'Dh/ebhowunta 19

1=Dh/e =ya k"e 'dh"o, '"o p"e '"o -k"e =n/e m/e gbung =va 'we -wo 'dh"o 'a- -ma dhang- 'g"u, '"o- p"o =n/e/e: “-Kwa =to"ep"o -Zlan 't/c bh/c! Dhas"u, 't/cbh/cdhe waa- 'piigbeedh/e -wo kwa -bha -Zlan -bha 'ka! 2Bhii -a -bha za 'kan -k/c -y"o 'wun gia- 'ka '"o 'y"o kpengdh"o! '"O t/c/c =ya -lo =s/c/cnk"edhe =va bh"e -a tu"o. Za =yaa- 'kun, y"o '"o 'kpongtaam/e 'pl/e -g/c 'g"u =si"o "o -bha =s/c/cn k"e -s"u 'ka bh"e, -Zlan =ya 'klobh/cdhe -da -a -ta. -A 'klo -bh/c -g/en 'bhaa '"o t/c/c -Zlan -bha yu"ok"em/e -nu z"e '"o- wo bh"e.” 3'"O 'we -wo '"o -k"e =n/e m/e gbung -wo 'dh"o bh"e '"o -we 'z"u =n/e/e: “-Kwa =to"ep"o -Zlan 't/c bh/c, bhii p"odh/e =va bh"e -a 'g"u"o -s"u 'si/cn -y"o -dho =luu' =to"ep"o 'ka!” 4'"O m/e ziizii -nu 'g/c/c- =pl/e "o ga -yiisi"e waa- p"e 'bhee- -nu -yiisi"e 'wo bh"e 'wo -lo wo kp/cn 'g"u -Zlan '"o -ya -s"u 'ka 'g/c -gbloo 'g"u bh"e -a 'dhi"o '"o 'wo- gba =wo"e' =n/e/e: “Am/en! =Dh/e -k"e 'dh"o k"o -kwa -Zlan 't/c k"e =va!” 5'Y"o -wo do -y"o go 'g/c -gbloo 'g"u =zian' 'y"o- p"o: “-Ka kwa D"e -Zlan 't/c bh/c, ka 'saadh"o '"o 'ka- -bha yu"ok"em/e 'ka waa- m/e -nu 'ka -su"o -a -dh"e, ka m/e =va 'ka 'iin ka 'n"e 'tee 'ka!” 6'Go m"u '"o 'we -wo do '"o bh/c m/e gbung =va 'we -wo -bha =n/e 'yiga =va -nu -zu"o -drinng 'dh"o, 'iin 'gbee- 'ka =n/e dha 'we -wo 'dh"o 'a- ma =n/e/e: “Kwa -bha =to"ep"o -Zlan 't/c -y"o k"e =va! Bhii kwa D"em/e '"o kwa -bha -Zlan 'piigbeez"e 'ka bh"e -a 't/c -y"o m/e =k/c/cn -na -glud"edh/e 'g"u! 7-Kwa =zu"ogludhi k"e 's"ongg"o -s"ongg"o, 'kwa- 't/c k"e =va. Bhii 'bhlan"e -bha dhe 's"u 'wlaan- yi =ya -lo. -A -bha dheb/c =ya "o -de =baa'-. 8-Wogbiindh/e -y"o -nu -a -dh"e, k"o -y"o "o 'dhu s/c 'pi/cnpi/cn, 'bh"u -s"u 'go m"u '"o 'puu -a 'ka. S/c 'pi/cnpi/cn bh"e -ya -z/cn k"ewun -nu kpengdh"o '"o -Zlan -bha 's/eg/cg"um/e -nu 'dho -a k"e -na bh"e -a 'ka.” 9=Dh/e =ya k"e 'p"o, '"o -Zlan -bha b/cm/e -ya p"o n -dh"e: “-Bh"o 's"e"edh/e 's"u, '"u p"e -ya =wo"e' =n/e/e: =Zu"ogludhi -y"o m/e -nu 'wo -an =dh/c/c -k"e 'bhlan"e -bha dhe 's"u 'wlaan- -ta bh"e -an -g/c.” '"O ko 'z"u '"o- p"o =n/e/e: “-Wo bh"e, -Zlan -wo giagia '"o go -a 'dhii y"o -m"u.” 10'Y"o 'a -lo n kp/cn 'g"u -a =g/e/endh"o k"o 'aan- gba, 'y"o- p"o n -dh"e: “D/c! K"o =kun '"u- -k"e 'dh"o! Yu"ok"em/e -m"u n 'ka 'p"o =n/e "u 'dh"o, "u dheglu 'n"e g/c/cn- -nu '"o p"e -nu '"o Yesu -ya -k"e bh"e '"o -k"e -an 'yaan '"o 'wo- -wun =bl/e/e'- -m/e 'ka bh"e ka 'dh"o. -Bh"o -Zlan gba =zian'!” Bhii p"e '"o -k"e -bin -s"u 'ka '"o Yesu -ya y"o -dh/egb/eadh/e 'g"u bh"e '"o t/c/c -Zuu 'sl"o"osl"o '"o 'wun -nu d/c -na m/e -nu 'dhii '"o 'wo -Zlan 'dhi -wo p"o -na -a 'ka bh"e. 11=Dh/e =ya k"e 'dh"o, a dhang- -y"o k"o -a 'dhi =ya 'po, '"o =soo 'puu do -y"o -wo. M/e '"o -k"e -ya -s"u 'ka -a =taa bh"e -a 't/c t/c/c “-Towotam/e”; '"o- 'bhaa -y"o -k"e 'z"u “'Wungiagia” 'ka; =ya za 'kan, -ya -kan -a 'kan -k/c 'ka kpengdh"o; 'iin =ya 'ko z"e m/e 'ka, k"o -ya -z"e 'wun gia- -wun 'g"u. 12-A 'yan -y"o -k"e 'bh"u -dhiadh"o =n/e 'si"o 'dh"o. '"O 'g/c =gblaa' =pl"e"ez"e 'dho"e- -g/c -bha. 