Wl/cm"e 4

1M/ea-, 'wun m/e '"o -k"e m/e -bha -k"e kpengdh"o -s"u 'ka bh"e, kwa '"o 'kwa Zuif"o 'ka bh"e, -kwa kwa 'bh/ema Ablaam"o 'pi"o =gaa' 'bhlewo 'dh/e! -A =bhl"e '"o 'wun bh"e -a 'g"u '"o t/c/c -m"e -/e? (M/edh/evadh/e -wa -p"o m/e -bha -k"e kpengdh"o -s"u -y"o -s"u m/e k"ewun -nu -bha). 'Y"o =dh/e '"o 'kwa- -ga Ablaam"o 'pi"o bh"e, =ya k"e =n/e -y"o -k"e -a -g/c 'dh"o -bez"e k"o y"o 'ka 'dho "o -de s"u =va -be -a! =/E/e, 'k/e/e 'wun bh"e 'yaa p"e gb/e 'ka k"o -yaan dho k"e -de -s"u =va -wun 'ka -Zlan w"o 'dhi"o! 3-Y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e: |iAblaam"o -y"o "o -zo y"o -Zlan -bha, '"o- -wun 'g"u '"o -Zlan =ya y"o kpengdh"o "o w"o 'dhi"o.|d 4K"e- wo bh"e m/e '"o yu"o -k"e, -a =saan' =n/e 'wo- bho. Yaa k"e =n/e gba/c 'wo- -k"e -a -dh"e 'kpaan 'ka -a 'ka; 'k/e/e p"e '"o- =dua' 'ka y"o -m"u. 5M/e '"o yaa "o -zo y"o "o k"ewun -nu -bha =n/e -k"e kpengdh"o -k/c =n/e '"o bh"e, '"o =ya "o -zo y"o -Zlan '"o =s/c/cnyaam/e 'pi"o -ga bh"e -a -bha, -a -bha -zo y"o -s"u '"o bh"e -a -wun 'g"u, -Zlan -ya -y"o kpengdh"o "o w"o 'dhi"o. 6-K/c bh"e =n/e '"o David"o -y"o 'wun =gbaan' m/e -bha 'wuns"e -bha '"o- p"o -Zlan -ya y"o kpengdh"o 'k/e/e 'yaa "o -zo 'to m/e k"ewun -nu 'pi"o =wo"e' =n/e/e: 7|i=Zu"ogludhi -y"o m/e -nu '"o -Zlan =ya zi"o -an -bha 'wun yaa -nu -ta '"o =ya "o -zo bho -an 'pi"o bh"e -an -g/c!|d 8|i=Zu"ogludhi -y"o m/e '"o D"em/e 'yaa- -bha =s/c/cn yaa -wun 'kun "o =zu"o' 'pi"o -a -g/c!|d 9K"e- wo poo =n/e 'wuns"e '"o bh"e, Zuif"o -nu '"o =wa 'go 'b/cng bh"e wo 'sloo '"o -gban -an -bha -a? 'Iin k"e- wo bh"e =n/e m/e -nu '"o 'wo to bh"e 'yaa -an -bha 'ka 'p"o a? Ka gia-, -ka -dh/e -ga 'wun bh"e -a 'g"u -s"e 'ka 'dh/e! Kwa kun 'kwa 'go"e- p"o =dhia 'pi"okl"o"oz"e =n/e/e: -Zlan -y"o Ablaam"o -k"e kpengdh"o "o w"o 'dhi"o -a -bha -zo y"o -s"u -wun 'g"u =n/e =a? 10=/E/e, '"o =dh/e -k"e 'dh"o, 'wun bh"e -y"o -k"e 't"ong -ml"e 'ka /e/e? -Y"o -k"e k"o Ablaam"o =ya 'dho 'b/cng 'iin k"o yaa kaa =kun ee? 