1 KORINTO 14

1E na moamoa iroumi te tangira; ma kam na bati n tangiri naba bwaai n tituaraoi ake mai iroun te Taamnei, ma ai moa ra riki bwa kam na konaa n taetae ni buraabeti. 2Bwa te aomata ae taetae n te taetae ae e aki ataaki, e aki taetae nakoia aomata, ma e taetae nakon te Atua; bwa akea ae e ataa nanon te baere e taekinna: bwa e taekin, ni mwaakan te Taamnei, baika a raba. 3Ma te aomata ae e taetae ni buraabeti nakoia aomata, e buokiia ni kateimatoaiia ma ni kakorakoraiia, ao e anganiia kabeebetean nanoia. 4Ane e taetae n te taetae ae e aki ataaki ao e kateimatoaa i bon irouna; ma ane e taetae ni buraabeti ao e buoka te ekaretia ni kateimatoaa. 5I tangiringkami bwa kam na taetae n taetae aika a aki ataaki, ma e a raoiroi riki ngkana kam taetae ni buraabeti. E boongana riki te aomata ane e taetae ni buraabeti nakon ane e taetae n taetae aika a aki ataaki; ma ti ngkana iai ae e konaa ni kabwrabwaraa nanon ana taeka bwa e aonga n reke kateimatoaan te ekaretia iai. 6Ma ngaia aei, taari, ngkana arona bwa I roko iroumi n taetae n taetae aika a aki ataaki, ao tera kabwaiami iai irou? Bon akea, ma ti ngkana I taekina nakoimi kanoan te kaotioti are e roko nakoiu, ke n taekin taekan te atatai ma te taeka ni buraabeti, ke te taeka n reirei. 7Ngke arona bwa ti te bo aron tangini bwaai ni katangitang aika akea te maiu i nanoia, n ai aron te kaibwaabwaa ke te aabi, ao e na iraanaki n ataaki tangin te kaibwaabwaa ke tangin te aabi? 8Bwa ngkana e tangi te buu n te tangitang ae aki akaka, ao antai ae e na katauraoi nakon te buaka? 9Ao ai aromi naba, ngkana kam aki bwaina te taetae ae kai ataaki nanona, ao e na iraanaki n ataaki nanon te baere e taekinaki? Bwa ane kam na taetae nakon te ang. 10Tao a bati aekan taetae nako i aonnaba, ma akea i buakoia ae akea nanona. 11Ma ngaia ae ngkana I aki ataa nanon te taetae, ao I riki bwa kaanga kaain te aba teuana ngai nakon ane e taetae, ao ane e taetae bwa kaanga kaain te aba teuana nakoiu. 12Ao ai aromi naba, ngkai kam rangi n tangiri bwaai n tituaraoi ake mai iroun te Taamnei, ao kam na ukoukori bwa a na mwaiti iroumi ibukini kateimatoaan te ekaretia. 13Ma ngaia aei, bwa ane e taetae n te taetae ae e aki ataaki, ao ke e tataro bwa e na konaa ni kabwarabwaraa nanona. 14Bwa ngkana I tataro n te taetae ae e aki ataaki, ao e tataro taamneiu, ma e aki boongana nanou. 15Ao tera ngkanne? N na tataro n taamneiu, ao N na tataro naba ni kaboonganaa au iango; N na anene n taamneiu, ao N na anene naba ni kaboonganaa au iango. 16Bwa ngkana ko tataro ni katituaraoi n te tamnei, ao e na iranna n atonga te Amene n am katituaraoi te aomata ae e kan rin n te ekaretia ma e tuai n rin, ngkae e aki ataa am taeka? 17Bwa e ngae n ae e raoiroi am tataro ni katituaraoi, ma e bon aki kateimatoaaki iai raom. 18I katituaraoa te Atua ngkae e bati n reke irouu te konaa n taetae n taetae aika a aki ataaki nakon ane e reke iroumi. 19Ma n te bootaki n ekaretia ao I tangiria riki bwa N na atongi nimaua te taeka aika a aki kamangaongao, bwa I aonga n reireia naba te koraki ae e bati, nakon atongan tebwina te ngaa te taeka n te taetae ae e aki ataaki. 20Taari, kam na tai bwaina te nano n ataei; ma kam na riki bwa merimeri nakon te buaakaka, ao kam na bwaina te nano n ikawai. 