1 KORINTO 10

1I tangiringkami, taari, bwa kam na aki mwaninga bwa a bane ara bakatibu ni mena i aan te nang, ao a bane n ri nuukan tari; 2ao kangaa a bane ni bwaabetitooaki nako nanoni Mote n te nang ao n tari, n aroia ni kairaki irouna. 3A bane ni kana te amwarake ae ti te arona, are E anganiia te Atua ni mwaakana, 4ao a bane naba n nima te mooi ae ti te arona, are E anganiia te Atua ni mwaakana. Bwa a mooi man te bwa are e iririia, are te bwa are mai iroun te Atua; ao te bwa arei boni Kristo. 5Ma a mwaiti i buakoia ake E aki kukurei te Atua irouia—ma ngaia are a mate ni bakarae i nanon te rereua. 6Ao baikai a riki bwa bwaai n reirei nako ira, bwa ti na aki rii iai, n ai aroia. 7Kam na tai riki bwa taan taromauri bouananti n ai aroia temwaangina i buakoia; n ai aon are e koreaki ni kaangai: A tekateka aomata bwa a na amwarake ma ni mooi, ao a tei rake bwa a na bwaatere. 8Ao ti na tai wene ni bure, n ai aroia temwaangina i buakoia ngke a wene ni bure, ao a mate uarebu ma teningaa 9Ao ti na tai kataa te Uea, n ai aroia temwaangina i buakoia ngke a kataia, ao a tiringaki irouia naeta. 10Ao kam na tai ngurengure, n ai aroia temwaangina i buakoia ngke a ngurengure, ao a tiringaki iroun te tia tiritiri . 11A bane n roko baikekei irouia bwa bwaai n reirei i bukira, ao a riki ibukin reireiara, ngaira aika ti maiu n te tai ae a kaan ma te toki. 12Ma ngaia aei, bwa ane e taku n ana iango bwa e tei matoa, ao e na tarataraia bwa e kaawa ni bwaka. 13Te kataaki ae e a tia n roko iroumi boni ngaia naba are e roko irouia aomata nako. Ma E kakaonimaki te Atua, ao E na bon aki kariaingkami bwa kam na kataaki i aon ami kona; ma n te tai are kam kataaki iai, ao E na karekea naba te anga are kam na buutaki nako maiai, bwa kam aonga ni konaa n taon nanomi. 14Ma ngaia aei, ngkami aika kam tangiraki irou, kam na bon aki taromauriia te bouananti. 15I taetae nakoimi ngkai kaanga ai aroia aomata aika a wanawana ngkami; kam na kareke ami baaire n au taeka. 16Ngke ti mooi man te mwangko are ti tataro ibukina bwa e na kakabwaia te Atua, tiaki anne te buokanibwai n raraani Kristo? Ao ngke ti kana te berena are ti urua, tiaki anne te buokanibwai n rabwatani Kristo? 17Ngkai ti teuana te berena, ao ngaira aika ti bati, bon te rabwata ae ti teuana: bwa ti bane ni buokanibwai n te berena ae ti teuana. 18Kam na tarai aroia te bootanaomata ae Iteraera: tiaki bwa a buokanibwai n te taromauri n anga-karea aia koraki ake a kang amwarake ake karea? 19Tera ae I nanonna ngkanne n au taeka? I nanona iai kakaawaki ni karean te bouananti, ke kakaawaki n te bouananti? 20I aki, ma ae I nanonna: bwa baike a anga beekan bwa aia karea a anga nakoia taimonio, ma tiaki nakon te Atua; ao I aki tangiringkami bwa kam na buokanibwai ma taimonio. 21Kam aki konaa ni mooi man ana mwangko te Uea ao man aia mwangko taimonio. Kam aki konaa n uaia n amwarake n ana taibora te Uea ma aia taibora naba taimonio. 22Ke ti tangira ae E na un te Uea? Ti korakora riki nako Ina? 23A atoatonga ae e kaangai temwaangina i buakomi: Ti uki ni karaoi bwaai nako. Tao e koaua, ma a aki bane bwaai ni manena ao a aki bane naba ni kateimatoaa te aba. 24Ke e na aki iangoia te aomata i bon irouna n te baere e na karaoia, ma e na iangoia temwaangina. 25Kam na kang amwarake nako akana kabooaki man te tabo ni kaboo iriko-maiu n aki neneri taekaia ibukini mataniwiin nanomi. 26Bwa e kaangai te Baibara: Bon ana bwai te Uea aaba nako ma kanoaia. 27Ngkana e kaoingkami temanna i buakoia ake a aki onimaki nakon ana amwarake, ao ngkana kam kan nako, ao kam na kang amwarake nako ake a kaaki i matami, n aki neneri taekaia, ibukini mataniwiin nanomi. 28Ma ngkana e kaangai temanna nakoimi, Aio are e tiringaki bwa te karea; ao kam na tai kanna ibukin teuare e kaotia, ao ibukin naba mataniwiin te nano. 29Ae I taekinna, tiaki mataniwiin nanom, ma mataniwiin nanon teuarei. Bwa bukin tera ngkae e na baaireaki aron inaomatau ni mataniwiin nanon temanna? 30Ngkana I katituaraoa te Atua ibukini kanau are I kanna, ao bukin tera bwa N na taeka buaka n te amwarake are I katituaraoi iai ibukina? 31Ma ngaia aei, bwa ngkana kam amwarake ke kam mooi, ke kam karaoa riki te bwai teuana, ao kam na karaoi ni kabane ibukin neboakin te Atua. 32Tai karaoa te bae e na riki bwa te kaangaanga nakoia I-Iutaia, ke I-Erene, ke ana ekaretia te Atua; 33n ai arou naba ngkai I kakukureiia aomata ni kabaneia ni bwaai ni kabane aika I karaoi, n aki ukoukora ae iai manenana nakoiu; ma I ukoukora ae iai manenana nakoia aomata aika a bati, bwa a aonga ni kamaiuaki.

will be added

X\