'K/e/e -y"o 'to ka 'yaan =n/e =dh/e '"o k"e -na 'dh"o k"o yaa 'dho 'b/cng =kun. 11P"e '"o -k"e -dho 'b/cng -s"u 'ka bh"e, -y"o -y"o zl"o"o Ablaam"o -bha =n/e =duak"ep"e 'dh"o =n/e m/e bh"e -Zlan =yaa- k"e kpengdh"o "o w"o 'dhi"o -a -bha -zo y"o -s"u -wun 'g"u; -k/c '"o =kaa' zl"o"o '"o Ablaam"o -y"o to zl"o"o m/e -nu '"o 'wo wo -zo y"o -Zlan -bha bh"e -an d"e 'ka '"o bh"e; -y"o 'dh"o 'k"o -k"e =n/e waa 'dho 'b/cng 'dhee, -wo -Zlan w"o 'dhi"o kpengdh"o. 12-Y"o m/e -nu '"o =wa 'go 'b/cng 'p"o -an d"e 'ka. 'Ma- 'p"o m/e '"o =wa 'go 'b/cng k"o a- -p"o m/e -nu '"o =dh/e 'wo go 'b/cng '"o -an 'dhi"o yaa 'to bh"e 'k/e/e 'wo to kwa d"e Ablaam"o pin 'pi"o, 'wun '"o -gban -zo y"o -s"u -bha -a 'ka k"o yaa k"e -kw/ea 'ka =kun bh"e. 13-Zlan -y"o p"e 't/c 'go -wo -nu Ablaam"o waa- "o =suu'- -ta -nu -an -dh"e =n/e 'kpongtaam/e -nu 'saadh"o -wo -dho k"e -an -bha 'ka. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e yaa k"e =n/e, =dh/e '"o p"e '"o t/cng -ya p"o '"o Ablaam"o -ya -k"e, '"o p"e 't/c 'go -wo bh"e '"o -k"e -a -dh"e. 'K/e/e -Zlan -ya -k"e -a -dh"e 'dh"o '"o t/c/c -y"o -k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o "o -bha -zo y"o -s"u -wun 'g"u. 14K"e- wo bh"e =ya k"e =n/e m/e -nu '"o 'wo t/cng kun =n/e '"o wo 'sloo '"o -to m/e -g/c -p"e bh"e '"o dho k"e -an -bha 'ka -be, k"o -zo y"o -s"u -wun -y"o 'kpaan, 'iin k"o p"e '"o -Zlan -y"o 'wun -gban -a -bha '"o- -wo -bh"o -wo 'ka bh"e, -a =bhl"e 'yaa 'dh"o. 15'"O t/c/c t/cng '"o- 'ka- -ga -na bh"e, -a 'pi"o -p"e '"o t/c/c -Zlan -bha -naazu"edhe; 'k/e/e -dh/e '"o t/cng 'yaa- -bha k"o t/cng -l"o 'g"u dhe 'yaa- -bha k"o -waan 'dho"e- p"o 'ka y"o -Zlan -naa -bha. =Ya k"e 'dh"o k"o 'wun '"o -gban -k"e kpengdh"o -s"u '"o -Zlan w"o 'dhi"o -a -bha bh"e t/cng -ya -dh/e kun bh"e. 16=Ya k"e 'dh"o k"o p"e '"o -Zlan -ya 't/c go bh"e, -y"o -k"e 'dh"o -zo y"o -s"u -wun 'g"u, -y"o k"e 'dh"o k"o -yaan k"e gba/c 'kpaan '"o -k"e -a 'ka 'iin k"o -a =bhl"e -yaan k"e -dh"o, m/e -nu 'saadh"o 'wo go Ablaam"o =suu'- -ta 'g"u -an -dh"e; 'y"o k"e- wo 'dh"o bh"e '"o bhii 'yaa m/e -nu '"o 'wo t/cng kun bh"e wo 'sloo -an -bha 'ka. 'K/e/e -y"o m/e 'saadh"o 'wo 'wun -dh/e 'wun gia- =n/e Ablaam"o 'dh"o bh"e, -an -bha 'ka 'p"o. Ablaam"o bh"e =n/e '"o t/c/c kwa 'saadh"o kwa d"e 17=n/e -k/c '"o p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u '"o- p"o"e -a 'dh"o =n/e/e: |i(-Zlan -ya -p"o: Ablaam"o,) 'ma "u k"e 's/eg/c =va d"e 'ka.