Ǎkè 17

1Deěà nì u nana kɛn le ï moo Afepolesì klee Apolonìa ǔ nyniaě dě fòɛǒ moo Tɛslonikà kɛn klě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ nea lě. 2È Pɔ̀ɔ̌ muaě koǔǒ bo wòje ke ɔ ni pnɔɔ le, Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ wěe tan nì ɔ tùtuua mɔ̀ ɔ klee ù chɛtlǐia. Ɔ nia Nyesoaa win 3ɔ̌ sèsɛɛa ɛ kɛn le plě ɔ̌ pea ɛ pepě mǒ ke ɛ nuaǒo le wɛɛn'a Tentǎn Jǔ Bɔ jěaa sònwɛ plě Bɔ dǔaa jemǒ Bɔ sɔna lěe kǒla mǒ, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Jùsuà kɔn tè Ě dǔa amoo tmɔɔ̌a mǒ Nɔ̀ moo Tentǎn Jǔ Ɔ̈ a pɛ̀n pnɔɔ snǔ mɔ̀le!” 4È Jùwɛ nyoo tìe bitǐa bo ǔ bea Pɔ̀ɔ̌ klee Salě kɛn, dɛɛ doǒ nɛ̀ nyopò fòfoa nua ü kɔnaǒo Nyesoa bo tùtuɛ ü mooa Kwlǐki nyo klee pònpan nyno tùu. 5Kɛɛ Jùwɛ nyoo nyefòapo nia chea ǔ poaǒ kpnii jǐlenymi nyopò wùɛ tàa do ü sàla lěe pɛlě plooa mǒ ǔ tùngmaea jale jejǎea klě diěǒ wlòmo ǔ kèen'aě Jesɔ̀n'ɔ tà ǔ pɛ̀na Pɔ̀ɔ̌ klee Salě le u mǐa u kme u mǐaě u Jùwɛ nyoo tè tùla mǒ kpa. 6Kɛɛ tà u sea uu jě, u chlìa Jesɔ̀n klee Tentǎn Jǔu wǎn tùu le ǔ kpalaě u diěe nyefòapo mɔ̀ ǔ pnɛ̌a dɛ jleě le u je, “Nyopò taeà u dǔaě kmɔ̌ wùɛà jale jejǎea slè popoɛ mǒ seea. È klě tǐà wlòmo kělɔ äa tàɔ kě u diɔ ke! 7È tà u diěe, nyuà moo Jesɔ̀n nɔ̀ pae u koǔ bo ǔ wewlɛ̌ɛ Wlǔmɔ nyoo klɔ̀baa teteǎ wan le ǔ tmɛɛ̌ ämo ɛ̈ moo ɛ kɔn Klɔ̀ba tɔ̀ɔ Ɔ̈ moo Jùsu!” 8Tà diblɛ̌ klee diě kwɛɛn'ɛ nyefòapo wɔ̌naa tèǒ, è nùǒ bea jlo měne. 9Ɛ nua nɛ ǔ sàla Jes%čn klee ɔɔ bǐì tùuǒ wlě mǒ ǔ tɛa u bo ǔ mua. 10Tǐi do tǐ jleě tà tǒn wɔ̀laa, è Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ u dǔa Pɔ̀ɔ̌ klee Salě mǒ ǔ dboa lu klě dě fòɛǒ mooa Bowlià kɛn. Tà u nynia lěe, ù muaě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo. 11Jùwɛ nyoǒ u jɛɛa lěe uu wlè knana je chɔɔ ɛ̌ sìn'aǒ nyopòǒ nea lěe Tɛslonikà mǒ. U jlɛ̌a lɛ chɔɔ keǒ bu wɔ̌na tuposàǒ ɛ̈ kwɛɛaǒ Jùsu jleě mǒ bo, ii tè chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ u nea bo