Tit"o 3

1-Bh"o -a p"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dh"e 'z"u, -wo wo -g/c 'dho 's/eg/c 'dhi"o -m/e -nu -dh"e sia-; -wo 'wun ma -an -ta. -Wo 'we -a -bha k"o -wo k"e 'wun -s"e k"e -m/e 'ka! 2K"o =kun 'wo 'wun yaa =bl/e/e m/e gb/e -g/c! K"o =kun 'wo -k"e 'dhinaa k"e -m/e 'ka! -An =zu"o' -y"o k"e -s"e m/e 'pl/e bu"endh"o! 'Go m"u 'z"u -wo m/e 'pl/e =bhl"e -ya -kplawo! 3'"O t/c/c kwa -de 'p"o kwa -k"e =n/e -an 'dh"o 'p"o. Kwaa p"e gb/e d/c -Zlan -bha, '"o 'wun ma -a -ta -s"u yaa k"e kwa -g/c; kwa =sua -wun -dh/e 'wun gia-, '"o kwa -dh/ck"ep"e -nu -wo -k"e yaya. Kwa -k"e -klu -s"u 'ka p"e yaa =suu'- 'kp/ekp/e -nu -bha, '"o m/e gb/e -bha p"e -dh/c -y"o kwa -k"e; '"o 'kwa -k"e -ya -s"u 'ka kwa 'ko -san 'ka. 4'K/e/e =dh/e '"o- yi =ya -lo, '"o -Zlan '"o kwa Dham/e 'ka bh"e '"o- -z/cn m/e 'saadh"o -dh"e =n/e "o 'glu =y"o -s"e kwa 'ka, '"o kwa -dh/c -k"e; 5'"o kwa dha. Yaa k"e =n/e -y"o kwa -dha, kwa k"ewun -s"e -bha, 'k/e/e -y"o kwa -dha kwa 'yena -bha, kwa -bha =s/c/cn yaa -bho kwa -bha -s"u 'ka, '"o t/c/c -Zuu 'sl"o"osl"o -ya -k"e k"o 'kwa bh/c -d"e"uwo k"o 'kwa -tosiadhe -d"e"u k"e. 6-Zuu 'sl"o"osl"o '"o bh"e -Zlan -ya -nu kwa -dh"e -zi"o -a -naa -ta -s"u 'ka, =b/ca' Yesu Klito '"o -k"e kwa Dham/e 'ka bh"e -a 'g"u -s"u 'ka. 7-Ya -k"e 'dh"o k"o -a -bha 'glus"edh/e '"o bh"e -a -wun 'g"u, 'kwaan- k"e kpengdh"o "o w"o 'dhi"o k"o -tosiadhe -d"e"u '"o 'kwa kwa -zo y"o -a -bha bh"e -yaan -a nu kwa -dh"e. 8'Wun -nu 'a -an =bl/e/e bh"e 'wun gia- -m"u; wo =n/e '"u dho m/e -nu =daan' -an 'ka kpinngdh"o. -Bh"o -a k"e 'dh"o k"o -Zlan -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -waan wo =faan' 's"u =va k"o -waan 'wun -s"e kaa -kplawo. 'Wun '"o bh"e -a k"e -s"u =y"o -s"e; -y"o -dho p"e -s"e k"e -an -g/c. 9K"o =kun '"u za/cdhe -k"e 'wun '"o- =tru"en 'yaa -dh"o -a -wun 'g"u, 'iin '"u to m/e 'bh/ema -nu w/c -k/c -bh"u"o 'pi"o! 'Go m"u 'z"u '"u za/cdhe -k"e 'wun '"o -gban Zuif"o -nu yi -bha t/cng -nu -g/en -bha bh"e -a 'ka! K"o =kun '"u to 'wun -nu 'wo bh"e -an 'pi"o, '"o t/c/c -an =tru"en gb/e 'yaa 'dh"o. 10'"O =ya k"e =n/e 'g"ugludhe -da Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu zi"en -m/e =ya k"e ka zi"en, -bh"o -a p"o -a -dh"e, -y"o "o bo -a k"e -s"u 'ka! =Ya k"e =n/e 'yaa 'we -na -a -bha k"o -yaan "o bo -a 'ka, 'y/e "u 'z"u '"u- p"o -a -dh"e 'dh"o! =Ya k"e =n/e 'yaa 'we -na -a -bha -kplawo k"o -yaan "o bo"e, -bh"o -a bho Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu zi"en! 11-Bh"o -a k"e 'dh"o, bhii "u- =d/ca' =n/e m/e =suu'- '"o 'dh"o bh"e 'yaa "o -de nu 'wun kpengdh"o k"e -s"u -dh"e. -A -bha 'wun yaa -ya -z/cn =n/e -y"o zian yaa -ta. 12Atemas"o waa- Tisik"o 'wo bh"e, a -dho -an m/e do b/c "u -dh"e. M/e '"o 'dho"e- nu bh"e, =ya -lo, -bh"o 'to m"u '"u "u 'g"u d/c 'gbee- k"o '"u nu n 'pi"o Nikapoli pl"o"o; '"o t/c/c a- 'pi"o k"o 'a 'dho 'aan- 'n/en/e 't"ong k"e 'ma. 13=Ya k"e =n/e 'z"u Zenas"o '"o t/cngd/cm/e 'ka bh"e waa- Apol/cs"o =wa -m/c -a 'g"u k"o -wo 'dho 'dhi"o wo -bha 'ta 's"u -s"u 'ka, -bh"o p"e 'pl/e k"e k"o p"e '"o -an -bha -wun dho y"o -a -bha, '"u- k"edh/e =m/e/e'- k"o -waan -a y"o. 14Yaa k"e =n/e bhi do '"u dho -a k"e 'dh"o, 'k/e/e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 't"o"udh"o -wo -dho gba/c k"e -s"u =daan'- k"o -dh/e '"o- -dh/e 'dho -a -bha -waan nu m/e -nu -dh"e -a -dh/e -bha, k"o -an -bha -tosiadhe -yaan p"e -s"e k"e m/e -nu -g/c. 15Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo n 'pi"o 'n"o =wa 'we "u 'ka. 'Yi"e 'we Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo "u 'pi"o 'ma '"o yi -dh/c -y"o -an -k"e kwa -bha -klu Yesu -bha -s"u -wun 'g"u -an 'ka! -Zlan -y"o 'glus"e k"e ka 'ka!

will be added

X\