|d -Zlan '"o y"o bh"e '"o -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'dho"e- -g/c k"o -yaan -k"edh"os"u nu m/e -nu '"o =wa ga -an -dh"e 'iin k"o p"e '"o 'yaa -dh"o -yaan -da bh"e, -a w"o 'dhi"o Ablaam"o -y"o kwa d"e 'ka. -A -de, -Zlan bh"e, Ablaam"o -y"o "o -zo -y"o -a -bha. 18-Zlan -ya -p"o Ablaam"o -dh"e: |i"U =suu'- -ta -nu -dho k"e =va =n/e -k/c =n/e -a 'dh"o.|d 'Y"o =dh/e -k"e 'dh"o 'y"o Ablaam"o -y"o -k"e 's/eg/c =va d"e 'ka '"o t/c/c Ablaam"o bh"e, -y"o "o -zo -y"o -Zlan -bha, '"o "o -zo to p"e '"o -Zlan -ya 't/c go -a -dh"e bh"e -a -g/c 'k/e/e k"o -dh/e bh"e -a -bha, ('wun gia- 'ka, -zo -y"o -a -bha -dh/e p"e 'tee -de yaa k"e m"u). 19=Dh/e '"o 'wun -nu bh"e 'wo k"e -na 'dh"o k"o Ablaam"o -kw/e =ya k"e =n/e =k"eng' do 'dh"o; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -a =zu"o' yaa 'to zl"o"o -a -bha -k"e zii =du"o -s"u 'iin Saala -bha "o 'ka 'dho 'n"e kp/c gb/c bh"e -a -wun 'g"u. 20P"e -nu bh"e -wo -k"e 'dh"o gia- 'ka 'k/e/e -a -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -k/c yaa y"o z"u"e-, 'iin -a =zu"o' yaa 'z"ez"e 'kun p"e '"o -Zlan -ya 't/c go -a -dh"e bh"e -a -wun -bha. P"e '"o -k"e =zian' '"o t/c/c -a -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e -a =faan' =n/e '"o m"e '"o -Zlan 't/c -k"e =va. 21-Y"o -k"e -a 'yaan =n/e p"e '"o -Zlan -ya 't/c go bh"e, -a -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'pl/e -ya -g/c k"o -yaan k"e. 22K"e -k/c '"o =kaa' '"o Ablaam"o -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -wun 'g"u '"o 's"e"edh/e =b/e/en' -yan -ya p"o"e: |i-Y"o -k"e kpengdh"o -Zlan wo 'dhi"o|d bh"e '"o bh"e. 23'K/e/e -wo kp"o '"o -k"e “-y"o -k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o” 'ka bh"e, waa -ya, y"o do -a -bha -ya 'ka. 24M/e -nu '"o -Zlan dho kwa y"o kpengdh"o 'p"o "o w"o 'dhi"o bh"e, -wo kp"o bh"e -y"o kwa -bha 'ka, kwa '"o -Zlan '"o kwa D"em/e Yesu bho ga 'g"u bh"e '"o kwa- -wun -dh/e 'wun gia- bh"e. 25Yesu '"o bh"e, ga '"o- wo bh"e, -y"o -ga kwa -bha =s/c/cn yaa -nu -wun 'g"u. 'K/e/e =dh/e -k"e 'dh"o -y"o -go ga 'g"u k"o 'kwaan- k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o.

will be added

X\