'Dh/ebhowunta 1

1P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka 's"e"edh/e -be '"o =n/e -a 'g"u '"o t/c/c p"e -nu 'wo dho k"e -dh/ekpa/c =dhia' -bha '"o -Zlan -ya -wun -lo Yesu Klito kw/e/e k"o -yaan -a -z/cn "o -bha yu"ok"em/e -nu -dh"e. Klito -ya -z/cn '"o b/ca "o -bha yu"ok"em/e Zan 'g"u, -Zlan -bha b/cm/e -b/c -a -dh"e -s"u 'ka. 2P"e -nu '"o Zan -ya y"o =n/e '"o- =bl/e/e. 'Wun '"o- =bl/e/e' -na z"o =n/e '"o t/c/c 'wun -nu 'wo go -Zlan 'pi"o waa- 'wun gia- '"o Yesu Klito -ya -z/cn. 3=Zu"ogludhi -y"o k"e m/e '"o 's"e"edh/e -be '"o =n/e '"o 'dho"e- -a p"o -a -g/c! =Zu"ogludhi -y"o k"e m/e '"o 'dho"e- "o 'to to -Zlan 'dhi -wo '"o =n/e -a -bha, k"o p"e -nu 'wo -ya =n/e -yaan =bhl"e -ya -a -g/c! Bhii 't"ong '"o -ya -s"u 'ka k"o p"e -nu 'wo =n/e -waan kaa bh"e =ya y"o =kl"o"o'. 4Ma Zan =n/e '"o 's"e"edh/e =n/e 'a- b/c Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u 'slapl/e 'ka Azi -s/e 'g"u ka -dh"e: 'Ka =b"uee. -Zlan '"o -k"e -dh"o, '"o =tun -dh"o, '"o dh"o nu 'dh"o, -zuu 'slapl/e 'wo- -bha 'g/c -gbloo 'dhi"o 'dh"o, waa- Yesu Klito '"o kwa =goo- -towog"us"uz"e 'ka, Gb"o -bl/e/ez"e, 'y"o m/e -bl/e/ez"e 'y"o go ga 'g"u -a 'ka, 'y"o m/e =va 'ka -glud"e -nu 'wo 'kpongtaa z"o -an -ta, -wo 'glus"e waa- =zu"oyagluu '"o go -an 'pi"o -an k"e ka 'ka. Yesu Klito =n/e '"o kwa -dh/c -ya -k"e, 'y"o kwa dha kwa -bha =s/c/cn yaa -nu -g/c, -ga kwa -wun 'g"u -s"u 'ka. 6'"O 'kwa -k"e "o -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u -m/e -nu, slabhom/e -nu '"o 'kwa dho yu"o k"e -a D"e -Zlan -dh"e -an 'ka. 'T/cbh/cdhe waa- 'piigbeedh/e -wo k"e Yesu Klito -bha 'ka =to"ep"o 'ka! (Am/en!) 7-Ka -dh/e -ga, -y"o nu -na dha kp"o -nu -ta; m/e -nu 'saadh"o 'yan -dh"o -da -a 'g"u; m/e -nu gia- 'wo- zl/ca 'd"u 'ka bh"e -an 'yan -dh"o d/c -a -bha 'p"o. 'S/eg"um/e -nu 'saadh"o -wo -dho 'gbo -nu b/c wo -de =maa' -s"u 'ka -a -wun 'g"u. P"e '"o -de dho k"e y"o -m"u. Am/en. 8Kwa D"em/e -Zlan 'piigbeez"e, '"o -k"e -dh"o, '"o =tun -dh"o, '"o dho nu bh"e =n/e '"o 'wun =bl/e/e '"o- p"o: “Ma =n/e 'a 'wun 'pl/e z"ud/cdh/e waa- -a 'dhi"otodh/e 'ka.” 9N t/c/c Zan; a ka dheglu 'ka, '"o 'kwa Yesu 'g"u do; ma =n/e '"o 'klobh/cdhe '"o -gban -Zlan -bha -glud"edh/e -wun -bha, 'a ka 'pi"o do -a wo -s"u 'g"u, -d/c -a -g/c -s"u 'ka =zu"osaadh/e 'g"u bh"e. 