1 KORINTO 2

1Ao ngai, taari, ngke I roko iroumi n taekina te baere e raba are mai iroun te Atua, ao I aki kamanenaai taeka aika N na atongaki iai bwa iai irouu te rabakau n taetae ma te ataibwai. 2Bwa e reke nanou ngke I mena i buakomi bwa akea riki te bae N na taekinna bwa ti Iesu Kristo—te Kristo are e mate n te kaibangaki. 3Ma ngaia are ngke I roko iroumi, ao I mamaara ma n rurubenebene ni maaku. 4Ngke I taetae ma ngkami, ao ngke I taekina te euangkerio, ao I aki kani kaotai bwaa aongkoa I rabakau n taetae;ma I angan Taamnein te Atua bwa E na kaota mwaakana; 5ao n te aro anne, ao e a reke iroumi iai te onimaki ni mwaakan te Atua, ma tiaki n rabakaun te aomata. 6Ma ti kaboonganaa te taeka n rabakau i buakoia aomata aika a ikawai n aia onimaki; ma tiaki rabakaun aon te aba ke rabakauia taan tau-taeka i aonnaba, aika te koraki aika a nangi mauna mataia. 7Ti taekina rabakaun te Atua ae akea temanna ae e ataa arona, are te rabakau ae e raba, are E a tia ni motika taekana te Atua, i mwaain rikin aonnaba, bwa E na karekea iai arora n neboaki. 8Akea irouia taan tau-taeka n te aonnaba aei ae e ataa te rabakau aei. Bwa ngke a ataia, ao a na bon aki kamatea n te kaibangaki te Uea, are ana bwai te neboaki. 9Ma e a tia taekana n ai aron are e koreaki ni kaangai: Baike e tuai n noori te mata, ao e tuai n ongo te taninga, ao e tuai n reke n ana iango te aomata, boni ngaai baike E katauraoi te Atua i bukiia ake a tangiria! 10E a tia ni kaotii te Atua nako ira iroun Taamneina. Bwa akea te bwai teuana ae E aki ataa arona te Taamnei, ao E atai naba ana kaantaninga te Atua aika a nano. 11Bwa antai i buakoia aomata ae e ataa te aomata n arona ni kabane? Bon ti taamnein te aomata ae i nanona. Ao ai arona naba, bwa akea ae e ataa aron te Atua ni kabane bwa bon ti Taamnein te Atua. 12Ao ngaira ti aki anganaki te tamnei ae bwain aon te aba, ma ti anganaki te Taamnei are mai iroun te Atua, bwa ti na atai ana bwai n tituaraoi te Atua nako ira. 13Ma ngaia ae ti na aki kaboonganai taeka aika ti karekei man te rabakau n aomata ngkana ti taetae, ma ti na kaboonganai taeka aika ti reireiaki iai iroun te Taamnei ngkana ti kabwarabwarai ana koaua te Atua nakoia ake iai Taamnein te Atua irouia. 14Te aomata ae akea Taamnein te Atua irouna e aki konaa ni butimwaai bwaai ake ana bwai Taamnein te 332,1 I-KORINTO 2 Atua, bwa e taku n ana iango bwa bwaai n nanobaba; ao e aki konaa n atai aroia ma bukiia ibukina bwa akea Taamnein te Atua irouna. 15Ane E meemena irouna Taamnein te Atua, ao e konaa neneri aroni bwaai nako bwa a boongana ke a aki; ma akea ae e konaa n nenera arona; 16n aron are e koreaki ni kaangai: Bwa antai ae e ataa nanon te Uea, bwa e na reireia? Ma bon iai iroura i nanoni Kristo.


Copyright
Learn More

will be added

X\