Wl/cm"e 13

1M/e 'saadh"o =dua' -m"u k"o -y"o "o -g/c =y/c/c'- m/e '"o -wogbiindh/e 'dh"o -an -g/c 's/e 'g"u -an -dh"e '"o t/c/c -wogbiindh/e m/e 'k"o -dh"o, k"o -Zlan =n/e '"o- -ya. -An 'pl/e -wo -go -Zlan 'pi"o. 2=Ya k"e 'dh"o k"o m/e '"o =ya =g/c"ugbeedh/e k"e -wogbiindh/e '"o 's/e 'g"u -a -ta k"o m/e -nu '"o -Zlan -y"o -an -ya 's/e =k/c/cn -s"u 'ka bh"e, =ya d/c -an -g/c 'y"enng =n/e bh"e. M/e 'oo m/e '"o 'dho"e- d/c m/e -nu 'wo 'dh"o bh"e -an -g/c 'y"enng k"o =ya -Zlan -bha za -lo "o -de tu"o =n/e bh"e. 3'"O t/c/c 'dhi"o -s"u m/e 'ka -m/e -nu 'wo bh"e, yaa k"e =n/e 'su"o 'wo dho"e- wo -an -dh"e 'kpaan 'ka y"o kun. 'K/e/e m/e '"o 'wo 'wunyaak"em/e 'ka =n/e, 'wo dho su"o m/e -nu 'wo bh"e -an -dh"e. '"O =ya k"e =n/e 'bhaa- 'pi"o k"o '"u su"o -wogbiindh/e -nu 'wo 's/e 'g"u -an -dh"e, k"o -bh"o 'wun -s"e k"e k"o "u -wun 'yi -yaan 'kan -an 'dhi. 4'"O t/c/c m/e -nu 'wo -ya 'dh"o bh"e, -wo -ya -Zlan -bha yu"o 'dhi"o "u -bha 'wun -s"e 'gbloo 'pi"o. '"O =ya k"e =n/e 'bha 'wun yaa k"e, k"o -bh"o 'su"o -an -dh"e. Bhii -ya 'wo- wo ka -g/c 'dhi"o '"o 'wo 'wunyaak"em/e -nu 'klo bh/c -na '"o 'ka -an -ga -na bh"e, waa -ya 'kpaan. '"O t/c/c -Zlan =n/e '"o -an -ya k"o -a -bha -naazu"edhe -yaan nu m/e -nu '"o 'wo 'wun yaa k"e -na bh"e -an -ta. 5-A -wun 'g"u, -m/e '"o -dh"o -a =dua' -m"u k"o -y"o 'wun ma -wogbiindh/e -nu 'wo 's/e 'g"u -an -ta k"o -Zlan -bha -naazu"edhe -yaan 'san -an 'ka 'iin k"o =zu"oyagluu -yaan k"e -an -g/c. 6P"e '"o- -wun 'g"u '"o 'ka 'nii- =s/cnng' bho -na '"o bh"e, '"o t/c/c m/e -nu '"o 'wo- -yu"o 'pi"o bh"e, -Zlan -bha yu"o =n/e 'wo- 'g"u k"o -waan -a k"e -a k"e -k/c 'ka. 7M/e -nu '"o -an -bha 'p"e 'dh"o ka -bha, -kaa bho -an -dh"e. M/e -nu '"o 'ka dho 'nii- =s/cnng' bho -an -dh"e, -kaa bho -an -dh"e. M/e -nu '"o 'wo =bhl"eyam/e 'ka, -kaa -an =bhl"e -ya, 'iin m/e -nu 'wo -s"u =va -m/e -nu 'ka, -kaa -an 's"u =va. 8K"o =kun '"o m/e gb/e -bha 'p"e- -k"e ka -bha -a 'ke yaa k"e -dh/c '"o 'ka dho"e- k"e ka 'ko -nu 