Wl/cm"e 14

1M/e '"o 't"e"et"e -zo y"o -s"u 'g"u bh"e, -ka 'we -a -wun -bha ka kp"o 'g"u -kp/e 'ka! K"o =kun 'ka- -wun =bl/e/e -a 'wun y"o 'ko 'dhi"o -k/c -wun 'g"u 'iin -a k"ep"e -nu -wun 'g"u. 2'"O t/c/c m/e 'bhaa -y"o -dho k"e -dh"o '"o -m/ca '"o p"e 'pl/e -bh"o k"o -a 'tian 'yaa 'dh"o; 'k/e/e k"o m/e '"o 't"e"et"e -zo y"o -s"u 'g"u bh"e, 'toodh/e -nu =n/e 'wo t/c/c -a -bh"o -p"e. 3=Ya k"e 'dh"o k"o m/e '"o p"e 'pl/e -bh"o, -a =dua' 'yaa -m"u k"o m/e '"o 'yaa p"e 'bhaa -nu -bh"o bh"e, -ya -wun yaa =bl/e/e'- 'iin -ya bho yunng; 'iin 'z"u k"o m/e '"o 'yaa p"e 'pl/e -bh"o bh"e, -a =dua' 'yaa -m"u k"o m/e '"o p"e 'pl/e -bh"o -m/e 'ka bh"e, -y"o za d/c -a -bha. '"O t/c/c m/e 'wo 'dh"o bh"e 'saadh"o, -Zlan -y"o "o -k/c -kp/c -an -g/c "o 'pi"o. 4M/e -gwaa =pl/e -z"e 'wo bh"e, -kwaa -an -z/cn yu"o -k"e m/e -dh"e -m/e 'ka, 'kwa- -ga 'kwee-! "U -bha -m"e -wun '"o 'g"u, '"u za d/c -an -bha -/e/e? -Y"o yu"o k"e oo, -y"o 'fia -s"u oo, -a -g/cm/e -ta -wun -m"u. 'K/e/e k"e- wo bh"e, -y"o -dho yu"o k"e "o -g/cm/e -dh"e '"o t/c/c kwa D"em/e -k/c -m/ca k"o -y"o nu -a -dh"e. 5M/e 'bhaa -wa -p"o -dh/ekpa/cyi -nu -wo -dh"o '"o -an -wun 'dh"o 'gbee- -an 'bhaa -nu -bha. 'K/e/e k"o m/e 'waa gb/e -nu -wo -dh"o 'p"o '"o 'wo- p"o -na -dh/ekpa/cyi -nu 'pl/e -wo dos/en. M/e '"o 'ka bh"e 'saadh"o -y"o k"e ka 'yaan =n/e -k/c '"o- 'ka ka =zu"o' 'pi"o '"o ka =zu"o' 'dh"o =waannu =s"u"e' -a -wun 'g"u bh"e, -kaa kaa! 6M/e '"o -dh/ekpa/cyi -nu 'bhaa -wun k"e -na 'gbee- '"o -zi"o -a 'ka -a 'bhaa -nu -ta bh"e, -ya -k"e 'dh"o kwa D"em/e =bhl"e -ya -s"u 'ka. M/e '"o p"e 'pl/e -bh"o -m/e 'ka bh"e 'p"o, -ya -k"e 'dh"o kwa D"em/e =bhl"e -ya -s"u 'ka, '"o bhii -y"o -Zlan zu"o -p"o "o -bha -bh"op"e bh"e -a -wun 'g"u. 'Y"o m/e '"o 'yaa p"e 'pl/e -bh"o, y"o -de 'p"o, -ya -k"e 'dh"o kwa D"em/e =bhl"e -ya -s"u 'ka; =ya k"e 'dh"o, -y"o -Zlan zu"o -p"o 'p"o. 7'"O t/c/c zi"o 'kwa- wo -na 'saadh"o bh"e, m/e gb/e 'yaa -tosiadhe k"e "o -de -bha 'ka 'iin m/e gb/e 'yaa ga "o -de -bha 'ka. =Ya k"e =n/e kwa -dh"o, k"o kwa -dh"o kwa D"em/e -bha 'ka; 8'"o =ya k"e =n/e 'kwa ga, k"o kwa -ga kwa D"em/e -bha ga 'ka. 'K"o -k"e =n/e kwa -tosiadhe -k"e oo, kwa -ga oo, kwa 'saadh"o kwa kwa D"em/e -bha 'ka. 9'"O t/c/c Klito -y"o -ga, '"o go ga 'g"u k"o -yaan k"e m/e -nu 'wo 'bhee- waa- m/e -nu 'wo ga 'g"u -an -bha D"em/e 'ka. 10'K/e/e bhi -z"e, "u d/c =dh"e '"u za d/c "u dheglu -bha -/e/e? '"O bhi -de 'p"o 'dhee, "u "u dheglu -san -z"e -k/ckl"e =/e? -Y"o k"e ka 'yaan =n/e kwa 'pl/e kwa -dho -wo -Zlan 'dhi"o k"o -yaan kwa -bha za 'kan, 11bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |iD"em/e -ya -p"o: A 'bhee-, a -dh"o. M/e 'oo m/e '"o -dh"o, -y"o -dho y"o "o kp/cn 'g"u n 'dhi"o, '"o m/e '"o -dh"o, '"o ma -Zlan n -ma -k"e 'piigbeez"e -s"u bh"e, '"o dho"e- bho "o 'dhi =n/e 'wun gia- -m"u.