1 KORINTO 1

1Mai irouni Bwauro, ae I weteaki iroun te Atua bwa ana tia tuatua Iesu Kristo, ao mai iroun naba Totene ae e raora n onimaki, 2nakon ana ekaretia te Atua are i Korinto, ake aomata ni kabaneia ake a kaitiakaki i nanoni Kristo Iesu, ake a rineaki bwa ana aomata te Atua, ma aomata ni kabaneia n taabo nako ake a taromauriia ara Uea are Iesu Kristo, are aia Uea ma ngaira; 3ami bwai te aakoaki, ma te raoi mai iroun te Atua are Tamara, ao mai iroun te Uea are Iesu Kristo. 4I aki toki ni kaaitaua Atuau i bukimi, ibukin ana aakoi are kam a tia n anganaki ni maiumi n reitaki ma Kristo Iesu: 5bwa kam a tia n rangi ni buokaki irouna n te aro n taetae ma te ataibwai ni kabanea; 6n ai aron naba are e a tia n unikaki raoi taekan Iesu i buakomi. 7Ma ngaia are akea te bwai n tituaraoi teuana ae akea iroumi, ngkai kam tiku ni kaantaninga kaotan ara Uea are Iesu Kristo. 8Boni Ngaia are e na kateimatoaingkami naba ni karokoa te toki, bwa kam aonga n aki kabuaakakaaki n ana bong ara Uea are Iesu Kristo. 9E bon riai n onimakinaki te Atua, are Ngaia ae E weteingkami bwa kam na i raorao ma Natina are Iesu Kristo are ara Uea. 10I bubutingkami, taari, n aran ara Uea are Iesu Kristo, bwa kam na kabooraoi nanomi. A na akea te i kaakaiwi i marenami, ma kam na reitaki n te nano ae ti te arona, ao n te kaantaninga ae ti te arona. 11Bwa I kaongoaki taekami, tariu, irouia ana aomata Koroe, bwa iai taiani kauntaeka i buakomi. 12Ae I nanonna n au taeka aei bon aei: bwa kam kaangai n tatabemaningkami nako, Raoni Bwauro ngai; ke, Raon Aboro ngai; ke, Raoni Keebwa ngai; ke, Raoni Kristo ngai. 13E tibwauaaki Kristo? E kamateaki n te kaibangaki Bwauro i bukimi? Kam bwaabetitooaki nako nanon arani Bwauro? 14I kaaitaua te Atua ngkai akea ae I bwabetitoia i buakomi bwa ti Karitebo ma Kaio; 15I karaoa aei bwa e kaawa n taku temanna bwa kam bwaabetitooaki nako nanon arau. 16I bwabetitoia naba kaain ana auti Tetebana; ao I a aki uringnga bwa iai riki ae I bwabetitoia ke akea. 17Bwa 330,1 I-KORINTO 1 e aki kanakoai Kristo bwa N na bwabwaabetiito, ma E kanakoai bwa N na tataekina te euangkerio—tiaki n te aro n rabakau n taetaenikawai, bwa e kaawa n riki ana kaibangaki Kristo bwa te bwai ae akea manenana. 18Bwa te nanobaba taekan te kaibangaki irouia akana nangi mate, ma boni mwaakan te Atua iroura ngaira aika ti kamaiuaki. 19Bwa e koreaki ae e kaangai: N na kamauna rabakauia akana rabakau, ao N na kaaki wanawanaia akana wanawana. 20E ngaa ane e rabakau? E ngaa te bwakuaku n taekan te Tua? E ngaa te tia rabakau ni kauntaeka i aon te aonnaba aei? Tiaki E a tia te Atua ni karaoa te nanobaba bwa rabakaun aonnaba? 21Bwa te Atua, n rabakauna, ao E a tia ni karaoa ae a na aki konaa n ataia aomata n oin rabakauia. Ma e ngae n aei, ao E a bon tia ni baaireia bwa E na kamaiuiia aika a onimaki n te rongorongo n nanobaba ae ti tataekinna. 22Bwa a tangiri kanikina aika a kamiimii I-Iutaia bwa a na noori, ao I-Erene a ukoukora te rabakau; 23ao ngaira ti tataekina Kristo are e kamateaki n te kaibangaki, ae te bwai ni kabwakabwaka nakoia I-Iutaia, ao te nanobaba nakoia aika tiaki I-Iutaia; 24ma, nakoia aika a rineaki iroun te Atua, aika I-Iutaia ma I-Erene, boni mwaakan te Atua ao rabakauna naba. 25Bwa e rabakau riki nanobaban te Atua nakon rabakauia aomata; ao e korakora riki mamaaran te Atua nakoni korakoraia aomata. 26Taari, kam na uringi aromi ngke kam moani weteaki iroun te Atua; bwa kam aki iangoaki irouia aomata n te aonnaba aei bwa a bati ami koraki aika a rabakau. Ti temwaangina i buakomi aika iai nakoaia aika kakannato, ao temwaangina naba aika a nako man utu aika iai karineaia ni katein te aba. 27Ma te Atua E rinei baika a atongaki n te aonnaba aei bwa a baba, bwa E na kamamaaia aomata aika a rabakau; ao E rinei bwain aon te aba aika a mamaara bwa E na kamamaai baika a korakora. 28E rinei bwain aon te aba te Atua aika a atongaki bwa a mangori ma n akea boonganaia, ma baika tiaki oi ni bwai, bwa E na kamaunai baika a atongaki bwa oi ni bwai. 29Nanona ngkanne bwa akea te aomata ae e konaa ni kamoamoa i matan te Atua. 30Ma E a tia te Atua n reitiingkami ma Kristo Iesu, ao E a tia naba ni karika Iesu bwa rabakaura. A reke reitaki ma te Atua irouna; ti a riki bwa ana aomata te Atua ngaira, ao ti a kainaomataaki irouna; 31n ai aron are e koreaki ni kaangai: Ane e kamoamoa, ao ke e kamoamoa iroun te Uea.

will be added

X\