'ka, -a 'p"e 'ka. M/e '"o =yaa- -dh/c k"e m/e -nu 'wo to -an 'ka, k"o p"e '"o t/cng -ya p"o bh"e =yaa- =bhl"e -ya. 9'"O t/c/c t/cng d/c -wo -nu 'wo -k"e |ik"o =kun '"u -zi"o m/e gb/e -bha dhe 'pi"o, 'iin '"u "u =g/cn to '"u -zi"o "u 'bha dhe -bha g/c/cn- 'pi"o|d 'ka bh"e, '"o- 'bhaa -nu -wo -k"e |ik"o =kun '"u m/e z"e, k"o =kun '"u =kwaan, k"o =kun "u -ya p"e '"o m/e gb/e -g/c -a -dh/c 'ka|d bh"e waa- -a m/e -nu 'wo to 'saadh"o, -wo -m/ca -wo -an 'dho 'kou do t/cng d/c -wo do 'ka, -wa p"o: |i-Bh"o "u -ya 'y/c/c -dh/c k"e =n/e "u -de 'dh"o.|d 10M/e '"o =yaa- -dh/c k"e m/e 'ka, k"o 'wun yaa -k"e m/e 'ka -m/e 'yaa -m"u. M/e =yaa- -dh/c k"e m/e 'ka, k"o t/cng d/c -wo =n/e '"o- =bhl"e -ya "o 'pl/e 'ka bh"e. 11=Dh/e '"o -k"e =n/e 't"ong '"o 'kwa d/ca =n/e, -y"o ka 'yaan =n/e 't"ong -kaanta -m"u bh"e, k"o -a 't"ong =ya -lo k"o m/e '"o -dh"o -y"o 'go yi"o, -y"o -ya "o 'yaan. '"O t/c/c 't"ong '"o 'kwa d/ca =n/e -a 'g"u, dhas"u =ya y"o kwa 'ka =kl"o"o'. 'Yaa =n/e -k/c '"o- 'ka 'dhi"o k"o 'kwa Yesu Klito -wun -dh/e 'wun gia- bh"e -a 'dh"o. 12Gbeng =ya 'dho =gbiin, -dh/e 'po -s"u =ya y"o =kl"o"o'. P"e -nu 'kwa -k"e -an 'g"u k"o kwaa k"e p"e d/c =dhia =kun =n/e m/e- -k"e -dh/etiidh/e 'g"u bh"e, -kwa 'kan -an -bha; '"o =dh/e -k"e =n/e kwa 'yan =ya 'po =n/e p"e 'wo- p"o kwa -dh/epuudh/e 'g"u -a 'dh"o bh"e, k"o 'kwa k"e =n/e m/e- -k"e -dh/epuudh/e 'g"u 'ko z"e -s"u 'ka -Zlan -bha 'ko =zaa' -pi"o -nu 'ka. 13Kwa 'ta -s"u -k/c -y"o k"e kpengdh"o =n/e -k/c '"o- 'ka -dh/e 'po -s"u 'g"u -a 'dh"o. -Kwa kwa -de 'kun p"e -nu -k"e -zi"og/c"us"uz"e -g/c; -kwa 'kan -de -nu y/c 'yi -dh"e -s"u -bha; -kwa kwa bo p"e yaa k"e -s"u 'wo dho -a 'ka bh"e -a 'ka 'dhi"o bh"e -a 'ka, -to p"e yaa -nu din 'pi"o -s"u -nu 'dhinaa -nu, =dru/ei -nu -an 'ka. 14'K/e/e -k"edh"os"u -d"e"u '"o kwa D"em/e Yesu Klito 'g"u bh"e -kwaa k"e kwa -bha =n/e s/c 'dh"o. K"o =kun 'kwa kwa =kwaa kwa -de -z"u '"o kwa m/e -dh/e =dh/c/cbhaap"e -nu yaya -wo s/c kwa -ta.

will be added

X\