1 KORINTO 12

1Taari, I aki tangiringkami bwa kam na aki atai aroni bwaai n tituaraoi ake mai iroun te Taamnei are e Raoiroi. 2Kam ataingkami bwa ngke beekan ngkami ngkoa, ao kam kairaki nakoni bouananti aika a aki konaa n taetae. 3Ma ngaia ae I kaotia nakoimi, bwa bon akea ae kairaki iroun Taamnein te Atua, ae e kaangai, Ke e reke kain Iesu. Ao akea ae e konaa ni kaangai, Te Uea Iesu; ma ti ngkana e kairaki iroun te Taamnei are e Raoiroi. 4Ao a bati aekani bwaai n tituaraoi, ma ti temanna te Taamnei are e anga; 5ao a bati aron nakoa, ma ti temanna te Uea ae e mwakuri te aba ibukina. 6Ao a bati aaro ni mwakuri, ma ti temanna te Atua, ae ma mwakuri i nanoia aomata ni kabaneia ao E buokiia ni bwaai ni kabane aika a karaoi. 7Ao a anganaki aomata nako te bae E karaoia te Taamnei bwa e na nooraki bwa e boongana. 8Bwa e anganaki temanna ana mwakuri iroun te Taamnei bwa te tia taekina te rabakau, ao temanna bwa te tia taekina te atatai, iroun naba te Taamnei aei. 9Ao e anganaki temanna te onimaki, iroun te Taamnei naba aei; ao temanna bwaai n tituaraoi ibukini katokan aoraki, iroun te Taamnei naba aei; 10ao e anganaki temanna karaoani mwakuri aika a kamiimii, ao temanna te taetae ni buraabeti; ao temanna te konaa ni kinai kakaokoro i marenaia tamnei; ao temanna te konaa n taetae n taetae aika a aki ataaki nanoia, ao temanna te konaa ni kabwarabwarai nanoia. 11Bon te Taamnei naba aei ae ti temanna ae e karaoi baikai ni kabane, n tibwatibwai nakoia aomata n tatabemaniia nako n ai aron nanona. 12Kristo ai aron te rabwata ae ti teuana, ae a bati bwaina; ma e boni ngae ni bati bwaina, ma bon te rabwata ae ti teuana. 13Bwa ti bane ni bwaabetitooaki nako nanon te rabwata ae ti teuana iroun te Taamnei ae ti temanna, ngaira aika I-Iutaia ma I-Erene, ma tooro ma inaomata; ao a bane n anganaki nanora te Taamnei ae ti temanna. 14Bwa tiaki ti teuana bwain te rabwata, ma a bati bwaina. 15Ngkana tao e kaangai te wae, Ngkai tiaki te bai ngai, ao tiaki bwain te rabwata ngai; ao tiaki nanona bwa e a riki naba iai bwa tiaki bwain te rabwata. 16Ao ngkana tao e kaangai te taninga, Ngkai tiaki te mata ngai, ao tiaki bain te rabwata ngai; ao tiaki nanona bwa e a riki naba iai bwa tiaki bwain te rabwata. 17Ngkana arona bwa te mata te rabwata ni kabanea, ao e ngaa te ongo? Ao ngkana te taninga te rabwata ni kabanea, ao e ngaa te aroboi? 18Ma E a tia te Atua ni kabane bwain te rabwata n tatabeua nako ni kaaki n te rabwata, n ai aron nanona. 19Ao ngkana arona bwa a bane bwain te rabwata n riki bwa bwaina ae ti teuana, ao e ngaa te rabwata? 20Ma n arona ae ngkai: a bati bwaina, ma te rabwata bon ti teuana. 21Ao e aki konaa ni kaangai te mata nakon te bai, I aki kainnanoiko; ke te atuu nakon te wae ni kaangai, I aki kainnanoingkami. 22Ma moan te kai te nano ngkana akea bwain te rabwata aika a atongaki bwa a mamaara riki; 23ao ti kabatiai riki karineani bwain te rabwata aika ti taku bwa a mangori, ao a mwaiti riki aron tararuaani bwain rabwatara aika a aki tau n te nooraki; 24arora aikai, a aki kainnanoaki ibukini bwain te rabwata aika a tau aroia n te nooraki. Ma te Atua E a tia ni karaoa te rabwata n te aro are e na iai riki karineani bwaina are akea karineana, 25bwa e kaawa n riki te bwenaua n te rabwata, ma a na i aakoakoi bwain nako te rabwata n te aro ae ti te arona nakoia n tatabeua nako. 26Ngkana e maraki bwain te rabwata teuana, ao a bane naba ni maraki bwain nako te rabwata ma ngaia; ao ngkana e karineaki bwain te rabwata teuana, ao a bane bwain nako te rabwata ni kimwaareirei ma ngaia. 27Rabwatani Kristo ngkami, ao bwain rabwatana ngkami n tatabemaningkami. 28Ao E a tia te Atua ni kateia temwaangina i nanon te ekaretia: taan tuatua moa; te kauoua, buraabeti; te katenua, taan reirei; ao i mwiia, taani karaoi mwakuri aika a kamiimii; ao i mwiia, te koraki aika anganaki te bwai n tituaraoi ibukini katokan aoraki; ma taani buobuoki, ma taani kairiri, ma taan taetae n taetae aika a aki ataaki nanoia. 29Taan tuatua aomata ni kabaneia? Buraabeti aomata ni kabaneia? Taan reirei aomata ni kabaneia? Taani karaoi mwakuri aika a kamiimii aomata ni kabaneia? 30Iai irouia aomata nako bwaai n tituaraoi ibukini katokan aoraki? A bane aomata nako n taetae n taetae nako aika a aki ataaki nanoia, ao a konaa ni kabwarai nanoia? 31Ma kam na tangiri riki bwaai n tituaraoi aika moani kakannato.


Copyright
Learn More

will be added

X\