ǔ chěn'a Nyesoaa win u mǐa ɛ ji tèǒ Pɔ̀ɔ̌ klee Salě boɛaa bǐ mooa kàan tè. 12Uu dɛ fòfoa poa tuposàǒ ɛɛ tè kàan tè. Dɛɛ doǒ nɛ̀ Kwlǐki nyno klee jbɛjlu fòfoa ü mooa pònpan nyo u nua ke. 13Kɛɛ tà Jùwɛ nyoo nyefòapoǒ nea lěe Tɛslonikà u wɔ̌na nii ɛ̈ moo Pɔ̀ɔ̌ boɛ Nyesoaa win klě Bowlià, è u muaě keǒ bu mǐa Pɔ̀ɔ̌ klee Salě wlò le popa ǔ nyenynɛ̌ɛa nyopò keǒ uu tè mɔ̀. 14Ii tè tǐi doo tǐ jleě Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe ǔ dboa Pɔ̀ɔ̌ klě jbǒ wien, è Salě klee Timɛtě nù siaě klě Bowlià. 15Jbɛjluu tìe kpala Pɔ̀ɔ̌ snǔ mǒ, u kpala ɔ kpa ǔ nyniiaě ɔ diěǒ mooa Atɛ̀n kɛn plě ǔ tbaea je ǔ mua Bowlià. È u jala win de ï sɔna lěe Pɔ̀ɔ̌ mɔ̀ mǒ keǒ Timɛtě klee Salě mɔ̀ keǒ buǔ wlɛ̀a lě u mǐaě di klě ɔ mɔ̀. 16Tà Pɔ̀ɔ̌ kea luu fe klě dě fòɛǒ mooa Atɛ̀n wlòmo, ɔ jěa ke diěǒ ɛ nuaa nǔkpuǐ fòfoa jele jijiɛ̌, ɛ nua ɔɔ wlò ɛ̌ jǐa feanfeǒ jele. 17Ii tè ɔ klee Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌à kɔnaǒo Nyesoa bo tùtuɛ ǔ chɛtlǐia klě uu Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo. Nyopòǒ nea lěe noǎ plooa mǒ u klee Pɔ̀ɔ̌ chɛtlǐia ke keǒ dɛɛ doǒ kɛn chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀. 18È chenchěn tàkpɛ̌ɛ sɔ̌n'ǒ u dɛɛ Ɛpekilɔ̀ klee Setokìa, uu de ji nyo fòe nù klee Pɔ̀ɔ̌ chɛtlǐia ke. Kě uu tìe tùu dɛ̌a u je, “Mi wun wan ne nyuà ɔ̈ see dɛ ji ɔ boɛɛ̌ kɛ ämo je?” Pɔ̀ɔ̌ boɛɛa kɛn Jùsuu tè klee je měne duduɛ̌ tè, è kě uu tìe tùu dɛ̌a u je, “Bò jě ɛ è je dɔ̌ nyesoe tìi nì kɔn tè ɔ boɛɛ kɛn.” 19Ii tè u dǔa ɔ mǒ ǔ kpalaě ɔ togbeeǒ u dɛɛ Masè dlǒ tà Kwlǐki nyo wɛ̀ɛě de ǔ tùii tè, è kě u dɛ̌a ɔ je u je, “Ä jlɛ̌ bä jbo ɛmo teea jajloà le ɛ̈ jà lěe ɛ̈ kɔn tè bòɛɛ lee kɛn. 20Noǎ tìi äa nɔkǔ sěɛlǎa wɛ̌n nìà bòɛ, nɛ̀ kɔn tè ä jlɛ̌ bä ji ɛ dɛ imoǒ i sɛ̀n'ɛ nynɛ̌.” 