'Yizi"endh/e 'wo- -dh/e Patem/cs"o 'a -ya -a -bha =n/e, -Zlan -wo waa- 'wun gia- '"o -k"e =b/e/en' -s"u 'ka '"o Yesu -ya y"o -dh/egb/eadh/e 'g"u bh"e -an =bl/e/e'- 'a- wo bh"e =n/e '"o 'wo n kun -a -wun 'g"u 'wo nu n 'ka z"o =n/e. 10D"em/e -bha yi 'ka a -k"e m"u '"o -Zuu 'sl"o"osl"o -y"o pa n 'ka, '"o 'a -wo do ma n =zl"o"o =zian'. '"O -wo bh"e '"o -k"e 'gbee- 'ka =n/e =dh/e 'wo 'truu -pi"o -a -bha 'kpa -a 'dh"o. 11-Wo bh"e -ya p"o: “P"e -nu '"u 'dho"e- y"o =n/e -a =b/e/en' 's"e"edh/e -be do 'g"u, k"o 's"e"edh/e -be bh"e '"u- b/c Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u '"o Ef/ez"o, '"o Simiin"e, '"o P/e/egam"e, '"o Tiatii, '"o Saad"o, '"o Filad/e/efi waa- -a m/e '"o Laodise -an -dh"e. -An -dho 'ku"e- -s"u -y"o 'slapl/e.” 12'A =dhi"e n -z"u, 'a -dh/e -ga n =zl"o"o k"o m/e '"o 'wun =bl/e/e' -na n -dh"e bh"e 'aan- y"o. '"O 'a =labang -d/catap"e 'slapl/e '"o 's"enng 'ka -a y"o. 13K"o p"e do '"o bh/c m/e 'bhee- -bha -y"o d/c -s"u 'ka -an zi"en. Gblang do =gbiin '"o nu '"o y"o -a -g/en kp"o"odh"o -y"o -k"e -a -bha; 's"enng -du kwi -y"o zi"o -s"u 'ka -a -k"enng 'g"u. 14-A -bha wun -nu -wo k"e 'puu =n/e 'bhla kaa- 'puu 'dh"o =n/e 'y/c/c 'dh"o, '"o- 'yan -nu -wo bh"u =n/e 'si"o 'dh"o. 15-A -g/en -nu -wo -bh"u =n/e z"en 'wo- bho '"o 'wo- -k"e 'dr"e"endr"en -a 'dh"o; '"o- 'we -wo -zu"o -k"e =va -k/c -y"o -k"e =n/e 'yi -zu"o -drinng 'dh"o. 16'Susongga 'slapl/e -wo -k"e -a =kw/e/e- 'g"u -k/c 'g"u '"o -dhaa 'dhi"oz"e '"o- 'dhi"o 'dho zian =pl/e 'ka '"o go -a dhi"o. -A w"o"odh/e -y"o -bh"u =n/e -k/c '"o lan- 'dho 'bh"u -na -a 'ka, k"o =ya d/c 'dh"e"e zi"en bh"e -a 'dh"o. 17=Dh/e '"o n 'yan -y"o -da -a 'g"u, 'a -p"u"o -a =g/e/endh"o =n/e m/e =ya ga -a 'dh"o. 'Y"o "o =kw/e/e- 'g"u -k/c s"u 'y"o- -da n gban -ta -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: “K"o =kun '"o 'su"o -y"o "u -k"e! Ma 'a t/c/c m/e -bl/e/ez"e; ma 'a t/c/c m/e -kaanta. 18Ma 'a t/c/c m/e '"o 'bhee-; a -ga, 'k/e/e =d/e/e =n/e -a 'g"u bh"e, a 'bhee- =to"ep"o 'ka zl"o"o. -K/c -m/c 'wu"en- -s"u -y"o n -g/c ga waa- =gl"o"ob/c/cdh/e -an -ta. 19P"e -nu 'wo k"e -na =n/e waa- p"e -nu 'wo dho k"e -an 'pi"o '"u -an y"o -na =n/e, -bh"o -a -ya 's"e"edh/e 'g"u! 20-Dh/e -ga 'z"u, 'susongga 'slapl/e '"u- -ga -na n =kw/e/e- 'g"u =zian' =n/e waa- 's"enng =labang -d/catap"e 'slapl/e -wun =n/e -an -g/en '"o -bin -s"u 'ka 'wo =n/e: 'Susongga 'slapl/e '"o 'wo =n/e 'wo t/c/c -Zlan -bha yu"ok"em/e 'slapl/e 'wo 'dhi"o -s"u Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u kp"o 'slapl/e 'wo bh"e -an 'ka -m/e 'ka bh"e -an -bha. '"O =labang -d/catap"e 'slapl/e 'wo =n/e 'wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u kp"o 'slapl/e bh"e -an 'ka.”

will be added

X\