1 KORINTO 16

1I bukini ngkanne te angabwai i bukiia ake a itiaki: kam na karaoa te baere I a tia n tuangiia taian ekaretia i Karatia bwa a na karaoia. 2Ni moani bongin te wiiki ae koraki, ao e riai te aomata i bon irouna ni katuutuka teutana man are e a tia ni karekea, ao e na kaikoa, bwa e aonga n aki kainnanoaki te manga riko angabwai ngkana I roko. 3Ao ngkana I roko, ao N na kanakoia akana kam kariaiia n reeta, bwa a na nikira ami bwai n tituaraoi i Ierutarem. 4ao ngkana e riai bwa N na nako naba ngai, ao a na nako ma ngai. 5N na roko iroumi ngkana I tia n ri nuukani Mwaketonia; bwa ae N na ri nuukani Mwaketonia; 6ao N na tiku iroumi, tao ni kabanea bongin te aumeaang, bwa kam aonga ni bakaborauai nako ike N na nako iai. 7Bwa I tangira riki ae N na kawaringkami rimwi ni kamaanai iroumi, ngkana nanon te Uea, nakon ae N na kawaringkami ngkai ao e kimototo au tai i rarikimi. 8Ma N na mena i Ebeto ni karokoa te Bentekota, 9bwa e uki nakoiu te mataroa ae e warebwe ae e kamateraoi ibukin te mwakuri, ao a bati kairiribai. 10Ngkana arona bwa e roko iroumi Timoteo, ao kam na tarataraia bwa a na akea te bae e na maakiningkami iai; bwa te tia mwakuri ngaia ibukin te Uea, n ai arou naba. 11Ma ngaia ae e na tai kaakeaa boongana temanna iroumi; ma kam na bakaborauiia raoi bwa e aonga n roko irou, bwa ae I taningaa rokona ma rokoia taari temwaangina. 12Ao ibukin tarira are Aboro: I kairoroa bwa e na nakoimi ma taari aikai, ma akea nanona ni kan nakoimi ngkai. E a bon tai nako wati ngkana e reke ana tai. 13Kam na tatauraoi, kam na teimatoa n te onimaki, kam na nano ni mwaane, ao kam na korakora. 14Kam na karaoi bwaai ni kabane ma te tangira. 15Kam ataa Tetebana ma ana utu, bwa ngaiia ake a moa n riki bwa taan onimaki, ao a anga nanoia bwa taani beku i bukiia ake a itiaki: I butingkami, tariu, bwa 16kam na karineiia n iri nanoia te koraki akana ai aroia naakanne, ma aomata nako akana buobuoka te mwakuri, ao akana mwamwakuri. 17I kimwaareirei ngkai a roko Tetebana ma Boretunato ma Akaiko, bwa ai bon rabwatami naba ngaiia: 18bwa a karekea raun taamneiu ma taamneimi; ma ngaia ae kam na aki mwamwaninga taekaia aeka n aomata akanne. 19A kamauringkami taian ekaretia i Atia. A anga aia kamauri ae e bati nakoimi i nanon te Uea Akura ma Beritika, ma te ekaretia are a bobootaki kaaina i nanon aia auti Akura ma Beritika. 20A kamauringkami taari ni kabaneia. Kam na i kamauri i bon iroumi n ai aroia n inga taari. 21Ngai ae Bwauro, ae I korea au inga nakoimi n oini baiu. 22Ngkana arona bwa iai ane e aki tangira te Uea, ao ke e reke kaina. Mwarana ta! 23E na mena iroumi ana aakoi te Uea are Iesu Kristo. 24E na mena iroumi ni kabaneingkami au tangira i nanoni Kristo Iesu.


Copyright
Learn More

will be added

X\