1 KORINTO 11

1Kakairi irou, n arou ngkai I kakairi iroun Iesu. 2I kamoamoa-ingkami, ngkai kam ururingi baike I karaoi ao I reireiningkami iai, ao ngkai kam iri nanon taeka n reirei ake I a tia n anganingkami. 3Ma I tangiringkami bwa kam na ataia bwa atuun te mwaane boni Kristo, ao atuun te aine bon te mwaane, ao atuuni Kristo bon te Atua. 4Te mwaane ae e tataro ke ae e taetae ni buraabeti, n rabuna atuna, ao e kamatauningaa atuna. 5Ao te aine ae e tataro ke ae e taetae ni buraabeti, n aki rabuna atuna, ao e kamatauningaa atuna; bon akea okorona ma te aine are e a tia ni korobuatauaki. 6Bwa ngkana e aki rabunaki atuun te aine, ao ke e koreaki irana; ma ngkana te bwai ni kamaamaa nakon te aine korean irana ma korobuatauana, ao ke e rabunaki atuna. 7Bwa e bon aki riai n rabunaki atuun te mwaane, ngkai katootoongan ao mimitongin te Atua; ma te aine boni mimitongin te mwaane. 8Bwa e aki riki te mwaane mai iroun te aine, ma e riki te aine mai iroun te mwaane; 9ao e aki karikaki te mwaane ibukin te aine, ma e karikaki te aine ibukin te mwaane. 10I bukin aei, ao i bukiia naba anera, ao e riai iroun te aine bwa e na meemena kanikinaaean tauan arona i aon atuna. 11E boni ngae n anne, ma n te maiu n i raorao i nanon te Uea, ao e bon riai iroun te mwaane bwa e na iai te aine i rarikina, ao iroun te aine bwa e na iai te mwaane i rarikina. 12Bwa ngkae e riki te aine mai iroun te mwaane, ao ai aron naba te mwaane: e riki mai iroun te aine, ma n te aro ni bungiaki; ao a bane bwaai n riki mai iroun te Atua. 13Kam na karekei ami baaire i bon iroumi: e tau te aine n tataro nakon te Atua, n aki rabunaki atuna? 14A aki reireiningkami aroni bwaai aika a karikaki, bwa e aki toronaomata te mwaane ngkana e anaanau iranatuna? 15ma ngkana e anaanau iranatuun te aine, ao boni bwaini kamoamoaakina; bwa e anganaki iranatuna bwa bwain rabunan atuna. 16Ma ngkana iai ane e kani kauntaekaa taekan te baei, ao akea riki ae I konaa n taekinna, bwa ti aei: bwa akea riki te katei teuana ae ti ataia ke a ataia ana ekaretia nako te Atua. 17Ma n au taeka aikai, ao bon akea iai kamoamoaakimi irou, ibukina bwa aromi ni bobootaki e a kariki riki baika a bubuaka nakoimi nakoni baika a raraoi. 18Bwa aio moa, ngkana kam bootaki n ekaretia. ao I ongo bwa e bwenaua ami bootaki nakoni koraki n i-kaakaiwi aika a kakaokoro; ao I kakoauaa te rongorongo anne teutana. 19Bwa a bon riai n iai taiani bwenaua n ami bootaki, bwa a aonga ni kinaaki iai te koraki aika bon taan onimaki ni koaua i buakomi. 20Ma ngaia aei, ngkana kam bootaki, ao bon tiaki ana Toa te Uea are kam kanna. 21Bwa ngkana kam amwarake, ao e waaki n amwarake i bon irouna te aomata n aki tataninga; ao e baki temanna, ao e manging temanna. 22Bwa akea ami auti aika kam konaa n amwarake ma ni mooi iai? Ke kam kaakeaa boonganan ana ekaretia te Atua, ma ni kamaamaaiia te koraki akana akea aia bwai? Tera ae N na atongnga nakoimi? N na kamoamoaingkami? I bon aki kamoamoaingkami n anne. 23Bwa I karekea mai iroun te Uea te baere I a tia naba n anganingkami: bwa E anaa te berena te Uea are Iesu n te bong are E kamwaneaki iai; 24ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi, ao E urua, ao E kaangai, Rabwatau aei i bukimi. Kam na karaoa aei bwa kanuringau. 25Ngke a a tia n amwarake, ao E anaa te mwangko n aron naba are E karaoia nakon te berena, ao E kaangai, Te mwangko aei, te booraraoi ae e boou i nanon raraau. Kam na karaoa aei, n taai ake kam mooi iai, bwa kanuringau. 26Bwa n taai ake kam kana iai te berena aei, ma ni mooi n te mwangko aei, ao kam kaotiota iai maten te Uea, ni karokoa ae E roko. 27Ma ngaia aei, bwa ane e kana te berena, ke e mooi n ana mwangko te Uea n te aro ae e aki riai, ao e bure iai nakon rabwatan te Uea ma raraana. 28Ke e tirotiroa moa nanona te aomata, ao i mwiina e na kana te berena, ma ni mooi n te mwangko. 29Bwa ane e amwarake ma ni mooi n aki ataia bwa tera rabwatan te Uea, ao e na karekea motikan taekana ae e na kabuaakakaaki iai. 30Ao anne bukin ae a bati iai i buakomi aika a mamaara ma aika a aki konabwai, ao a a tia ni mate tabemwaang. 31Ma ngkana ti neneri raoi aroarora, ao akea baairean taekara. 32Ma ngkana a baaireaki taekara iroun te Uea, ao E bon reireiniira iai, bwa ti aonga n aki uaia ni kabuaakakaaki ma te aonnaba ae e eekaanako nanon te Atua. 33Mangaia aei, taari, ngkana kam bootaki ni karaoa ana Toa te Uea, ao kam na tataningaia raomi. 34Ngkana iai a baki i buakomi, ao a riai n amwarake n aia auti, bwa kam aonga n aki motikaki taekami te Atua ngkana kam bootaki. Ao ibukin bwaai riki ake tabeua, I a bon kaeti ngkana I roko ikanne.


Copyright
Learn More

will be added

X\