'Dh/ebhowunta 7

1=Dh/e =ya k"e 'dh"o, a -Zlan -bha b/cm/e -nu -yiisi"e -y"o 's/e 'pian -yiisi"e -bha. 'Y"o 't"e"e -nu -yiisi"e 'wo -pi"o -na 'kpongtaa bh"e, 'wo -an kun -y"o k"e 'dh"o k"o =kun '"o 't"e"e dho -ma 's/e -ta -dh/e, 'yoo =bhaa -dh/e, 'l"u tu"o -dh/e -nu 'iin -dh/e 'saadh"o -a gb/e 'g"u. 2'A -Zlan -bha b/cm/e do y"o k"o -y"o -da -na dhang- 'g"u lan- 'go =zian' k"o -Zlan 'bhee- -bha =duak"ep"e -ya -g/c. '"O -gbla -wo 'gbee- 'ka -Zlan -bha b/cm/e -nu -yiisi"e '"o -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'dh"o -an -g/c bh"e -an -dh"e k"o -waan 'wun yaa k"e 's/e waa- 'yoo -an 'ka bh"e -an -dh"e =n/e: 3“K"o =kun 'ka 'wun yaa -k"e 's/e 'dh"o, 'yoo 'dh"o 'iin 'l"u -nu -an gb/e 'ka, -y"o 'dho -y"o y"o"e yi -bha kwa -bha -Zlan -bha yu"ok"em/e -nu -bha =dua' k"e -s"u -bha!” 4'"O 'wo m/e -nu '"o -Zlan -bha =duak"ep"e 'dho -ya -s"u 'ka -an -kpong 'g"u bh"e 'wo -an -dho 'ku"e- -s"u 't/c p"o n -dh"e: -An -dho 'ku"e- -s"u -y"o -k"e -vuu =k"eng' do waa- m/e -l"u -vuu 'g/c/c- -yiisi"e "o ga -yiisi"e (144.000) 'wo go Izla/el"o 'gunng 'saadh"o -a 'g"u. 5M/e -l"u -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo go Zuda -g/c 'gunng 'g"u '"o =duak"ep"e -y"o -ya -an -bha; Lub/en -bha -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e, Gad"o -bha -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e, 6As/e/e -bha -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e, Nef"otali -bha -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e, Manase -bha -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e, 7Sime/cn -bha -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e, Levi -bha -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e, Isakaa -bha -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e, 8Zabil/cn -bha -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e, Zoz/efu -bha -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e, '"o B/enzam/e -bha -y"o k"e -vuu 'g/c/c- do "o ga =pl/e. 9=Dh/e '"o =ya k"e 'dh"o, a -dh/e -ga 'z"u 'a m/e gbung =va y"o: '"O m/e gb/e yaa k"e -dh"o k"o m/e -nu 'wo -k"e wo 'ko =bhaa m"u -yaan -an =dhong'-. -Wo -k"e m/e -nu 'wo go 's/e 'saadh"o, 'gunng 'saadh"o, 's/eg"um/e -nu 'saadh"o waa- wo =suu'- -ta 'saadh"o -a p"o -m/e -nu 'ka. -Wo -k"e d/c -s"u 'ka 'g/c -gbloo waa- 'bhlan"e -an 'dhi"o; gblang 'puu -y"o -k"e -an -bha, '"o =glaa- -paa -nu -wo -k"e -an kw/e/e. 10-Wo -k"e 'gbla -s"u 'g"u 'gbee- =wo"e' =n/e: “Kwa -bha dha -s"u -y"o -go kwa -bha -Zlan 'y"o -ya -s"u 'ka 'g/c -gbloo 'g"u waa- 'bhlan"e -an kw/e/e!” 11-Zlan -bha b/cm/e -nu 'saadh"o -wo -k"e 'g/c -gbloo bh"e, m/e ziizii -nu waa- p"e 'bhee- -nu -yiisi"e 'wo bh"e -an -z"u 'to 'wo -lo 'g/c -gbloo 'dhi"o m"u -g/c -gbl"u 's/ei -s"u 'ka '"o 'wo -Zlan gba 12-a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “Am/en! 'T/csaabl"udhe, 't/cbh/cdhe, 'kpaakpadh/e, =s/e/ebhodhe, m/es"uvas"u, 'piigbeedh/e waa- 'g"ugbeedh/e -wo kwa -bha -Zlan -bha 'ka =to"ep"o 'ka! Am/en.” 13'"O m/e ziizii -nu 'wo bh"e '"o- m/e do -y"o n =dh/e/e' kp/c =n/e/e: “D"o -nu '"o gblang 'puu -nu 'dho -an -bha =n/e/e, 'go m"u -wo -go m"e =/e?” 14'A- -daa -k"e -a -g/c =n/e/e: “Ma -z"e 'maa- d/c -/c, n D"em/e; bhi =n/e '"u dho -m/ca -bha k"o '"u"en- d/c.” =Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'y"o- p"o n -dh"e: M/e -nu 'wo b/c 'klobh/cdhe =va kw/e/e wo -m"u. -Wo wo -bha gblang -zlu -a -k"e 'sl"o"osl"o -s"u 'ka 'bhlan"e f/ei 'ka. 15P"e '"o -k"e '"o 'wo d/c -Zlan -bha 'g/c -gbloo 'dhi"o, yu"o -k"e -Zlan -dh"e -s"u 'ka gbeng waa- l"enng -a -g/c k/c/c '"o bh"e, '"o m/e '"o -ya -s"u 'ka 'g/c -gbloo 'g"u '"o dho "o -zo k"e -an 'pi"o. 16Din -nu, 'yi m"u -dh/c -nu, -an gb/e 'ka 'dho -an k"e gb/c; 'iin lan- -nu, 'si"o 'gbee- -bha -d/c m/e -ta -s"u -nu gb/e 'ka 'dho -an k"e gb/c. 17Bhii 'bhlan"e 'y"o 'g/c -gbloo zi"en bh"e -y"o -dho k"e -an -maak"em/e 'ka, 'y"o dho -an 'ka -k"e -a 'g"u -yi 't/c/c- =bhaa. 'Go m"u -Zlan -dho -an 'y"enng 'pl/e =dhu"e'-.

will be added

X\