1 KORINTO 6

1Ngkana iai tangin temanna iroun raona, ao e aera bwa e na uotia nakon te kaboowi ae e kaainaki irouia taani bure, bwa e na motikaki taekana iai, ao e aki uotia nakoia ake a itiaki? 2Kam aki ataiia ake a itiaki bwa a nangi motika taekan aonnaba? Ao ngkana kam nangi motika taekan aonnaba, ao kam na aki konaa ngkanne ni motiki-taekan taian tangitang aika a uarereke? 3Kam aki ataira bwa ti nangi motiki-taekaia anera? Ao ngkana ngaia aei, ao tiaki bwa e a moamoa riki iroura bwa ti na motiki-taekani bwain te maiu aei? 4Ma ngaia ae ngkana e mena iroumi motikan taekani bwain te maiu aei, ao e aera bwa kam na uoti aeka n tangitang akanne nako mataia aomata aika akea warekaia n te ekaretia bwa a na motiki-taekaia? 5I taekina aei bwa kam aonga ni mamaa. E koaua bwa bon akea temanna ae e rabakau i buakomi ae e konaa ni karekea te baaire ae e raoiroi i marenaia raona n onimaki, 6nakon ae e uota tangina anne nakon te kaboowi ao e tei ma te aomata are e tang ibukina, bwa e na motikaki taekana irouia aomata aika tiaki kaain te ekaretia? 7Ngkana e koaua bwa bon iai tangin temanna ibukin temanna, ao kaotana ngkanne bwa iai kabwakaami. Kam aera ngkai kam aki kataua te mwakuri ae e buaakaka ae e karaoaki nakoimi? Kam aera ngkai kam aki katau mwaamwanaakimi? 8Ma boni ngkami aika kam karaoi mwakuri aika a bubuaka, ma mwakuri ni mwaamwanaa-te-aba; ao kam boni karaoi nakoia raomi n onimaki. 9Kam ataiia aomata aika a buaakaka bwa e aki reke irouia uean te Atua? Kam na tai kababaingkami; e aki reke uean te Atua irouia taani wene ni bure, ma taan taromauri bouananti, ma aomata aika a aki kakaonimaki nakon aia berita ni mare, ma mwaane aika a baka ni kan aine, ma mwaane aika a bure ma mwaane, 10ma taan ira, ma akana mataai ni kani bwaibwai, ma akana bwaina te mamanging, ma taan taetae n iowawa, ma taan anai bwaai n te aro n iowawa. E aki konaa n reke uean te Atua irouia aomata aika ai aroia aikai. 11Ao akanne anuani maiuia ngkoa temwaangina i buakomi. Ma kam a tia n tebokaki; kam a katabuaki bwa ana bwai te Atua, ao a a tia ni kaetaki aromi n reitaki ma te Atua n aran ara Uea are Iesu, ao iroun naba Taamnein Atuara. 12E taku ana taeka temanna, Akea tuau ngkana I karaoi bwaai nako. Eng; ma a aki bane ni manena i bukim. I konaa ni kaangai, bwa akea tuau ngkana I kani karaoi bwaai nako, ma akea te bwai teuana ae e na tautaeka i aou. 13Ao temanna e taku, Te amwarake ibukin te biroto, ao te biroto ibukin te amwarake; ma te Atua E na kamaunai ni kauoua. Bwa te rabwata tiaki ibukin te wene ni bure, ma bon ibukin te Uea; ao te Uea ibukin te rabwata. 14E a manga kamaiuaki te Uea mai buakoia maate iroun te Atua, ao E na boni kamaiuira naba ni mwaakana. 15Kam aki atai rabwatami bwa bwain rabwatani Kristo? I a anai bwain rabwatani Kristo ni karaoi bwa bwain rabwatan te kabekaau? I bon aki kona! 16Kam aki ataa te aomata ae e nim ma te kabekaau bwa kaanga te manna n aomata ngaia ma ngaia? Bwa e kaangai taekana are e koreaki, A na riki bwa kaanga te manna n aomata naka uoman. 17Ma te aomata ae e nim ma te Uea ao kaanga ai aron ae ti teuana taamneiia. 18Kam na biri nako man te wene ni bure. Buure nako aika e karaoi te aomata a mena i tinanikun te rabwata; ma ane e wene ni bure ao e bure nakon oin rabwatana. 19Kam aki atai rabwatami bwa ana umwantabu te Taamnei are e Raoiroi, are e maeka i nanomi, are e reke iroumi mai iroun te Atua? Ai tiaki ami bwai ngkami. 20Bwa kam kabooaki, ao e a tia ni bwaka boomi; kam na neboa te Atua n rabwatami.


Copyright
Learn More

will be added

X\