1 KORINTO 13

1I kaota nakoimi te aro ae moan te raoiroi riki: ngkana iai irouu te konaa n taetae n taetaen aaba nako ma aia taetae anera, ma ngkana akea te tangira irou, ao I riki n ai aron te bwai ni katangitang ae te buraati ae e karongoaa tangina, ma te bwai ni katangitang ae te timbara ae e karongoaa naba tangina. 2Ao ngkana iai irouu te konaa n taetae ni buraabeti, ma te konaa n atai baika a raba ni kabane, ma te atatai ni kabanea; ao ngkana e bane n reke irouu aron te onimaki are I konaa ni kamwae nako maunga iai, ma ngkana akea te tangira irou, ao bon akea boonganau. 3Ao ngkana I anga nako au bwai ni kabane, ao I anga rabwatau bwa e na kabuokaki, ma akea te tangira irou, ao bon akea te bae e raka ae N na karekea iai. 4E taotaona nanona te tangira ao e atataiaomata; e aki babakantang te tangira; e aki tataetae ni karakaraka te tangira, ao e aki kainikatonga; 5e bwaina te aroaro ae e riai; e aki ukoukori baika e na kabwaia iai n ti ngaia; e aki kakaiun, ao e aki tautau mwiini buure ake a karaoi aomata. 6E aki kimwaareirei n te buaakaka, ma e kimwaareirei n te koaua. 7E kaaitarai bwaai ni kabane ma te taotaonaki n nano; e teimatoa n onimaki; e teimatoa ni kaantaninga, ao e teimatoa n taotaona nanona nakoni bwaai ni kabane. 8E aki konaa ni mauna te tangira; ao ngkana iai taetae ni buraabeti, ao a na kamaunaaki; ao ngkana iai taetae aika a aki ataaki nanoia, ao a na bon toki; ao ngkana iai te atatai, ao e na kamaunaaki naba. 9Bwa a aki koro raoi aron ara atatai, ao e aki koro raoi naba aron ara taetae ni buraabeti; 10ma ngkana e roko are te kororaoi, ao e na kamaunaaki are e aki koro raoi. 11Ngke te teei ngai, ao I taetae n ai aron te teei, ao I iango n ai aron te teei, ao I babaaire n ai aron te teei; ngkai I a ikawai, ao I kaaki aaro n ataei. 12Bwa ae ti nooria ngkai ai aron tein taraana ae e aki turuturu raoi i nanon te tirotaam; ma ane ti na bon nooria raoi n te aro n itaramata. E aki koro raoi aron au atatai ngkai, ma ane e na boni koro raoi arona rimwi, n ai arou ngkai I bon ataaki raoi. 13Ma ngkai a tiku n teimatoa baika teniua aikai, ae te onimaki, ma te kaantaninga, ma te tangira, ma e kakannato riki te tangira i buakoia.

will be added

X\