21Atɛ̀n nyo wùɛ klee dakpěǒ neaě uu diěǒ wlòmo u sàlaě uu tǐ wùɛ ǔ boɛa noǎ jajlee tè plě ǔ pepeea nɔkǔ je ble. 22Ii tè Pɔ̀ɔ̌ nynana bo klě Kwlǐki nyoo tè tù nyoǒ slè, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Atɛ̀n nyo ane, Ě jě lɛ ɛ̈ moo a poě aa chɛ̀ nyesoee konkwa nunuɛ bobo chɔɔ. 23Ě kea le nɛ Ě jěa tùnwɛǒ kɔn kɛn a sɛ̀ɛǒo aa nyesoee wɛ̀. Ě jěa chɔ̀no tògbee ke ï kɔn jleě mǒ a chlěǒo dɛà ɛ̈ moo, ‘Keǒ Se Ji Po Nyesoa Mɔ̀.’ Nyesoaǒ Ɔ̈ kɔn wɛ̀ a sɛ̀ɛ Ɔ̈ a see ji Nɔ̀ kɔn tèà Ě dǔa boɔboɔ mǒ klě a mɔ̀. 24Nyesoaà nuu kmɔ̌à klee noǎ wùɛ ï neɔ ɛɛ mɔ̀ Nɔ̀ kɔn jɔ klee blǒ win kwa, Ɔɔ̌ neě kǎ fòɛà tùonyopo poo bobo. 25Plě Ɔ se dɛ wùɛ sòa ɛ̈ tùonyopo nuu keǒ bu nuu ɛ Ɔ̀ɔ konkwa. Kɛɛ Nɔ̀ nye nyu wùɛ dɛ wùɛ, jà äa kmɔ̌ ne fònfno. 26Klě tùonyugbee do mǒ klě Ɔ sàě tùonyopoo doědoe wùɛ Ɔ̌ nu nu ǔ wlɛ kmɔ̌à kɛn bo Ɔ̌ po tǐ wùɛ bu nee kmɔ̌ tu mǒ plě ke uu blǒo tnòa nuu ble neneɛ. 27Nyesoa nu ɛmo dɛǒ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ Ɔ le pɔ̀n, ɛɛ̌ wlɛ̀ǒ uǔ jě Lɔ. È sɛjesɛ Ɔ se äa nyu wùɛ mɔ̀ tmɔɔ no 28wòje ke aa dǎtè chlě nyoo tìe nu ɛɛ chlechlɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Ä ne kmɔ̌ ä nɛ le klě Ɔ mǒ.’ È uu tìe je, ‘Ämoà ämo moo Ɔɔ jlǔ.’ 29Ke ɛ toon jleě mǒ bo ä moo Nyesoaa jlǔ, äa dlǒ le sìɛnsiɛn bɛɛ̌ jě ɛ ɛ̈ moo Ɔ wǒ je tùonyugbee wlawlǎ dɛ ɔ nunuu klò klee sěbla klee seɛ̌. 30Klě tǐǒ sìin wlòmo ɛmo se dɛ ji kmɔ̌ taeǒ Nyesoa blɛa ɛ jleě le, kɛɛ klě tǐà ä neěe wlòmo Ɔ sòɛ nyopò wùɛ ü nee tà wùɛ bu bitǐ uu wlè bo. 31Ɔ tba chnɛ̀ jlǒ waě ɛ̈ kɔn mǒ Nyuà moo Jùsu Ɔ tbaa Ɔ miǎ kmɔ̌à ɛɛ blilǐ tùba klě mǒ slɛɛ̌ tǔn wlòmo keǒ Ɔ pènmo. È Ɔ tee ɛ ɛ̈ moo ɛmo dɛǒ ɛ miǎ tùɔn kpaba, nì kɔn tè Ɔ dǔa Jùsu jemǒ Ɔ sàlaě Ɔ kǒla mǒ.” 32Tà u wɔ̌naa dɛǒ Pɔ̀ɔ̌ boɛaa ɛ̈ kwɛɛaǒo je měne duduɛ̌ tè jleě mǒ bo, ùu tìe pea ɔ le mɛ, kɛɛ kě tìe dɛ̌a u je, “Ä miě tǐ tìi sàba mì ä tmɔɔ̌ no de keǒ dɛà ɛɛ tè kɛn chɔɔ.” 33Ii tè Pɔ̀ɔ̌ sɔnaě snǎ tùla mǒ. 34Nyopòo tìe nana ɔ de ǔ poa ɔɔ win'ǒ ii tè kàan tè, jà Daenisèɔ ɔ̈ mooa Kwlǐki nyoo tè tù nyu klee nynɔ tɔ̀ɔ ɔ̈ mooa Damawlesì klee nyopòo tìe tùu.

will be added

X\