ZÃ 13

1A Tɔlʋ cuw zãa daarɩ tɩ n'a. A Yeezu na tɩ bãw kɛ a daar ʋl, ʋ na na yi a tẽ-daa ŋa zu lɛ cen a ʋ Sãà zie a, ta na a, ʋ na tɩ nɔ̃w a ʋ nɩbɛ na be a tẽ-daa zu a, ʋ nɔ̃w bɛ na tɩ ɓɩɩlɩ. 2A zaanʋɔra dɩb daar, a Gɛgɛra na tɩ ƴãw a Sɩmʋ̃ bi-dɛb Zuda Ɩsɩkarɩɔtɩ a tɩɛrʋ k'ʋʋ mɩl a Yeezu nyɔw tɩr a, 3ɛ a Yeezu mɩ̀ tɩ bãw kɛ a Sãà de nɩ bom za ƴãw a ʋ nuru pʋɔ a, k'ʋʋ yi n a Naaŋmɩn zie wa ɛ lɛb cere a Naaŋmɩn zie a, 4ʋ tɩ ìr ɩ a dɩb zie, yaa a ʋ kpar-kpɛ̃ɛ bin, ɛ de pɛn sɛ a ʋ sɩ̃ɛmɩ́. 5Al pùorí, ʋ de nɩ kʋ̃ɔ cir ƴãw ku-laa pʋɔ, ɛ nyɔw a ʋ po-tuurbɛ gbɛɛ pɛwfʋ, ɛ tɩ fɩɛlɛ nɩ a pɛn ʋ na sɛ a sɩ̃ɛmɩ́ a. 6Ʋ na wa ta a Sɩmʋ̃ Pɩɛr zie a, a Sɩmʋ̃ Pɩɛr yel ʋ na: «Sore e, fʋ̃ʋ na pɛw mãa gbɛɛ ɛ?» 7A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «A a ŋa ɩ̃ na ɩrɛ a, fʋ bɛ bãw a pɛr sɛr ɛ, a pùorí fʋ na bãw na.» 8A Pɩɛr lɛb yel ʋ: «Towtow, fʋ bɛ be na pɛw a ɩ̃ gbɛɛ ɩ!» A Yeezu yel ʋ: «Mãa bɛ wa pɛw a fʋ gbɛɛ a, fʋ kʋ̃ lãw nɩ mɛ̃ ɩ.» 9A Sɩmʋ̃ Pɩɛr yel ʋ: «Alɛ wa ŋmɛ̃ lɛ a, Sore e, ta pɛw a ɩ̃ gbɛɛ tɛwr ɛ, pɛw lãw nɩ a ɩ̃ nuru nɩ a ɩ̃ zu za!» 10A Yeezu yel kʋ̀ ʋ: «Nɩr na so kʋ̃ɔ yi a, gbɛɛ pɛwfʋ tɛwr a cɛ ʋ, ʋ vɩɛl ɩ ʋ za baarɩ. A nyɩɩm a, nyɩ vɩɛl a, ɛ cɛ nyɩ za bɛ n'a ɩ.» 11Ʋ tɩ bãw nɩ a ʋlɩ sob nɛ na na mɩl ʋ a, alɛ so ʋ tɩ yel: «Nyɩ za bɛ nɛ bɛ vɩɛl ɛ.» 12Ʋ na wa pɛw bɛ a gbɛɛ baar a, ʋ de nɩ a ʋ kpar-kpɛ̃ɛ su, lɛb zɩ̃ nɩ a dɩb zie, ɛ yel bɛ: «A a ŋa ɩ̃ na ɩ a nyɩ zie a, nyɩ bãw nɩ a pɛr bɩɩ? 13Mɛ̃ nyɩ taa bʋɔlɛ mɛ̃ Wul-wul-kara nɩ Sore: yel-mɩŋa n'a nyɩ mɩ́ yel: ɩ̃ ɩ ʋ nɩ sɩza. 14A na ɩ lɛ a, a mãa na ɩ a nyɩ Wul-wul-kara nɩ a nyɩ Sore, ɛ wa pɛw a nyɩ gbɛɛ a, a nyɩɩm mɩ̀, a fɛr nyɩ na kɛ́ nyɩ mɩ̀ pɛwr taa gbɛɛ. 15Ɩ̃ ɩ na wul nyɩ, kɛ́ nyɩ mɩ̀ tʋ̃ɔ ɩrɛ mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na ɩ a nyɩ zie a. 16Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: tõ-tõ-bie bɛ zuore a ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ ɩ, ɛ nɩr bɛ na tõ a, bɛ zuore a ʋlɩ sob nɛ na tõ ʋ a ɩ. 17Nyɩ na bãw a a ŋa a, zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ nyɩ nyɩmɛ wa tuur a. 18Nyɩ za ƴãw bɛ n'a ɩ̃ ƴɛrɛ ɩ; ɩ̃ bãw nɩ a bɛlɩ dem ɩ̃ na kaa ir a. Ɛ cɛ a fɛr a kɛ a Sɛb-sõw ƴɛr-bie a ŋa tu: ‹A sob nɛ na tɩ lãw nɩ mɛ̃ dɩrɛ a, lɩɛb ɩ a ɩ̃ dɔ̃-sob.› 19Ɩ̃ de nɩ niwn yere a yel ŋa kʋ̀rɛ nyɩ a ƴɛrɛ ŋa ɛ ʋ bɛ ta sɛr ɛ, kɛ a lɛn daar ʋ nãá wa ta a, nyɩɩm saw de k'ɩ̃ɩ ‹ɩ n a sob nɛ ɩ̃ na ɩ a.