1 KORINTO 3

1Ao ngai, taari, I aki konaa n taetae nakoimi ngke arona bwa aomata ngkami aika iai iroumi Taamnein te Atua, ma I taetae nakoimi bwa aomata ngkami aika ana bwai te aba, ibukina bwa ai aroia merimeri ngkami n aromi n onimakina Kristo. 2I kamooingkami n te miriki, ao I aki anganingkami te amwarake ae e matoatoa; bwa kam tuai n tau nako iai, ao kam tuai naba ngkai n tau n anganaki, 3ibukina bwa kam teimatoa ni bwaina te maiu are e bobuaka ma nanon te Atua. Bwa ngkai iai iroumi te bakantang, ma te kauntaeka, ao tiaki kam eekaanako nanon te Atua, ao kam katootoong aroia aomata? 4Bwa ngkae e kaangai temanna, Raoni Bwauro ngai; ao temanna e kaangai, Raon Aboro ngai; ao tiaki bwa aei te anua n aomata? 5Bwa tera aron Aboro? Ao tera aroni Bwauro? Bon taani buobuoki ngaira, aika kam riki n onimaki iroura; ao ti karaoa ara mwakuri ni kaeti ma tibwangara are E anganiira te Uea. 6I uniki aroka ngai, ao e teboki Aboro; ma ana bwai te Atua karikirakeani maiun te aroka. 7Ma ngaia ae e aki kakaawaki te aomata are e unika te aroka, ao te aomata naba are e tebotebokia; ma E kakaawaki te Atua bwa Ngaia are e karikirakea maiun te aroka. 8Akea kaokoron te aomata are e unika te aroka ma te aomata are e teboteboka te aroka; ao ane a na anganaki n tatabemaniia booia n ai aron te mwakuri are a a tia ni karaoia. 9Aboro ao ngai, bon raao ni mwakuri ibukin te Atua; ao ngkami ana o n aroka te Atua, ao ana auti ni maeka. 10N aron ana bwai n tituaraoi te Atua are E a tia n anganai, ao I riki bwa te tia kateitei ae e rabakau: I kawenea aana, ao e kateitei i aona temanna. Ma te aomata ane e kateitei e na taratara raoi aron ana kateitei. 11Bwa akea riki aana ae e konaa ni kawenea temanna i rarikin are e a tia ni kaweneaki, are Iesu Kristo. 12Ngkana e kateitei te aomata i aon aana aei, n te koora, ke n te tirewa, ke n atiibu aika a kakaawaki, ke n te kai, ke n te uteute, ke n te maange, 13ao ane e na nooraki mwiin ana mwakuri temanna ma temanna bwa aekara n te bong arei: bwa e na kaotaki n te ai are e na katai aia mwakuri nako bwa ua ra. 14Ngkana e tiku n arona ana kateitei te aomata i aona, ao e na anganaki kaniwangana. 15Ma ngkana e uruaki n te ai, ao a na bua ana bwai, ma e na kamaiuaki ngaia, kaanga ai aron te aomata are e reke maiuna mai buakon uran te ai. 16Kam aki ataingkami bwa ana umwantabu te Atua ngkami, ao E maeka Taamnein te Atua i nanomi? 17Ngkana e urua ana umwantabu te Atua te aomata, ao ngaia e na uruaki iroun te Atua: bwa e tabu ana umwantabu te Atua, are boni ngkami. 18E na tai burebureia te aomata i bon irouna. Ngkana e taku temanna i naanona bwa e rabakau i buakomin te maiu aei, ao ke e riki ni baba, bwa e aonga n rabakau. 19Bwa rabakaun aonnaba bon te nanobaba iroun te Atua. Bwa e koreaki ae e kaangai: E kamwaneia akana rabakau te Atua n aia iango n nanowanawana. 20Ao e koreaki naba ae e kaangai: E atai nanoia akana rabakau te Uea bwa akea maneia. 21Ma ngaia ae e na tai taetae te aomata ni kamoamoaa ana mwakuri temanna. Bwa bon ami bwai bwaai ni kabane: 22bwatao Bwauro, ke Aboro, ke Keebwa, ke aonnaba, ke te maiu, ke te mate, ke baika a boou, ke baika a na roko; ami bwai ni kabane baikai; 23ao ana bwai Kristo ngkami, ao ana bwai te Atua Kristo.

will be added

X\