatuumaua te tang bwa aongkoa a aki, ao ake a kimwaareirei bwa aongkoa a aki kimwaareirei, ao ake a boobwai bwa aongkoa a aki bwaini baike a kabooi; 31ao ake a tabe ma bwain te aonnaba aei, bwa aongkoa a aki kabanebuakai aia tai iai. Bwa te aonnaba aei, n arona ae ngkai, e na aki maan ao e na mauna. 32Ma I tangiringkami bwa kam na aki iango n raraoma. Te mwaane ae e aki mareaki e iangoa aron te Uea, bwa e na iranna ni kakukureia; 33ao te mwaane ae e mareaki e iangoi bwain te aonnaba aei, ibukina bwa e kani kakukureia buuna; 34ma ngaia ae e bwenaua nanona. Ao te aine ae e aki mareaki, ke te ateiaine, e iangoa ana mwakuri te Uea, ibukina bwa e kan anga rabwatana ma taamneina ibukin te Atua. Ma te aine ae e mareaki e iangoi bwain te aonnaba aei ibukina bwa e kani kakukureia buuna. 35I atonga aei bwa e manena i bukimi; ma tiaki nanona bwa I kani karaoi aaro n tuutuuki nakoimi, ngkai I tangiringkami bwa kam na karaoa ae e eti ma n riai, ao kam na toro iroun te Uea n aki tabeaianga. 36Ma ngkana e taku temanna i nanona bwa e aki konaa n taona nanona ibukin nanona ae e korakora ni kani bootaki ma ana kabae, ao e a taku bwa a bon riai ni mareaki, ao ke e karaoa ane e tangiria; e aki bure iai; ke a mareaki. 37Ma ngkana e a bon tia i nanon te aomata, n aki kairoroaki, bwa e na aki mareaki, ao ngkana e a tia ni konaa n taotaona nanona, ao e a tia naba ni motikia i nanona bwa tera are e na karaoia, ao e aki bure ngkana e aki mareaki ma ana kabae. 38Ma ngaia aei, bwa ane e mare ma ana kabae, ao e karaoa ae e raoiroi; ma ane e aki mare ma ana kabae, ao e karaoa ae e raoiroi riki. 39Akea inaomatan te ainenumwa ngkae e maiu buuna; ma ngkana e mate buuna, ao e a inaomata ngkanne ni manga mareaki ma te mwaane are e tangiria, ae te Kristian. 40Ma I taku bwa e a kabwaia riki ngkana e aki manga mare; ao I taku naba bwa I kairaki n au iango aikai iroun Taamnein te Atua.


Copyright
Learn More

will be added

X\