1 KORINTO 15

1Taari, I a manga tuangkami te euangkerio are I taekinna nakoimi, are kam kaaki naba i nanomi, are kam tei naba iai, 2ao are kam kamaiuaki naba iai ngkana kam taua ni kamatoaa i nanomi; ma ngkana kam aki, ao a matebuaka ami onimaki. 3Bwa I moa n anganingkami i buakoni baika a kakannato te baere I anganaki naba: bwa E mate Kristo ibukin ara bure n ai aron taekana n te Baibara; 4E taunaki, ao E a manga maiu n te kateni bong n ai aron taekana n te Baibara; 5E nooraki irouni Keebwa, ao rimwi, irouia uaake tengauni ma uoman. 6Ao rimwi, E nooraki irouia taari aika nimabubua tabun n te tai ae ti teuana; ao mwaitin te koraki aei a boni maiu naba ngkai, ma iai tabemwaang ake a tia ni mate. 7Ao rimwi, E nooraki iroun Iakobo, ao rimwi, irouia taan tuatua ni kabaneia; 8ao i mwiia ni kabaneia, ao E nooraki naba irou, ngke kaanga ai aron te aomata ngai are e bungiaki i mwaain ana tai. 9Bwa moan te mangori ngai i buakoia taan tuatua, ao I aki tau bwa N na atongaki bwa te tia tuatua, ibukina bwa I bwainikiriina ana ekaretia te Atua. 10Ma n ana aakoi te Atua ao I riki n ai arou aei; ao e aki matebuaka ana aakoi nakoiu: bwa I mwakuri korakora riki nakoia taan tuatua akekei; ma tiaki ngai, bwa bon ana aakoi te Atua are irou. 11Ma ngaia aei, ngkana tao ngai ae I tataekina te euangkerio ke uaakekei, ma anne are ti tataekinna ao kam onimaki iai. 12Ngkana e taekinaki Kristo bwa E a tia ni manga maiu mai buakoia maate, ao e aera ngkai a taku tabemwaang i buakomi bwa akea manga-maiuia maate? 13Ma ngkana a aki manga maiu maate, ao nanona ngkanne bwa e tuai ni manga maiu Iesu; 14ao ngkana E tuai ni manga maiu Kristo, ao a matebuaka ara reirei, ao a matebuaka naba ami onimaki. 15Ti na ataaki naba iai bwa ti kewe n ara kaotioti ibukin te Atua, ngke ti kaotiotia bwa Ngaia ae E a manga kamaiua Kristo man te mate; ma ngkana e koaua bwa a aki manga kamaiuaki maate, ao nanona bwa E bon aki manga kamaiua Kristo. 16Bwa ngkana a aki manga kamaiuaki maate, ao nanona ngkanne bwa E tuai ni manga kamaiuaki Iesu. 17Ao ngkana E tuai ni manga kamaiuaki Iesu, ao a matebuaka ami onimaki, ao kam mena naba i buakon ami bure; 18ao a aki kamaiuaki naba te koraki ake a tia ni mate ake a onimakina Kristo. 19Ngkana arona bwa ti kaantaninga Kristo n ti te maiu aei, ao moani kananoanga ngaira i buakoia aomata ni kabaneia. 20Ma E a bon tia ni manga kamaiuaki Kristo mai buakoia maate, ao E riki bwa te bwai ni kakoaua i bukiia ake a tia ni mate bwa a na manga kamaiuaki naba man te mate. 21Bwa ngke e roko te mate iroun te aomata, ao boni mai iroun naba te aomata rokoni manga-maiuia maate. 22Bwa ngke e reke te mate irouia aomata ni kabaneia mai iroun Atam, ao ai aroia naba bwa a na bane n reke irouia te manga-maiu mai irouni Kristo. 23Ma iai baairean temanna ma temanna ngkana e a manga kamaiuaki mai buakoia maate: bwa Kristo moa, ao rimwi te koraki ake a onimakinna ngkana E roko; 24ao rimwi te toki, are E na anga iai te tautaeka Kristo nakon te Atua are te Tama, ngkana E a tia ni kamaunai aaro n tautaeka, ma n tau-aro nako, ma aeka ni mwaaka nako. 25Bwa E riai n uea Kristo ni karokoa te tai are E kabaneia iai ni kaakiia ana kairiribai i aani waena. 26Te kabanea ni kairiribai are na kamaunaaki bon te mate. 27Bwa ngke E taku bwa a bane bwaai ni kaakiaki i aani waena, ao e mataata iai bwa e aki kaakiaki i aana te Atua are e kaaki bwaai ni kabane i aani mwaakani Kristo. 28Ma ngkana a kabaneaki bwaai ni kaakiaki i aani mwaakani Kristo, ao Ngaia ae te Nati E na kaakiaki naba i aani mwaakan Teuare e kabane bwaai ni kaaki i aan te Nati, bwa E aonga n ataaki te Atua bwa Atuaia aomata nako, ao Atuani bwaai ni kabane. 29Bwa ngkana tiaki ngaia anne, ao a na aera ake a bwaabetitooaki i bukiia maate? Ngkana a bon aki manga maiu maate, ao a aera ngkai a bwaabetitooaki naba i bukiia? 