'Dh/ebhowunta 3

1'Y"o- p"o n -dh"e: “-Bh"o 's"e"edh/e b/c 'dhi"o -s"u -Zlan -bha m/e -nu 'ka -m/e '"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u '"o Saad"o bh"e -a -dh"e =n/e/e: P"e '"o m/e '"o -Zlan -bha -Zuu 'slapl/e waa- 'susongga 'slapl/e 'dho -a -g/c '"o- =bl/e/e 'y"o =n/e: P"e -nu '"u- k"e -na 'saadh"o bh"e a- -d/c. A- =d/ca' =n/e m/e -nu -wo "u ga =n/e m/e '"o 'bhee- -a 'dh"o, 'k/e/e k"o "u ga -s"u 'ka. 2-Bh"o -b"u"o, '"u -d/c g/enngdh"o -s"u nu m/e -nu 'wo =tun "u -g/c, '"o =wa k"e 't"e"et"e bh"e -an -dh"e k"o =kun 'wo dho ga. Bhii 'ma- y"o =n/e "u bha yu"o -nu '"u- k"e -na bh"e -a gb/e 'yaa -y"o 'ko 'dhi"o -s"u 'ka n ma -Zlan w"o 'dhi"o. 3"U -zo -y"o -b"u"o m/e =daan' -wo '"u- ma bh"e -a -wun 'ka! 'Go m"u "u -zo -y"o -b"u"o 'z"u -an ma -k/c '"u -an maa bh"e -a 'ka. -Bh"o 'wun ma m/e =daan' -wo bh"e -a -ta, '"u 'kan "u bha =s/c/cn yaa -nu bh"e -an -bha. -A 'ke "u 'ka -b"u"o 'gb/e/edh"o, a -dho nu "u tii 'ka =n/e =kwaanm/e -y"o nu. 4'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, "u -bha m/e 'bhaa -nu 'wo Saad"o -dh/e gia- -bha, waa wo -bha s/c -nu k"e -dhiiz"e. -Wo -dho k"e n 'pi"o s/c 'puu -k"e wo -bha -s"u 'ka. Bhii '"o t/c/c -y"o -an -ma -kun k"o -wo k"e 'dh"o. 5M/e -nu 'wo 'dho"e- to -a 'gbee- 'ka, -k/c bh"e =n/e 'wo dho s/c 'puu bh"e -a =daa' wo -bha 'p"o, n 'ka 'dho -an 't/c bho -k"e -a 'g"u -s"u 's"e"edh/e -be 'g"u; a -dho -a p"o n D"e waa- "o -bha b/cm/e -nu 'dhi"o =n/e -wo n -ma 'ka. 6K"o m/e '"o- 'wun ma 'to 'dh"o -dh"o, p"e '"o -Zuu 'sl"o"osl"o 'dho"e- =bl/e/e' -na Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u -dh"e =n/e -ya ma!” 7'Y"o- p"o n -dh"e 'z"u =n/e/e: “-Bh"o 's"e"edh/e b/c 'dhi"o -s"u -Zlan -bha m/e -nu 'ka -m/e '"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u '"o Filad/e/efi -a -dh"e =n/e/e: M/e '"o 'sl"o"osl"o '"o 'wun giagia 'ka, m/e '"o -glud"e David"o -bha =lakele 'dho"e- -g/c, '"o =ya 'kw/e/e ta, '"o- 'po -m/e gb/e 'yaa 'dh"o, '"o =ya 'kw/e/e 'po '"o- ta -m/e gb/e 'yaa 'dh"o bh"e -ya -p"o: 8P"e -nu '"u- k"e -na 't"o"udh"o bh"e a- -d/c. A- =d/ca' =n/e =faan' '"o "u -g/c bh"e, -y"o 'tee; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, "u 'wun -ma n -wo -ta, '"u to -klu -s"u 'ka n -ma; 'ma 'kw/e/e do 'po "u -g/c; m/e gb/e 'ka 'dho -m/ca -bha k"o -ya 'dhi ta "u -g/c. 9D"u -bha -kpaku"em/e -nu, =suam/e -nu 'wo wo -de k"e -na Zuif"o 'ka, 'k/e/e k"o 'waa Zuif"o 'ka bh"e, p"e 'a dho -a k"e -an 'ka '"o t/c/c: A -dho -an 'gbee- -ta bho 'wo nu 'wo -lo wo kp/cn 'g"u "u 'dhi"o "u =bhl"e -ya -s"u 'ka. Bhii k"o =waa- d/c =n/e "u -dh/c -y"o n -k"e. 10=Dh/e '"o -k"e =n/e "u "u -zo -k"e n -wo -nu 'a- nu bh"e -an 'pi"o, =zu"o' -k"e -saa -s"u 'ka bh"e, k"o ma -de 'p"o, a -dho n -zo k"e "u 'pi"o 'yena 'y"o 'dho"e- nu 'kpongtaa k"o 'kpongtaam/e -nu -waan b/c 'g"udandhe 'g"u bh"e -a 't"ong 'y"o dho kaa bh"e -a 'ka. 11A nu -na; p"e -nu 'wo "u -g/c bh"e, -bh"o "u -zo k"e -an 'pi"o -y"o k"e 'dh"o k"o =kun m/e 'kpaan gb/e dho -to -a 'gbee- 'ka 'g/c =gblaa' '"o -ya "u -bha 'ka bh"e -a kun "u -g/c! 12M/e '"o 'dho"e- to -a 'gbee- 'ka, a -dho"e k"e n -ma -Zlan -bha 'k/c -gban 'l"u '"o yaa 'dho y"o plaan gb/c -a 'ka; a -dho n -ma -Zlan 't/c waa- n -ma -Zlan -bha p"odh/e 't/c -ya -a -bha. P"odh/e bh"e '"o t/c/c Zeluzal/em"e -dh/e -d"e"u 'y"o dho go dhang- 'g"u, n -ma -Zlan 'pi"o. 'T/c -d"e"u '"o n -ma zl"o"o =n/e a -dho -a -ya -a -bha 'p"o. 13K"o m/e '"o- 'wun ma -to 'dh"o -dh"o, 'wun '"o -Zuu 'sl"o"osl"o 'dho"e- =bl/e/e' -na Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u -dh"e =n/e -ya ma!” 14'Y"o- p"o: “-Bh"o 's"e"edh/e b/c 'dhi"o -s"u -Zlan -bha m/e -nu 'ka -m/e '"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u '"o Laodise -a -dh"e =n/e/e: M/e 'wo- -dh/e Am/en, 'y"o =goo- -to -wo 'g"u -s"u -z"e 'ka, 'y"o 'wungiam/e 'ka, y"o '"o p"e '"o -Zlan -ya -da 't"o"udh"o 'y"o- -b/ca -ta 'ka, -ya -p"o: 15P"e -nu '"u- -k"e 't"o"udh"o bh"e a- -d/c. A- =d/ca' =n/e 'bhaa -saa 'iin 'bhaa 'si"oz"e. -Y"o -dho k"e n -dh"e -s"e -be k"o p"e =pl/e 'wo bh"e '"u- do 's"u '"u kaa 'gb"onggb"ong. 16'K/e/e '"o -k"e =n/e "u 'z/cz/c, '"o 'bhaa -saa 'iin 'bhaa 'si"o- bh"e k"o a -dho -pe "u 'ka =n/e -k/c '"o 'yi 'z/cz/c 'dh"o -p"e -da -na -a 'ka m/e 'ka bh"e -a 'dh"o. 17'"O t/c/c "u- -p"o "u =bh/c/cz"e, 'go m"u "u -bha 'wun -nu -wo 'dho -na 'dhi"o, 'iin p"e gb/e -wun 'yaa "u k"e. 'K/e/e "u 'yenaz"e, '"o 'bhaa- =t/ei' d/c. "U 'f/e/ez"e, '"u "u 'kpaan 'ka '"o "u 'y"enng 'dho tii. 18=Dh/e -k"e 'dh"o, 'a "u =kpa/c -na k"o '"u 's"enng '"o =ya k"e 'sl"o"osl"o 'si"o 'ka bh"e '"u- 'dh/c n -g/c k"o '"u"en- k"e =bh/c/cz"e giagiawo. -Bh"o s/c 'puu -nu 'dh/c 'p"o '"u- k"e "u -bha k"o -yaan "u -bha -to 'kpaan -s"u l"e- -nu -ta -bin. '"U -y"o 'y"enng p"e 'yi 'dh/c '"u- y"o "u 'y"enng k"o '"u"en- -dh/e y"o. 19M/e -nu '"o -an -dh/c -y"o n -k"e bh"e a -an -kun 'gbee- 'a -an =d/c/c. -Bh"o p"e -nu k"e, -k"e =naaz"e -s"u 'ka, '"u 'kan "u -bha =s/c/cn yaa -nu -bha! 20-Bh"o -dh/e -ga, a d/c -s"u 'ka 'k/cdhi -bha, 'a 'kw/e/e -ta -ma -na; =ya k"e =n/e m/e =ya n -wo ma =ya 'kw/e/e 'po n -g/c, a -dho -da -a -g/c k/c/c, 'a p"e -bh"o -a 'pi"o, '"o y"o -de 'p"o '"o p"e -bh"o n 'pi"o. 21M/e -nu 'wo 'dho"e- to -a 'gbee- 'ka, a -dho we -a -bha -an -g/c '"o 'wo -ya n 'sian 'pi"o n -ma 'g/c -gbloo 'g"u =n/e -k/c ma -de 'p"o 'a to"e 'gbee- 'ka, '"o 'a -ya -s"u 'ka -a 'ka n D"e 'sian 'pi"o, -a -bha 'g/c -gbloo 'g"u bh"e -a 'dh"o. 22K"o m/e '"o- 'wun ma -to 'dh"o -dh"o, p"e "o -Zuu 'sl"o"osl"o 'dho"e- =bl/e/e' -na Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u -dh"e =n/e, -ya ma!”

will be added

X\