21E koreaki n te Tua ae e kaangai: E taku te Uea, N na taetae nakon te bootanaomata aei n taetae aika a aki ataaki, ni wiia aomata temwaangina; ma a bon aki ongo naba irou. 22Ma ngaia ae bon te kanikina taetae aika a aki ataaki, tiaki nakoia akana onimaki, ma nakoia akana aki onimaki; ao te taetae ni buraabeti bon te kanikina nakoia akana onimaki, ma tiaki nakoia akana aki onimaki. 23Ma ngaia aei, ngkana tao a bane kaain te ekaretia ni bootaki, ao a bane n taetae n taetae aika a aki ataaki, ao ngkana a rin i buakoia aomata akana aki onimaki ma akana kan rin n te ekaretia ma a tuai n rin, ao tiaki bwa a na taku bwa kam rangirang? 24Ma ngkana tao a bane n taetae ni buraabeti ao e rin temanna ae e aki onimaki ke temanna ae e kan rin n te ekaretia ma e tuai n rin, ao e na namakinna bwa bon te tia bure ngaia, n ongoraana ni bwaai ni kabane ake a taekinaki, ao e na motikaki naba taekana iai; 25a na kaotaki baika a raba i nanona, ao ane e na katorobubua ni bobaraaki n taromauriia te Atua, ao e na kaotia bwa e boni mena te Atua iroumi. 26Ao tera ngkanne, taari? Ngkana kam bootaki, ao temanna e anene, ao temanna e reirei, ao temanna e taekina te kaotioti are e roko irouna, ao temanna e taetae n te taetae ae e aki ataaki, ao temanna e kabwaraa nanon te taetae ae e aki ataaki; a na bane ni karaoaki baikai ibukini kateimatoaaia akana onimaki. 27Ngkana iai akana taetae n taetae aika a aki ataaki, ao a na taetae ti uoman, ke e na aki raka i aon teniman, ma e na taetae moa temanna ao i mwiina temanna; ao ke e kabwarabwarai nanon taeka temanna. 28Ma ngkana akea te tia kabwaraa nanon taeka, ao ke e kainabwaabu n te bootaki n ekaretia te aomata ane e rabakau n taetae n te taetae ae e aki ataaki; ke e taetae bon ti nakoina ma te Atua. 29Ke a taetae uoman ke teniman ake nakoaia te taetae ni buraabeti, ao temwaangina a na iangoi raoi nanon taeka ake a taekinaki. 30Ma ngkana iai i buakoia ake a tekateka ae iai te kaotioti ae e roko irouna, ao e na toki n taetae are e taetae. 31Bwa kam bane ni konaa n taetae ni buraabeti n tatabemaningkami nako, bwa a aonga ni bane n reireiaki ami koraki, ao a na bane naba ni kakorakoraaki nanoia; 32ao a tauaki aroia tamneiia buraabeti irouia buraabeti. 33Bwa te Atua, tiaki Atuan te mwebuaka, ma bon Atuan te raoi. Ao n aron are e bwainaki n aia ekaretia Kristian ni kabaneia: 34a na tai taetae aine n te bootaki n ekaretia nako; bwa e aki kariaiakaki bwa a na taetae; ma a na tauaki aroia, n ai aron taekana naba n te Tua. 35Ngkana iai te bae a kan ataa taekana, ao ke a titirakiniia buia ni mwengaia; bwa te bwai ni kamaamaa ngkana e taetae te aine n te bootaki n ekaretia. 36E nako mai iroumi ana taeka te Atua? Ke e roko iroumi n ti ngkami? 37Ngkana e taku temanna bwa te buraabeti ngaia, ke e taku bwa iai irouna te bwai n tituaraoi are mai iroun te Taamnei, ao ke e ataia bwa baika I koroi taekaia nakoimi bon te tua mai iroun te Uea; 38ma ngkana iai ane e aki ataia, ao ke e aoria n arona anne. 39Ma ngaia aei, tariu, kam na bati n tangira te taetae ni buraabeti, ao tai tuuka te taetae n taetae aika a aki ataaki. 40Ma a na bane bwaai ni karaoaki n te aro ae e taraa raoi ma n eti raoi.

will be added

X\