'T/c do '"o m/e gb/e 'yaa- d/c -a 'ke yaa k"e y"o gia- -a 'ka -y"o -k"e -ya -s"u 'ka -a -bha. 13Gblang '"o f/ei -ya kun 't"o"udh"o bh"e, (y"o =n/e '"o- -z/cn z"o =n/e -ya =soo =taa -m/e '"o bh"e =ya 'to"e- 'gbee- 'ka "o yaag"um/e -nu -ta) -y"o -k"e -a -bha. M/e bh"e -a 't/c t/c/c -Zlan -wo. 14-Glu gbung 'wo dhang- 'g"u -wo -k"e -a 'pi"o; s/c 'pi/cnpi/cn 'puu 'sl"o"osl"o -y"o -k"e -an -bha '"o 'wo -k"e -ya -s"u 'ka =soo 'puu -nu =taa. 15'"O -dhaa 'dhi"oz"e do 'y"o dho 's/eg"um/e -nu 'klo bh/c -a 'ka 'y"o go -a 'dhii. -Y"o -dho 'dhi"o s"u -an 'ka -pi"o 'gbl/c/cngbl/cn do 'ka; 'y"o dho l/ez/en -kpa -nu =w"u"u'- l/ez/en -kpa 'yi -bho -a 'g"u -p"e '"o -Zlan 'piigbeez"e -bha -naazu"edhe 'gbl"u"unz"e bh"e -a 'g"u -p"e 'ka bh"e -a 'g"u. 16P"e do '"o -k"e -a 't/c 'ka -y"o -k"e -ya -s"u 'ka -a -bha gblang waa- -a -g/en -an -bha =n/e/e: “-Glud"e -nu -bha -Glud"e waa- d"em/e -nu -bha D"em/e”. 17'Go m"u 'z"u 'a -Zlan -bha b/cm/e do 'bhaa y"o k"o -y"o -d/c -s"u 'ka lan- 'g"u. 'Y"o -gbla -wo do 'gbee- 'ka -ma -nu 'wo -k"e zi"o =dhia -an -dh"e =n/e/e: “-Ka nu 'ka 'dho ka 'ku"edh"o -Zlan -bha -bh"op"e =va '"o =n/e -a -ta! 18-Ka nu, 'ka -glud"e -nu, 'dhasi -nu -g/cm/e -nu, 'g"u 'gbee- -m/e -nu, =soo -nu waa- "o -ya -a =taa -m/e -nu, m/e -nu 't"o"udh"o 'wo 'gan 'g"u 'iin 'waa 'gan 'g"u -nu, m/e =vava -nu 'iin 'n"e 's/e/en- -nu -an -bh"o!” 19'Go m"u 'a w"u 'dh"o, 'kpongtaa -glud"e -nu waa- wo -bha -glu gbung -nu y"o k"o =wa 'dho wo 'ko =bhaa -waan -glu -ya m/e '"o =soo =taa bh"e waa- "o -bha -glu gbung -nu -an -bha. 20'K/e/e m/e '"o -k"e =soo =taa bh"e waa- "o -bha m/e -nu -wo -to -a 'gbee- 'ka -an -ta '"o w"u '"o bh"e 'wo- kun 'gan 'ka. Y"o 'dh"o waa- -Zlan -wodhi"olom/e =suaz"e 'y"o -dhidhaap"e -nu -k"e w"u bh"e -a 'yan 'dhi"o bh"e 'wo -an kun. -Dhidhaap"e -nu bh"e =n/e '"o b/c -a -ta '"o m/e -nu -p"u"o; '"o 'wo w"u bh"e -a -bha =duak"ep"e -ya -an -bha; '"o w"u bh"e '"o m/e -nu -wa 'bin gba. W"u bh"e waa- -Zlan -wodhi"olom/e =suaz"e bh"e -wo -to 'bhee- 'ka 'wo -an -zu"o 'si"o kp"o -ta -dh/e '"o bl/c/cn 't"e"e yaaz"e 'dho 'g"u"o -na -a -bha bh"e -a 'g"u. 21'K/e/e m/e -nu 'wo to -wo -ga -dhaa '"o 'go -na m/e '"o -ya =soo =taa bh"e -a dhi"o bh"e -a =kwaa'; '"o -ma -nu 'saadh"o -wo -an =gl"o"o -k"e wo -bha -bh"op"e 'ka.

will be added

X\