› 20Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, nɩr na sawr dier a sob nɛ ɩ̃ na tõ a, mãa tɔr za n'ʋ ʋ sawr dier, ɛ nɩr na dier mɛ̃ a, ʋ mɩ̀ saw na dier a sob nɛ na tõ m a.» 21A Yeezu na wa ƴɛr a a ŋa baar a, a ʋ tɩɛrʋ dam ʋ nɩ yaga za, ʋ ƴɛr a ʋ pʋɔ ƴɛrʋ a ŋa: «Yel-mɩŋa sɩza sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a nyɩ ƴẽn sob na mɩl mɛ̃ na nyɔw tɩr.» 22A po-tuurbɛ na bɛ tɩ bãw sob nɛ a Yeezu na yere a, bɛ tɩ jɩrɛ nɩ taa. 23A po-tuure ƴẽn sob, a ʋl a Yeezu na tɩ nɔnɛ a, tɩ zɩ̃ na kɔw a Yeezu. 24Sɩmʋ̃ Pɩɛr tɩ kabr a yel ʋ: «Sowri kaa a sob nɛ ʋ na yere a.» 25Lɛ n'a a po-tuure ʋl tɩ cɩɩlɩ cen a Yeezu nyãa ƴãw ɛ sowr ʋ: «Sore e, ãa n'ʋ?» 26A Yeezu tɩ sɔw na: «A sob nɛ ɩ̃ na na tõ a dipɛ̃ a laa pʋɔ ɛ ír kʋ̀ a, ʋlɛ n'ʋ.» Ʋ tɩ de nɩ a dipɛ̃ ʋ na tõ a laa pʋɔ a kʋ̀ a Sɩmʋ̃ bi-dɛb Zuda Ɩsɩkarɩɔtɩ. 27A pɛr nɛ pʋɔ a Yeezu na kʋ̀ ʋ a dipɛ̃ a n'a a Sɩtaana kpɛ a Zuda pʋɔ. A lɛ n'a a Yeezu tɩ yel ʋ: «A ton ʋl a na fɛr kɛ fʋ tõ a, tõ ʋ fɔ̃w.» 28A bɛlɩ dem za na tɩ be a be a, been kãw za bɛ tɩ bãw bʋ̃ʋ ƴãw n'a a Yeezu yel a lɛ a ɩ. 29A Zuda na n'ʋ tɩ tɛr a wɛr-wʋɔ a, bɛ mɩnɛ tɩ manɛ kɛ a Yeezu yel ʋ na k'ʋʋ da a bome al za na sɛw a cuw ƴãw a, bɩɩ k'ʋʋ kʋ̀ bom kãw a nan dem. 30A Zuda na tɩ de a dipɛ̃ 'wɔb a, ʋ tɩ ìr a yi daadaa lɛ: zie tɩ sɔb a. 31A Zuda na wa yi baar a, a Yeezu yel a: «Ƴɛrɛ ŋa a, a Nɩsaal Bie pãa nyɛ̃ nɩ yúor-vɩɛlʋ-danʋ, ɛ Naaŋmɩn nyɛ̃ yúor-vɩɛlʋ-danʋ a ʋ pʋɔ. 32[Ɛ a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ wa sãá a ʋ zie a], a Naaŋmɩn na kʋ̀ ʋ nɩ a ʋl mɩŋa yúor-vɩɛlʋ-danʋ, ɛ ʋ kʋ̃ yaa kɛ kʋ̀ ʋ ɛ. 33Ɩ̃ bibiir i, ɩ̃ cãa na be a nyɩ zie, ɛ cɛ blã lɛ tɛwr ƴãw n'a. Nyɩ na bɔ m a, ɛ cɛ mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na yel kʋ̀ a Zifʋ mɩnɛ a, ɩ̃ mɩ̀ yere na kʋ̀rɛ nyɩ a ƴɛrɛ ŋa: a be ɩ̃ na cere a, nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ wa ɩ. 34Ɩ̃ ƴãwnɛ nɩ nɔ-paala kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩ nɔnɛ taa. Mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na nɔ̃w nyɩ a, a nyɩɩm mɩ̀, nyɩ nɔnɛ taa. 35Ʋlɩ bom nɛ na na wul a nɩbɛ za kɛ nyɩ ɩ n a ɩ̃ po-tuurbɛ a, ʋlɛ n'ɩ a nɔ̃wfʋ nyɩ na na nɔ̃nɛ taa a.» 36Sɩmʋ̃ Pɩɛr tɩ sowr ʋ na: «Sore e, nyɩnɛ n'a fʋ cere?» A Yeezu tɩ sɔw na: «Fʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ tu m a ƴɛrɛ ŋa cen a be ɩ̃ na cere a ɩ. Ɛ cɛ a pùorí a, fʋ na tu mɛ̃ na.» 37A Pɩɛr tɩ sowr ʋ na: «Sore e, bʋ̃ʋ n'ʋ so ɩ̃ kʋ̃ tʋ̃ɔ tu fʋ a ƴɛrɛ ŋa? Ɩ̃ na de nɩ a ɩ̃ nyɔ-vʋʋrʋ tɩr a fʋ ƴãw!» 38A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Fʋ na de nɩ a fʋ nyɔ-vʋʋrʋ tɩr a ɩ̃ ƴãw yaa? Yel-mɩŋa sɩza sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ fʋ, nʋra kʋ̃ kõ sɛr ɛ, ɛ́ fʋ na ciiri gb'a ata kɛ fʋ bɛ bãw mɛ̃ ɩ.»

will be added

X\