30Ao bukin tera ngkai ti a boni kakaaitara naba ma taiani kaoanikai ni katoaa te aoa? 31Taari, I kaaitara ma te mate n te bong ae koraki! I riki n taekina aei ibukin nanou ni kamoamoa i bukimi i nanoni Kristo Iesu are ara Uea. 32Ngke arona bwa I un ma maan aika a tiritiri i Ebeto ao I bwaina te nano n aomata, ao tera manenana irou? Ngkana arona bwa a aki manga kamaiuaki maate, ao e kaangai te taeka n rabakau teuana, Ti na amwarake ma ni mooi, bwa ae ti na mate ningabong. 33Kam na tai burebureaki: aaro n i raorao aika a buaakaka a uru aroaro aika a riai. 34Kam na bwaina te iango raoi, ao tai bure; bwa iai temwaangina i buakomi aika a aki ataa te Atua; ao I taekina aei bwa kamamaeami. 35Ane e na kaangai temanna, A na kangaa ni manga maiu maate? Ao tera aron rabwataia ane a na roko iai? 36Te baba! E aki konaa n riki te baere ko unikia ngkana e aki mate moa; 37ao ane ko unikia bon tiaki te aroka ae e ikawai ma bon te uaa, ae tao uaan te uiita ke tao uaan te kai riki teuana; 38ao te Atua E angan te uaa anne te rabwata n ai aron nanona, ao E katoai uaa nako ma aron rabwataia. 39Tiaki te iriko ae ti te arona irikoni bwaai ni kabane aika a maiu; iai te aeka teuana i bukiia aomata, ao teuana i bukiia manin aon te aba, ao teuana i bukiia mannikiba, ao teuana i bukiia iika. 40Ao iai rabwata aika bwaini karawa ao rabwata aika bwain aon te aba; ma bon te tamaaroa teuana tamaaroani bwaini karawa, ao te tamaaroa teuana tamaaroani bwain aon te aba. 41Bon te tamaaroa teuana tamaaroan taai, ao teuana tamaaroan namwakaina, ao teuana tamaaroaia itoi; ma e kakaokoro tamaaroan te itoi teuana ma te itoi teuana. 42Ao ai aron naba manga-maiuia maate. E na mka te rabwata are e taunaki, ma ngke e a manga maiu, ao ai te rabwata ae e aki konaa ni mka. 43Akea tamaaroana ngke e taunaki, ma iai tamaaroana ngke e a manga maiu. Akea korakorana ngke e taunaki, ma iai korakorana ngke e a manga maiu. 44E taunaki bwa te rabwata ae bon te rabwata, ma ngke e a manga maiu ao ai te rabwata ae te rabwata n tamnei. Ngkana iai te rabwata ae bon te rabwata, ao iai naba te rabwata ae te rabwata n tamnei. 45Ao ai aron naba are e koreaki ni kaangai: Te moa n aomata are Atam bon te aomata ae e maiu; Te kabanea n Atam bon te tamnei ni kamaiu. 46Ma tiaki te rabwata n tamnei are e roko moa, bwa te rabwata ae bon te rabwata, ao rimwi te rabwata n tamnei. 47E riki te moa n aomata mai aon te aba, ao e karikaki man te tano; te Aomata are te kauoman boni mai karawa. 48Aron rabwatan te aomata are e karikaki man te ttano, bon aron naba rabwataiaaomata ake i aon te aba; aron rabwatan te Aomata are mai karawa, bon aron naba rabwataia aomata ake mai karawa. 49Ao ngkai ti katootoonga aron te aomata are e karikaki man te tano, ao ti na manga katootoonga naba aron te Aomata are mai karawa. 50Ao aio au taeka, taari: e aki konaa ni karekea uean te Atua te iriko ma te raraa, ao e aki konaa naba ni karekea te aki mka te mka. 51Noria, I tuangkami te bwai ae e raba: Ane ti na aki bane ni mate, ma ti na na bane n onikaki, 52n te tai ae moan te waekoa, n te rube ni mata, n tangin te kabanea ni bu. Bwa ane e na tangi te bu, ao a na manga kamaiuaki maate n aki konaa ni mka, ao ti na onikaki. 53Bwa e riai n oneaki te aro ni mka aei nakon te aki-mka, ao te aro ni maamate aei nakon te aki-maamate. 54Ao ngkana e a tia n onikaki te aro ni mka aei nakon te aki-mka, ao te aro ni maamate aei nakon te aki-maamate, ao e kakoauaaki iai te taeka are e koreaki ni kaangai: E tae ana kai te mate. 55Te Mate, e ngaa am tokanikai? Te Mate, e ngaa am bwai ni kaikoaki? 56Te bure boni ngaia ana bwai ni kaikoaki te mate, ao korakoran te bure bon te Tua. 57Ma E na katituaraoaki te Atua, are e anganiira te tokanikai iroun ara Uea are Iesu Kristo. 58Ma ngaia aei, tariu, aika kam tangiraki, kam na teimatoa, ao kam na aki toki ni kaakaraoi ana mwakuri te Uea, ngkai kam ataia bwa a aki matebuaka ami mwakuri ibukin te Uea.


Copyright
Learn More

will be added

X\