Mathayo 1

1Hino ni adisi ya Jesu Masihi. Iye kala ni chivyazi cha Daudi, na chivyazi cha Brahimu. 2Brahimu wavyala Isaka, Isaka achivyala Jakobo, naye Jakobo achivyala Juda na nduguze. 3Juda achivyala Perezi na Zera, ambao nine yao kala ni Tamari. Perezi kala ni isengbwa wa Hezironi, naye Hezironi achivyala Rami. 4Rami achivyala Aminadabu, Aminadabu achivyala Nashoni, naye Nashoni achivyala Salmoni. 5Salmoni na mchewe Rahabu avyala Boazi, naye Boazi na mchewe Ruthu avyala Obedi, naye Obedi achivyala Jese. 6Jese wakala isengbwa wa Mfalume Daudi. Daudi naye wavyala Selemani na mchetu ambaye kala ni mkpwaza Uria. 7Selemani wavyala Rehoboamu, Rehoboamu achivyala Abiya, naye Abiya achivyala Asa. 8Asa wavyala Jehoshafati, Jehoshafati achivyala Joramu, naye Joramu achivyala Uzia. 9Uzia wakala isengbwa wa Jothamu, Jothamu achivyala Ahazi, naye Ahazi achivyala Hezekia. 10Hezekia wakala isengbwa wa Manase, Manase achivyala Amoni, naye Amoni achivyala Josia. 11Josia wavyala Jekonia na nduguze. Hinyu ndio wakati Ayahudi ariphohalwa achiphirikpwa tsi ya Babeli. 12Bada ya Ayahudi kuhalwa kuphirikpwa Babeli, Jekonia wavyala Shealtieli, naye Shealtieli kala ni isengbwa wa Zerubabeli. 13Zerubabeli wavyala Abiudi, Abiudi achivyala Eliakimu, naye Eliakimu achivyala Azori. 14Azori wavyala Zadoki, Zadoki wakala isengbwa wa Akimu, naye Akimu achivyala Eliudi. 15Eliudi wavyala Eliazari, Eliazari achivyala Mathani, naye Mathani achikala isengbwa wa Jakobo. 16Jakobo wakala isengbwa wa Yusufu, mlumengbwa wa Maryamu. Naye Maryamu wakala ninengbwa wa Jesu, aihwaye Masihi. 17Kpwa hivyo vivyazi vyosi kula Brahimu hadi Daudi ni vivyazi kumi na vine. Kula Daudi hadi Ayahudi kuhalwa kuphiya Babeli ni vivyazi kumi na vine. Bada ya Ayahudi kuhalwa kuphirikpwa Babeli hadi wakati wa kuvyalwa Masihi ni vivyazi kumi na vine. 18Kuvyalwa kpwa Jesu Masihi kpwakala hivi. Maryamu nine wa Jesu ariphokala wende wa Yusufu, kabla taadzangbwe kala phamwenga, waphaha mimba kpwa uwezo wa Roho wa Mlungu. 19Yusufu ariphomanya kukala wendewe ana mimba, wapanga kumricha chisiri-siri kpwa mana kala ni mutu wa haki, naye kayalonda kumuifya. 20Bada ya kuririkana dzambo hiro, malaika wa Mlungu wamuedzera ndosoni, achimuamba, "Yusufu, chivyazi cha Daudi, usiogophe kumhala Maryamu akale mcheo, mana ana mimba kpwa uwezo wa Roho wa Mlungu. 21Iye andadzivugula mwana wa chilume, naye undamuiha Jesu, kpwa kukala iye ndiye ndiyeokola atue kula dambini." 22Phahi gosi higa gahendeka ili neno rogombwa ni Mlungu kutsupira nabii ritimie, roamba: 23"Lolani, mwanamwali andaphaha mimba, andadzivugula mwana wa chilume, nao andamuiha Imanueli." Manage ni, "Mlungu a phamwenga naswi." 24Yusufu aripholamuka usingizini wahenda vira malaika wa Mlungu arivyolagiza. Wamhala Maryamu, 25lakini kayalala naye hadi ariphodzivugula. Wadzivugula mwana wa chilume, ndipho Yusufu achimhasa dzina ra Jesu.

will be added

X\