|d 12-K/c bh"e =n/e '"o m/e '"o -dh"o '"o dho "o -de -wun =bl/e/e'- -a 'ka -Zlan w"o 'dhi"o. 13=Ya k"e 'dh"o k"o -kwa kwa bo za -d/c kwa 'ko -nu -bha -s"u 'ka. P"e 'ka dho"e- -ya ka =zu"o' 'g"u =zian' '"o t/c/c: P"e m/e 'k"o dho k"e n dheglu -g/en -zu"o -a -bha -p"e 'ka, 'iin -a -p"u"o -g/en 'ka, n 'ka 'dho"e- k"e. 14N -ma -k"e -klu kwa D"em/e Yesu -bha -s"u 'ka, p"e '"o n =zu"o' -bha 'a- d/c 'kpakpadh"o '"o t/c/c p"e '"o dho k"e -dh"o k"o -y"o k"e -dhiiz"e, 'yaa 'dh"o. 'K/e/e p"e m/e '"o m"u '"o t/c/c =ya k"e =n/e m/e =yaa- -ya "o =zu"o' 'pi"o =n/e p"e =n/e -y"o ya, k"o =ya k"e ya 'gb"onggb"ong -a -bha 'ka =n/e bh"e. 15=Ya k"e =n/e "u -bh"op"e -nu -wun 'g"u, "u dheglu =zu"o' 'yaa =waannu =s"u"e', k"o 'ta -s"u -k/c '"o -dh/c 'g"u bh"e 'bhaa- -zian ta gb/c =n/e bh"e, 'yaa -s"e; bhii "u dheglu bh"e, -a -wun =ya k"e 'gbee- '"o t/c/c Klito -y"o ga -a -wun 'g"u; k"o =kun '"u- -k"e '"o -da 'g"u =si"o' -zian -ta "u -bh"op"e -nu -wun 'g"u. 16P"e '"o -s"e ka -bha 'ka k"o =kun '"o 'ka- -k"e '"o m/e -nu 'wo to 'wo- -k"e ka -wun yaa =bl/e/e -a -ta -g/en 'ka. 17'"O t/c/c -Zlan -bha -glud"edh/e -wun yaa y"o -bh"op"e -wun 'iin m"up"e -nu -wun -bha. -A -wun -y"o -s"u -k"e kpengdh"o -s"u, =zu"oyagluu waa- =zu"ogludhi '"o -Zuu 'sl"o"osl"o -ya nu bh"e -an -bha. 18M/e '"o =ya yu"o k"e Klito -dh"e =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, -a -wun 'yi -y"o -kan -Zlan 'dhii, '"o- -wun -y"o m/e -nu -zo kun. 19=Ya k"e 'dh"o k"o p"e m/e '"o 'kwa dho"e- =m/e/e'- '"o t/c/c p"e '"o kwa -bha -wun 'dho"e- -bha '"o dho -m/ca k"o -yaan =zu"oyagluu nu kwa -dh"e 'iin k"o -y"o kwa 'saadh"o kwa -zo -gban kwa -bha -zo y"o -s"u 'g"u. 20K"o =kun '"u -Zlan -bha yu"o 'g"u =si"o 'kpaan -bh"op"e -wun 'g"u. -Y"o 'wun gia- 'ka =n/e -wo -m/ca -wo p"e 'pl/e -bh"o. 'K/e/e -y"o ya k"o -bh"op"e '"o 'dh"o bh"e, 'ka- -bh"o 'k/e/e k"o ka- =t/ei' -d/c =n/e -y"o -dho ka dheglu -p"u"o =s/c/cn yaa 'g"u. 21P"e '"o -s"e '"o t/c/c k"o =kun 'ka -k"op"e -bh"o, 'ka -dr/c/cn 'yi m"u, 'iin 'ka p"e 'waa gb/e -k"e, k"o p"e -nu 'wo bh"e, -wo p"e 'wo -m/ca -wo ka dheglu -p"u"o -an 'ka. 22=Ya k"e =n/e 'wun 'bhaa y"o "u -bha p"e m/e =n/e 'bhaa- k"e 'iin -a m/e =n/e '"u- k"e bh"e -a -bha, k"o -bh"o"e ku"ennu bhi do "u -bha 'ka "u -bha -Zlan w"o 'dhi"o. =Zu"ogludhi -y"o k"e m/e '"o =ya p"e -nu y"o 'ko 'dhi"o "o =zu"o' 'pi"o -yaan k"e '"o- =zu"o' 'yaa 'wun =bl/e/e'- -a 'ka bh"e -a -g/c. 23'K/e/e m/e '"o- =zu"o' 'dh"o -to zl"o"o -s"u 'ka p"e m/e '"o dho"e- -bh"o -a -wun 'g"u, k"o -y"o k"e -a 'yaan =n/e =ya -bh"op"e bh"e -a -bh"o, k"o -Zlan -bha za =ya -lo -a tu"o =n/e bh"e, '"o bhii 'yaa p"e -nu k"e =n/e -k/c '"o- -bha -zo y"o -s"u 'dho"e- 'ka bh"e -a 'dh"o. Bhii p"e 'oo p"e '"o yaa 'go m/e -bha -zo y"o -s"u 'g"u k"o =s/c/cn yaa -m"u.

will be added

X\