1 KORINTO 4

1Aei arora ae kam na iangoira iai: iangoira bwa ana toro Kristo, aika touati ibukin tataekinani baika a raba aika ana bwai te Atua. 2Ao te bae e tangiraki mai irouia touati bon aroia ni kakaonimaki. 3Ma irou, e aki rangi ni kakaawaki nakoiu neneran taekau iroumi, ke n te kaboowi; ao e aki mena irouu motikan taekau. 4Bwa I aki ataa te bwai ae I bure iai; ma aei e aki kakoauaa arou bwa I aki kabuaakakaaki. Bon te Uea ae te tia motika taekau. 5Ma ngaia ae kam na tai motika taekan te aomata i mwaain taina raoi, are tain rokon te Uea, are E na kaoti bwain te roo aika a raba, ao E na kaoti naba iango aika a raba i nanoia aomata. Ao ngkanne ane a na anganaki aomata nako kamoamoaaia mai iroun te Atua. 6Ao baikai, taari, I a tia ni kaboonganai bwa taekau ma Aboro i bukimi, bwa kam aonga n reireiaki iai iroura nanon te taeka are e kaangai: Tai ri aon taeka ake a koreaki; bwa kam aonga n aki kamoamoaa temanna bwa e raoiroi riki nakon temanna. 7Bwa antai ae e karaoiko bwa e na raka arom nakoia temwaangina? Ao tera ae iai iroum ae ko aki anganaki? Ao ngkana e a tia n reke iroum, ao ko aera ngkai ko kamoamoako bwa aongkoa ko aki anganaki? 8Kam a kaman rauaki! Kam a kaman riki bwa kaubwai ngkami! Kam a tia n riki bwa ueea, ao ngaira bwa aomata aika akea wareia. Kam bia bon riki bwa ueea ngkami, bwa ti aonga n uea naba ma ngkami. 9Bwa I taku n au iango bwa E a tia te Atua n anganiira ngaira aika taan tuatua nera ae te kabanea mai buki, bwa kangaa aomata ake a a tia ni baaireaki taekaia bwa a na kamateaki, ao ti riki bwa bwaai ni kamataku nakon te aonnaba—nakoia anera ma aomata nako. 10Ti baba ibukini Kristo, ma kam wanawana irouna. Ti mamaara, ma kam korakora. Kam karineaki, ma ti aki karineaki. 11Ma ngkekei ni karokoa ngkai ao ti baki ma n taka; e kaan ae ti nang aki kunnikaira; ti oreaki; ao ti tuai n tekateka ni maeka; 12ao akea motirawara ni mwakuri ma baira. Ngkana a taetae n iowawa aomata nako ira, ao ngaira ti taetae ni kakabwaiaiia; ngkana ti bwainikiriinaki, ao ti taotaon nanora. 13Ngkana a taekinaki arora ni kabuaakakaaki, ao ti kabooi n taeka aika a raraoi. Ti riki ni karokoa te bong aei bwa kaanga maangen aonnaba ma baarekani bwaai ni kabane. 14I aki koroi baikai bwa kam aonga ni mamaa, ma I kan reireingkami bwa kaanga natiu aika a tangiraki. 15Bwa e ngae ngkana tebwina te ngaa mwaitiia aomata aika a reireingkami taekani Kristo, ma ti temanna tamami: I riki bwa tamami i nanoni Kristo Iesu n te euangkerio are I uotia nakoimi. 16Ma ngaia ae I butingkami bwa kam na kakairi irou. 17Anne bukin ae I kanakoa iai Timoteo nakoimi, ae natiu ae e tangiraki ae e kakaonimaki, i nanon te Uea, bwa e na kauringngkami taiani koaua aika I nakonako iai n onimakinan Kristo Iesu; ao boni ngaai naba aika I reireiniia iai kaain te ekaretia n taabo ni kabane. 18Iai temwaangina i buakomi aika a kainikatonga ibukin aia iango are a taku bwa N na aki nakoimi. 19Ma e aki maan ao N na roko iroumi, ngkana nanon te Uea, ao N na ataa raoi mwaakaia aomata akana kainikatonga akanne; ma akea nanou n aia taeka. 20Bwa uean te Atua e a nooraki arona ni maiuia aomata ni baika a karaoi ma tiaki n taeka ake a atong. 21Tera ae kam tangiria n rokou iroumi? Kam tangirai bwa N na roko ma te bwai ni kataere, ke te tangira ma te nano ae e nimaamannei?

will be added

X\